Catalogul autorilor
Autorii Publicației Periodice "Monitorul Fiscal FISC.MD"

Stela Guțu

şef al Direcției administrarea impozitelor şi taxelor locale, IFPS
21
05 2013
1086

Становится ли субъектом сбора за парковку автотранспорта лицо, представляющее по месту расположения торговой единицы дополнительные бесплатные услуги по парковке автотран спорта?

Субъектами сбора за парковку автотранспорта являются юридические или физические лица, зарегистрированные в качестве предпринимателей, представляющих платные услуги по размещению автотранспортных средств на специально отведенной территории или в специальных сооружениях (автостоянках), предназначенных для парковки и хранения автотранспорта. Соответственно, субъекты, торговые единицы которых, помимо непосредственной торговли товаром, предоставляют потребителям дополнительные услуги в виде организации парковочных мест, не являются субъектами сбора за парковку автотранспорта.
Detalii
21
05 2013
1304

Apare ca subiect al impunerii cu taxa pentru parcare persoana care prestează la locul amplasării unității de comerț, suplimentar la activitatea de comerț, servicii de parcare gratis?

Subiecţi ai impunerii cu taxa pentru parcare sunt per-soanele juridice sau fizice, înregistrate în calitate de întreprinzător, care prestează contra plată servicii de parcare a mijloacelor de transport pe un teritoriu special sau în construcţii speciale (parcări), destinate garării şi păstrării mijloacelor de transport. Prin urmare, subiecţii unităţile comerciale ale cărora, pe lîngă comercializarea nemijlocită a mărfurilor, prestează consumatorilor servicii suplimentare de organizare a locurilor de parcare, nu apar ca subiecţi ai impunerii cu taxa pentru parcare.
Detalii
21
05 2013
1099

Является ли объектом сбора за объекты торговли и/или объекты по оказанию социальных услуг склад, на площадях которого осуществляется тор-говая деятельность?

Да, если это авторизированный склад для осуществления оптовой торговли или магазин-склад – розничная торговая единица, на площадях которой осуществляется хранение и продажа строительных материалов (лесоматериалов, металлических изделий, кирпича и др.). Во всех остальных случаях, в соответствии с Особыми правилами осуществления розничной торговли, утверждёнными Постановлением правительства № 931 от 08.12.2011 г., продажа товаров со складов, из вспомогательных и служебных помещений, а также вне установленного графика работы торговой единицы запрещена.
Detalii
21
05 2013
1090

Возникают ли обязательства по сбору за рекламные устройства у субъектов, оформляющих место торговли и/или место оказания услуг фирменными и товарными знаками, эмблемами, товарами или их изображениями, любой другой информацией, соответствующей профилю предприятия, то есть информацией, в соответствии со ст. 17 Закона о рекламе № 1227-XIII от 27.06.1997 г. не являющейся рекламой?

Субъектами сбора за рекламные устройства являются юридические лица и физические лица, зарегистрированные в качестве предпринимателей, являющиеся собственниками афиш, плакатов, щитов и других технических средств, предназначенных для размещения наружной рекламы, а также обладателями прав владения и/или пользования объектами, предназначенными для размещения наружной рекламы, являющимися собственностью органов публичной власти, учреждений, финансируемых из средств бюджетов всех уровней, некоммерческих организаций.
Detalii
21
05 2013
1135

Au obligația de a calcula şi achita taxa pentru dispozitivele publicitare subiecții care amenajează locul de comerț şi/sau locul de prestări servicii cu emblema firmei, marca comercială, embleme, mărfuri sau imaginea lor, orice altă informație ce corespunde profilului întreprinderii, adică cu informație care, în conformitate cu prevederile art. 17 al Legii nr. 1227 din 27.06.1997 cu privire la publicitate, nu se consideră publicitate?

Subiecţi ai impunerii cu taxa pentru dispozitivele publicitare sînt persoanele uridice sau persoanele fizice înregistrate în calitate de întreprinzător, care sunt roprietari de afişe, pancarte, panouri şi alte mijloace tehnice pentru amplasarea publicităţii exterioare, precum şi deţinătorii drepturilor de posesie şi/sau de folosinţă asupra obiectelor destinate amplasării publicităţii exterioare, ai căror proprietari sunt autorităţile publice, instituţiile finanţate de la bugetele de toate nivelurile şi organizaţiile necomerciale — persoane juridice sau persoane fizice înregistrate în calitate de întreprinzător.
Detalii
21
05 2013
1121

В связи с изменениями и дополнениями, произведенными Законом № 267 от 23.12.2011 г. в разделе VII Налогового кодекса и, в частности, по сбору за размещение рекламы, применима ли льгота, указанная в лит. е) ст. 295 Налогового кодекса, для субъектов, являющихся собственниками афиш, плакатов, щитов и других предназначенных для размещения наружной рекламы технических средств?

Льготы по уплате местных сборов предусмотрены главой 4 раздела VII НК. Льготы по уплате местных сборов, прямо предусмотренные Налоговым кодексом, указаны в статье 295 НК. А в соответствии со статьёй 296 НК, органы местного публичного управления вправе, с одновременным внесением соответствующих изменений в бюджеты дминистративно-территориальных единиц, предоставлять субъектам налогообложения дополнительные льготы по уплате местных сборов, помимо льгот, указанных в ст. 295.

Производители и распространители социальной рекламы и рекламы на почтовых отправлениях, в соответствии с лит. е) ст. 295 НК, освобождены от уплаты сбора за размещение рекламы. Соответственно, данное освобождение не применимо для субъектов сбора за рекламные устройства.
Detalii
21
05 2013
1161

În legătură cu modificările şi completările realizate în Titlul VII al Codului Fiscal prin Legea nr. 267 din 23.12.2011, nemijlocit în partea ce ține de taxa de plasare (amplasare) a publicității (reclamei), apare întrebarea dacă este aplicabilă scutirea menționată în art. 295 lit. e) din Codul Fiscal în cazul subiecților care sunt proprietari de afişe, pancarte, panouri şi alte mijloace tehnice, destinate amplasării publicității exterioare?

Scutirile de plata taxelor locale sunt prevăzute de Capitolul 4 al Titlului VII din Codul Fiscal. Scutirile de la plata taxelor locale, prevăzute expres de Codul Fiscal, sunt specificate în art. 295 din Codul Fiscal. Totodată, în conformitate cu prevederile art. 295 din Codul Fiscal, autorităţile administraţiei publice locale sunt în drept, dacă efectuează concomitent modificările corespunzătoare în bugetul unităţii administrativ-teritoriale, să acorde subiecţilor impunerii scutiri în plus la cele enumerate la art. 295 din Codul Fiscal.

Producătorii şi difuzorii de publicitate socială şi de publicitate plasată pe trimiterile oştale, în conformitate cu prevederile art. 295 lit. e) din Codul Fiscal, sunt scutiţi de plata taxei de plasare (amplasare) a publicităţii (reclamei). Prin urmare, scutirea menţionată nu poate fi aplicată subiecţilor impunerii cu taxa pentru dispozitivele publicitare.
Detalii
20
05 2013
1318

Приказом ГГНИ № 175 от 28.03.2012 г. утверждён новый типовой формуляр Отчёта по рыночному сбору (Forma TP12). Этим же приказом аннулирован Отчёт по рыночному сбору (Forma TP06).

За I квартал 2012 года наше предприятие отчиталось по данному сбору по форме TP06, исчислив рыночный сбор, исходя из дохода от продаж услуг, оказанных администрацией рынка при предоставлении торговых мест, по ставке 20%. Так как типовой формуляр Отчёта по рыночному сбору (Forma TP06) исключён и ставка исходя из новой налогооблагаемой базы местной публичной администрацией мун. Кишинэу не установлена, как необходимо было представить отчёт по рыночному сбору за второй квартал?

Исходя из изменений и дополнений, произведенных в разделе VII Налогового кодекса Законом № 267 от 26.12.2011 г., с 13 января 2012 года изменилась налогооблагаемая база по рыночному сбору с «Дохода от продаж рыночных услуг, состоящих в предоставлении администрацией рынка торговых мест» на «Общая площадь земельного участка и объектов недвижимости, расположенных на территории рынка». В этой связи местные органы публичного управления, в полномочия которых, в соответствии с положениями ст. 297 НК, входит вводить все или лишь некоторые местные сборы – в зависимости от возможностей и нужд административно-территориальных единиц, для налогового периода 2012 года, начиная с 13 января, должны были установить рыночный сбор, исходя из новой налогооблагаемой базы – общей площади земельного участка и объектов недвижимости, расположенных на территории рынка.
Detalii
20
05 2013
1207

Предприятие является администратором рынка и осуществляет торговую деятельность. На осуществляемую деятельность есть разрешение от местного органа публичного управления.

Помимо исполнения прямых функций рынка, состоящих в предоставлении мест для торговли и оказания услуг на территории рынка физическим и юридическим лицам, осуществляющим торговлю на рынке, предприятие имеет собственные лотки и прилавки, расположенные на территории рынка, посредством которых осуществляет торговлю.

Исходя из выше изложенного, вопрос:
— являются ли торговые объекты – лотки, прилавки, являющиеся собственностью предприятия – администратора рынка и расположенные на территории авторизированного рынка, объектом сбора за объекты торговли и/или объекты по оказанию социальных услуг?

Detalii
22
04 2013
1155

Stela Guțu: Aplicarea unor prevederi ale legislației privind taxele locale

În conformitate cu prevederile art. 290 lit. e) din Titlul VII „Taxele locale” al Codului fiscal (în continuare – CF), subiecţi ai impunerii cu taxa pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii de deservire socială sunt persoanele juridice sau fizice, înregistrate în calitate de întreprinzător, care dispun de unităţi comerciale şi/sau de prestări servicii de deservire socială.
Detalii