Catalogul autorilor
Autorii Publicației Periodice "Monitorul Fiscal FISC.MD"

Cristina Chira

Inspector principal, Direcţia impozite locale şi alte venituri
10
11 2016
1231

Privind aplicarea legislației în partea ce ține de taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova

Cu unele întrebări vizavi de aplicarea legislației în partea ce ține de taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova se adresează stația de testare tehnică. Rugăm respectuos să ne indicați modalitatea corectă de percepere a taxei menționate la efectuarea testării tehnice obligatorii anuale a autovehiculului de către persoanele fizice și agenții economici.
Detalii
09
11 2016
1004

Об обязательстве по начислению и уплате сбора за объекты торговли и/или объекты по оказанию услуг

Согласно ч. (5) ст. 293 НК, сбор за объекты торговли и/или объекты по оказанию услуг исчисляется со дня, указанного органом местного публичного управления в выданных им соответствующих разрешениях (согласованиях), до дня, когда разрешения (согласования) приостановлены, аннулированы, отозваны в установленном органом местного публичного управления порядке, или до дня, когда истек срок их действия.
Detalii
05
11 2016
1069

О представлении Расчета налога на недвижимое имущество крестьянским (фермерским) хозяйством

Крестьянское (фермерское) хозяйство было зарегистрировано в качестве плательщика НДС. Его бухгалтерский учет организован на основе двойной записи с представлением финансовых отчетов, элементы учета регистрируются на основе метода начислений. Крестьянское (фермерское) хозяйство создано семьей из 2 лиц и имеет 3 члена (сыновья, достигнувшие совершеннолетия).
Detalii
06
07 2016
953

Privind aplicarea reducerii în mărime de 15% la impozitul pe bunurile imobiliare la prezentarea calculului corectat

Întreprinderea noastră deţine mai multe bunuri imobiliare, amplasate pe teritoriul mai multor unități administrativ teritoriale. Pentru toate obiectele a fost efectuat calculul impozitului pe bunurile imobiliare aplicînd cota stabilită de primăria în raza căreia sunt amplasate acestea şi a fost achitat impozitul pînă la 30 iunie.
În conformitate cu prevederile Codului fiscal, contribuabilii care achită suma integrală a impozitului pe bunurile imobiliare pentru anul fiscal în curs pînă la 30 iunie al anului respectiv, beneficiază de dreptul la o reducere cu 15% a sumei impozitului ce urmează a fi achitat.

Detalii
04
07 2016
609

Cu privire la drepturile creditorului gajist de a înstrăina bunurile gajate avînd înregistrată obligația față de buget la impozitul pe bunurile imobiliare

Urmare a neexecutării obligațiilor aferente stingerii creditului ipotecar contractat de către un agent economic cu instituția noastră, în temeiul hotărîrei judecății, precum și a actului de primire predare a bunului imobiliar, bunul imobil ipotecat a fost transmis în posesia instituției.
Detalii
04
07 2016
1283

Cu privire la baza de calculare a taxei pentru cazare în cazul prestării serviciilor de cazare și altor servicii complementare

Compania noastră desfășoară activitatea în domeniul turismului, în conformitate cu prevederile Legii cu privire la organizarea şi desfăşurarea activităţii turistice în Republica Moldova nr. 352-XVI din 24 noiembrie 2006 (în continuare – Lege). Activitatea de bază constă în prestarea serviciilor hoteliere, totodată, conform statutului desfășurăm și alte activități, inclusiv deservirea mesei în cadrul restaurantelor, precum și alte servicii complementare.
Detalii
02
07 2016
1071

Privind achitarea taxei pentru prestarea serviciilor de transport auto de călători pentru unitatea de transport, în situaţia în care aceasta staționează

Prin Decizia Consiliului local a fost stabilită cota taxei pentru prestarea serviciilor de transport auto de călători lunar — pentru fiecare unitate de transport, care prestează servicii de transport auto de călători în regim de taxi.
Detalii
02
07 2016
576

Об уплате сбора за предоставление услуг по автомобильной перевозке пассажиров за простаивающую транспортную единицу

Решением Местного совета была установлена ежемесячная ставка сбора за предоставление услуг по автомобильной перевозке пассажиров – за каждую автотранспортную единицу, оказывающую услуги по автомобильной перевозке пассажиров в режиме такси.
Detalii
01
07 2016
722

Cu privire la dreptul autorității administrației publice locale de a stabili taxa pentru unitățile comerciale și/sau de prestări servicii pentru cabinete stomatologice și bănci

Membrii asociației noastre, privind susținerea businessului local, au recepționat o Reclamație de la primăria orașului, prin care sunt obligați să primească autorizație de funcționare și să achite taxa pentru unitățile comerciale și/sau de prestări servicii pentru mai multe obiecte, cu avertizarea inițierii unui litigiu judiciar în cazul refuzului de a achita taxa respectivă.
Detalii
01
07 2016
1282

Despre aplicarea taxei pentru unitățile comerciale și/sau de prestări servicii și taxei de piaţă fața de un subiect al impunerii

Prin decizia consiliului local, au fost stabilite două taxe: taxa de piaţă şi taxa pentru unitățile comerciale şi/sau de prestări servicii, sub incidenţa cărora, în calitate de subiect al impunerii apare întreprinderea noastră.

Totodată, analizînd decizia consiliului local şi legislația fiscală în vigoare am concluzionat că obiectul impozabil corespunde pentru ambele taxe: în cazul unităților de comerț şi/sau prestări servicii – suprafața ocupată de acestea, iar în cazul taxei de piață – suprafața terenului şi a imobilelor amplasate pe teritoriul pieţei.

Detalii