Catalogul autorilor
Autorii Publicației Periodice "Monitorul Fiscal FISC.MD"

Ion Chitoroagă

inspector superior, Direcția metodologia impozitelor indirecte, IFPS
23
09 2016
833

О применении положений ч. (5) и (6) ст. 124 НК

Существуют ли различия между понятиями «таможенный режим переработки на таможенной территории» и «режим переработки под таможенным контролем»?

В соответствии со ст. 57 Таможенного кодекса, таможенный режим переработки на таможенной территории допускает использование на территории Республики Молдова в рамках одной или нескольких операций по переработке
Detalii
23
09 2016
3771

Care este procedura/modalitatea de anulare a facturilor (fiscale, de expediție) în cazul facturilor deteriorate?

Instrucțiunea privind evidența, eliberarea, păstrarea și utilizarea formularelor tipizate de documente primare cu regim special, aprobată prin HG nr. 294 din 17 martie 1998, stabilește modul de tipărire, eliberare, evidentă, păstrare și utilizare a formularelor tipizate cu regim special.
Detalii
23
09 2016
872

Privind participarea la restituirea TVA a sumelor achitate prin intermediul conturilor de decontare conform contractelor de cesiune a creanțelor

Poate fi calificată drept nerespectare a normei expuse în art. 101 alin. (5) din CF efectuarea achitării pentru procurările efectuate prin intermediul contului bancar al cumpărătorului constînd în efectuarea transferului mijloacelor de pe contul său în cadrul cesiunii de creanță?

Articolul 556 „Dispoziții generale la cesiunea de creanță” din Codul civil stabilește, că o creanță transmisibilă și sesizabilă poate fi cesionată de titular (cedent) unui terț (cesionar) în baza unui contract. Din momentul încheierii unui astfel de contract, cedentul este substituit de cesionar în drepturile ce decurg din creanță.
Detalii
23
09 2016
1083

О праве на зачет суммы НДС, сопряженной с ремонтом арендованных основных средств, и на возмещение уплаченного НДС, сопряженного с расходами по ремонту основных средств

На основании ч. (1) и (6) ст. 102 НК, субъектам налогообложения, зарегистрированным в качестве плательщиков НДС, при уплате НДС в бюджет разрешается зачет уплаченной или подлежащей уплате поставщикам – плательщикам НДС суммы НДС на товарно-материальные ценности, услуги, приобретаемые
Detalii
22
09 2016
1045

Privind dreptul la trecerea în cont a sumei TVA aferente cheltuielilor de reparație a mijloacelor fixe luate în arendă și la beneficierea de restituire a TVA achitate aferent cheltuielilor de reparație a mijloacelor fixe

Potrivit art. 102 alin. (1) și (6) din CF, în cazul achitării TVA la buget, subiecților impozabili, înregistrați în calitate de plătitori de TVA, li se permite trecerea în cont a sumei TVA achitate sau care urmează a fi achitată furnizorilor plătitori de TVA pe valorile materiale
Detalii
22
09 2016
787

О налоговом режиме для поставок услуг, предоставляемых предприятием на основании разрешения на осуществление сбора, передачи и обработки путем стерилизации медицинских отходов

Подпадают ли под действие п. 31 ч. (1) ст. 103 НК услуги, предоставляемые хозяйствующим субъектом, располагающим разрешением на осуществление сбора, передачи и обработки путем стерилизации медицинских отходов?

В соответствии с п. 31 ч. (1) ст. 103 НК, не облагаются НДС импорт товаров, услуг и осуществленные субъектами налогообложения поставки товаров, услуг, являющихся результатом их предпринимательской деятельности в Республике Молдова
Detalii
22
09 2016
748

Cu privire la aplicarea legislației fiscale în partea ce ține de calcularea TVA în condițiile prevederilor art. 102 alin. (3) din Codul fiscal

În cazul procurărilor destinate efectuării atît a livrărilor impozabile, cît și a livrărilor scutite de TVA este necesar a efectua revizuirea proratei definitive în anii ulteriori? Se supune recalculării, la efectuarea ulterioară a livrărilor, procurările aferente cărora au avut loc în anul (anii) precedenți și nu au putut fi calificate drept fiind destinate în exclusivitate livrărilor impozabile sau în exclusivitate livrărilor scutite de TVA, suma TVA, trecută în cont, apreciată în baza proratei definitive pentru anul (anii) precedenți?

Modul de determinare a mărimii trecerii în cont a sumei TVA achitate sau care urmează a fi achitată furnizorilor plătitori de TVA pe valorile materiale, serviciile procurate care sînt folosite pentru efectuarea livrărilor mixte este prevăzut de art. 102 alin. (3) din CF.
Detalii
22
09 2016
662

Privind modul de prezentare a documentelor confirmative la solicitarea restituirii TVA de către agentul economic producător al produselor de panificație

Urmează să dispună subiecții impozabili (producătorii de pîine și produse de panificație, precum și întreprinderile ce prelucrează lapte și produc produse lactate) de documentele (facturile fiscale) care atestă livrările în scopul confirmării dreptului la restituirea TVA?

Mecanismul de determinare a sumelor TVA spre restituire pentru livrările efectuate de către producătorii de pîine și produse de panificație, precum și modul de prezentare a documentelor justificative în scopul confirmării dreptului la restituirea TVA pe valorile materiale
Detalii
21
09 2016
778

О налоговом режиме для услуг по передаче электрической энергии на экспорт

Какую ставку НДС следует применять в отношении услуг по передаче электрической энергии, предоставляемых оператором сети и системы электропередачи?

На основании положений, установленных лит. а) ст. 104 НК, по нулевой ставке НДС облагаются товары, услуги на экспорт и все виды международных пассажирских и грузовых (в том числе экспедиционных) перевозок, услуги по международной передаче природного газа, а также услуги эксплуатанта аэродрома (аэропорта)
Detalii
21
09 2016
1125

Urmează a fi eliberată factura fiscală în cazul transmiterii bunului în contul datoriei la efectuarea livrării impozabile cu TVA?

Potrivit prevederilor art. 20 alin. (1) lit. a) din Legea contabilității nr. 113-XVI din 27 aprilie 2007, în cazul înstrăinării activelor cu transmiterea dreptului de proprietate, cu excepția valorilor mobiliare, drept documente primare servesc formularele tipizate cu regim special.
Detalii