Catalogul autorilor
Autorii Publicației Periodice "Monitorul Fiscal FISC.MD"

Parascovia Cebotarenco

Inspector principal, Direcţia impozite directe
24
06 2016
738

Об обязательствах по отчислениям от чистой прибыли государственных и муниципальных предприятий и дивидендах, подлежащих уплате в бюджет акционерными обществами, имеющими в уставном капитале долю публичной собственности

Особенности выплаты дивидендов акционерными обществами

Изначально следует отметить, что порядок создания, роспуска (ликвидации) и правовое положение акционерных обществ, права и обязанности акционеров, членов органов управления и других должностных лиц общества, а также обеспечение защиты прав и законных интересов кредиторов и акционеров этих обществ определяются Законом об акционерных обществах № 1134 от 02.04.1997 г.
Detalii
19
04 2016
2329

Privind necalcularea primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală din salariul angajatului în cazul achitării de către acesta a primelor stabilite in sumă fixă

Urmează să calculeze, entitatea, primele de asigurare obligatorie de asistență medicală din salariul persoanei fizice care pînă la angajare a achitat, de sine stătător, prima stabilită în sumă fixă pentru anul 2016 cu o reducere de 50%? Ce documente trebuie să prezinte persoana dată entității pentru a confirma achitarea primei menționate?

În conformitate cu art. 22 alin. (1) din Legea cu privire la mărimea, modul şi termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală nr. 1593-XIV din 26.12.2002 persoanele fizice incluse la începutul anului de gestiune în una din categoriile de plătitori prevăzute la anexa nr. 2
Detalii
19
04 2016
2191

О вычете износа автомобилей, используемых лицами из групп 112 и 121 Классификатора занятий Республики Молдова

Каковы особенности вычета износа и расходов на содержание автомобилей, используемых лицами, указанными в группах 112 и 121 Классификатора занятий Республики Молдова, в следующих случаях:
  • в течение налогового периода автомобиль, зарегистрированный по подразделению, был продан и заменен новым;
  • в течение налогового периода подразделение было закрыто, и автомобиль, зарегистрированный по подразделению, впоследствии был продан;

  • разрешается ли вычет суммы процентных начислений по автомобилю, приобретенному в лизинг;
  • субъект владеет приобретенными ранее земельным участком, другим недвижимым имуществом. Разрешается ли в таком случае регистрация за этим подразделением автомобиля, а также вычет износа и расходов на его содержание?


В соответствии с положениями ч. (41) ст. 24 НК, в отступление от положений данной статьи, статей 26 и 27 НК, вычет износа и расходов на содержание, функционирование и ремонт легковых автомобилей, используемых лицами, указанными в составных группах 112 и 121
Detalii
18
04 2016
2124

Care este modalitatea de deducere a cheltuielilor aferente asigurării facultative a angajaților, în scopuri fiscale, în cazul în care: - contractul de asigurare facultativă cuprinde două perioade fiscale; - contractul de asigurare facultativă cuprinde două perioade fiscale, dar angajatul s-a eliberat din serviciul în prima perioadă fiscală, beneficiind de asigurare și după încetarea raporturilor de serviciu?

În care perioadă fiscală va avea dreptul contribuabilul la deducerea cheltuielilor date și cum se vor repartiza acestea în fiecare situație descrisă?

Conform prevederilor art. 24 alin. (20) din CF, se permite deducerea cheltuielilor anuale suportate de angajator pentru primele de asigurare facultativă de asistenţă medicală ale angajatului în mărime de pînă la 50% din prima de asigurare obligatorie de asistenţă medicală
Detalii
20
01 2015
3382

Что считается фискальным кодом физического лица – иждивенца, не имеющего удостоверения личности, и в свидетельстве о рождении которого не указан фискальный код? Что следует отражать в гр. 3 приложения к отчету по форме IALS14?

В соответствии с положениями ч. (6) ст. 163 НК, фискальным кодом физических лиц – граждан Республики Молдова является идентификационный номер, указанный на оборотной стороне удостоверения личности, либо номер документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина или лица без гражданства.
Detalii
20
01 2015
9213

Care este codul fiscal al persoanei fizice întreținute, care nu deține buletinul de identitate și în certificatul de naștere nu este indicat codul fiscal, ce urmează a fi reflectat în col. 3 din Anexa la darea de seamă Forma IALS14?

În conformitate cu art. 163 alin. (6) din CF codul fiscal al persoanelor fizice cetățeni ai Republicii Moldova reprezintă codul personal indicat pe verso-ul buletinului de identitate sau este identic cu numărul actului de identitate al cetăţeanului străin sau al apatridului. Codul fiscal al persoanelor fără buletin de identitate reprezintă seria şi numărul paşaportului, iar dacă nu au nici paşaport, seria şi numărul certificatului de naştere sau al altui act de identitate.
Detalii
20
01 2015
2139

Какую информацию надлежит отражать в графе 7 Информации по форме IALS14: количество месяцев, на протяжении которых доход направлялся на выплату, или количество месяцев, в течение которых физическое лицо считалось работником?

На основании предписаний п. 4 Пояснительной записки о заполнении налогового отчета (форма IALS14), приложение 2 к Положению, утвержденного ПП № 697 от 22.08.2014 г., гр. 7 «Количество месяцев, в которых доход был направлен на выплату» заполняется только в случае выплаты заработной платы, то есть в данной графе указывается количество месяцев, в которые заработная плата была фактически выплачена.
Detalii
20
01 2015
1556

Care este informația ce urmează a fi reflectată în col. 7 din Nota de informare Forma IALS14: numărul de luni în care venitul a fost îndreptat spre achitare sau numărul lunilor pe parcursul cărora persoana fizică s-a constatat ca persoană angajată?

Conform prevederilor pct. 4 din Nota explicativă privind completarea dării de seamă (forma IALS14), anexă la Regulamentul, aprobat prin HG nr. 697 din 22.08.2014, col. 7 „Numărul de luni în care venitul a fost îndreptat spre achitare” se completează numai în cazul achitării plăților salariale, adică în colonița dată se va indica numărul lunilor în care efectiv au fost achitate.
Detalii
20
01 2015
2348

Как следует использовать личное освобождение по подоходному налогу, в случае когда работодатель из-за отсутствия финансовых средств не выплатил заработную плату за декабрь?

Согласно п. 27 Положения, утвержденного ПП № 697 от 22.08.2014 г., освобождения, предусмотренные статьями 33, 34 и 35 НК и не использованные работником в предыдущем налоговом году вследствие невыплаты ему заработной платы работодателем, предоставляются на дату выплаты задолженностей по заработной плате.
Detalii
20
01 2015
1894

Cum urmează a fi utilizată scutirea personală la impozitul pe venit în cazul în care angajatorul, din lipsa mijloacelor financiare, nu a achitat salariul în luna decembrie?

Conform prevederilor pct. 27 din Regulamentul, aprobat prin HG nr. 697 din 22.08.2014, scutirile stipulate la art. 33, 34 şi 35 din CF care nu au fost folosite de către angajat în anul fiscal precedent, ca rezultat al neachitării de către patron a salariului, se acordă la data achitării restanțelor la salariu.
Detalii