Catalogul autorilor
Autorii Publicației Periodice "Monitorul Fiscal FISC.MD"

Ina Vacarenco

inspector superior, Direcția administrarea impozitelor directe, IFPS
07
11 2013
4106

В 2011 году хозяйствующим субъектом были приобретены малоценные и быстроизнашивающиеся предметы (МБП) стоимостью 2 800 леев, которые он использует до настоящего времени. Каков порядок вычета расходов, связанных с износом данных предметов, с учетом перехода в 2012 г. на Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО), принимая во внимание, что хозяйствующий субъект квалифицируется как субъект публичного интереса?

В соответствии с ч. (2) ст. 26 НК, собственность, на которую начисляется износ, – это используемая в предпринимательской деятельности материальная собственность, отраженная в бухгалтерском балансе налогоплательщика в соответствии с законодательством, стоимость которой предположительно уменьшается по мере физического и морального износа, время службы которой превышает один год, а стоимость – 6 000 леев.
Detalii
07
11 2013
4249

Un agent economic în anul 2011 a procurat obiecte de mică valoare şi scurtă durată (OMVSD) în valoare de 2 800 lei pe care le utilizează pînă și în prezent. Cum urmează a fi deduse cheltuielile privind uzura obiectelor date odată cu trecerea obligatorie în anul 2012 la Standardele Internaţionale de Raportare Financiară (SIRF), pornind de la premiza că agentul economic se califică ca entitate de interes public?

Potrivit art. 26 alin. (2) al Codului fiscal nr. 1163-XIII din 24.04.1997, proprietatea, pe care se calculează uzura, este proprietatea materială, reflectată în bilanţul contabil al contribuabilului în conformitate cu legislaţia şi folosită în activitatea de întreprinzător, a cărei valoare scade prezumtiv ca urmare a uzurii fizice şi morale şi a cărei perioadă de exploatare este mai mare de un an, iar valoarea ei depăşeşte suma de 6 000 lei.
Detalii
07
11 2013
2631

Как можно воспользоваться освобождением от уплаты подоходного налога, предусмотренным для некоммерческих организаций (НПО)?

В соответствии с предписаниями ч. (4) ст. 52 НК, право на освобождение от уплаты подоходного налога реализуется на основании заявления, поданного некоммерческой организацией в территориальный орган Государственной налоговой службы. Период, на который предоставляется освобождение, начинается с налогового периода со дня регистрации некоммерческой организации в соответствии с ч. (2) ст. 121 НК при условии, что заявление об освобождении от уплаты подоходного налога подано до 31 декабря отчетного налогового года.
Detalii
07
11 2013
4032

Care este modalitatea de beneficiere de scutire de la impozitul pe venit a organizaţiilor necomerciale (ONG)?

În temeiul art. 52 alin. (4) din Codul Fiscal, dreptul la scutirea de plata impozitului pe venit se realizează prin cererea depusă de către organizaţia necomercială la organul teritorial al Serviciul Fiscal de Stat. Perioada de scutire începe cu perioada fiscală de la data înregistrării organizaţiei necomerciale în conformitate cu art. 121 alin. (2), dacă cererea privind scutirea de plata impozitului pe venit a fost depusă pînă la data de 31 decembrie al anului fiscal de gestiune.
Detalii
07
11 2013
2103

В какой срок осуществляется возмещение излишне уплаченных/удержанных сумм по подоходному налогу физических лиц: в течение 15, 37 или 45 дней?

Порядок и сроки возмещения излишне уплаченных сумм, а также сумм, которые, в соответствии с предписаниями действующего законодательства, подлежат возмещению, регулируются положениями статей 175, 176 НК, Приложения №2 к Постановлению Правительства №77 от 30 января 2008 г. и Приказа ГГНИ №770 от 14 сентября 2011 г. об утверждении Положения о возмещении физическим лицам, не осуществляющим предпринимательскую деятельность, сумм излишне уплаченного/излишне удержанного подоходного налога.
Detalii
07
11 2013
2396

În ce termen urmează a se efectua persoanelor fizice restituirea sumelor achitate/reţinute în plus la impozitul pe venit: în 15, 37 sau 45 zile?

Modul şi termenele de restituire a sumelor plătite în plus şi a sumelor care, conform legislaţiei fiscale, urmează a fi restituite, se reglementează de art. 175, 176 ale Codului fiscal, Anexa nr. 2 la Hotărîrea Guvernului nr. 77 din 30.01.2008 şi Ordinul IFPS nr. 770 din 14.09.2011 „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind restituirea persoanelor fizice care nu desfăşoară activitate de întreprinzător a sumelor aferente impozitului pe venit achitate/reţinute în plus”.
Detalii
07
11 2013
4379

Как определяется прирост или потери капитала при отчуждении двух или более активов посредством одной операции?

Активы, которые считаются капитальными, перечислены в ч. (2) ст. 37 НК.
В соответствии с положениями ч. (5) ст. 37 НК, величина прироста капитала от продажи, обмена капитальных активов или отчуждения (выбытия) их другим способом равна превышению полученной суммы над стоимостным базисом данных активов.
Detalii
07
11 2013
3522

Cum urmează a se determina creşterea sau pierderea de capital în cazul înstrăinării printr-o singură operaţie a două sau mai multor bunuri?

Bunurile, care sunt stabilite drept active de capital, sunt enumerate în alin. (2) art. 37 din Codul fiscal.
Conform art. 37 alin. (5) din Codul fiscal, mărimea creşterii de capital, provenită din vînzare, schimb sau din altă formă de înstrăinare (scoatere din uz) a activelor de capital, este egală cu excedentul sumei încasate în raport cu baza valorică a acestor active.
Detalii
16
09 2013
2231

Облагаются ли налогом доходы, полученные физическими лицами от реализации продукции животноводства в натуральном виде (овечья брынза)?

Исходя из положений лит. у) ст. 20 НК, доходы, полученные физическими лицами, за исключением индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств, от сдачи вторичного сырья, в том числе отходов и остатков бумаги и картона, каучука, пластика, стекла (стеклобоя),
Detalii
16
09 2013
2914

Se va impozita venitul obținut de către persoanele fizice, de la realizarea producției de zootehnie în formă naturală (brînză de oi)?

Potrivit prevederilor art. 20 lit. у) din Codul fiscal, veniturile obţinute de persoanele fizice, cu excepţia întreprinzătorilor individuali şi gospodăriilor ţărăneşti (de fermier), de la predarea materiei prime secundare, inclusiv a deşeurilor şi a reziduurilor de hîrtie şi de carton, de cauciuc, de plastic şi de sticlă (cioburi de sticlă), de metale feroase şi neferoase,
Detalii