Catalogul autorilor
Autorii Publicației Periodice "Monitorul Fiscal FISC.MD"

Stela Guțu

şef al Direcției administrarea impozitelor şi taxelor locale, IFPS
22
05 2013
1285

Кто должен платить сбор за пользование автомобильными дорогами автомобилями, зарегистрированными в Республике Молдова, если на основании договора финансового лизинга права собственности на автомобиль лизингополучателю передаются по окончании срока действия договора лизинга, после полного расчёта за автомобиль?

В соответствии с ч. (7) ст. 341 НК, по автомобилям, которые на основании закона или другого правового акта находятся во владении не собственника, а иного лица (узуфрукт, пользование, аренда, наем, лизинг, по доверенности, залог и др.), сбор исчисляется и уплачивается владельцем при условии, что за текущий налоговый период он не был исчислен и уплачен собственником или владельцем ранее. Следовательно, если лизингодатель в году заключения с лизингополучателем договора инансового лизинга уплатил сбор за пользование автомобильными дорогами автомобилями, зарегистрированными в Республике Молдова, у лизингополучателя за соответствующий год не возникают обязательства по исчислению, уплате и представлению отчёта по данному сбору. В остальных случаях лизингополучатель как владелец автомобиля является субъектом названного сбора.
Detalii
22
05 2013
1244

Cine are obligația de a achita taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova, dacă în baza contractului de leasing financiar, drepturile de proprietate asupra autovehiculului contractantului de leasing se transmit la sfîrşitul termenului acțiunii leasingului, după achitarea integrală a prețului autovehiculului?

În conformitate cu prevederile art. 341 alin. (7) din Codul Fiscal pentru autovehiculele care, în baza legii sau a unui act juridic, se află în posesia unei alte persoane decît proprietarul (uzufruct, uz, locaţiune, leasing, procură, gaj etc.), taxa se calculează şi se achită de către posesor, în condiţiile în care pentru perioada fiscală curentă nu a fost calculată şi achitată de către proprietar sau posesorul anterior. Prin urmare, dacă compania de leasing în anul încheierii contractului de leasing cu beneficiarul leasingului financiar, a achitat taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova, beneficiarul de leasing financiar pentru anul respectiv nu are obligaţiunea de calculare şi achitare a taxei, inclusiv nu are obligaţiunea de prezentare a dării de seamă la taxa dată. În celelalte cazuri, beneficiarul de leasing financiar, ca posesor al autovehiculului este, subiect al impunerii cu taxa menţionată.
Detalii
21
05 2013
1239

Законом № 267 от 23.12.2011 г. внесены изменения в приложение 1 к разделу IX Налогового кодекса, согласно которым значительно увеличен сбор за пользование дорогами автомобилями, зарегистрированными в Республике Молдова. Согласно ст. XLIII данного закона, указанные изменения вступают в силу с момента опубликования закона – с 13 января 2012 года.

Учитывая то, что данный сбор уплачивается до момента прохождения транспортным средством годового технического осмотра, за ряд автомашин, прошедших технический осмотр до 13 января 2012 года, сбор был уплачен по старым ставкам, действующим до 13 января 2012 года. Исходя из изложенного, возникает ли необходимость по автомобилям, прошедшим техническое тести-рование до 13 января, оплатить разницу между ставками, действующими до 13 января 2012 года, и ставками, вступившими в силу, начиная с 13 января 2012 года?
Detalii
21
05 2013
1232

Prin Legea nr. 267 din 23.12.2011 au fost realizate modificări în anexa nr. 1 la Titlul IX din Codul Fiscal, conform cărora taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova a fost majorată semnificativ. Conform art. XLIII al Legii respective, modificările în cauză intră în vigoare din momentul publicării Legii - din 13 ianuarie 2012.

Luînd în considerație faptul că taxa menționată se achită pînă la data efectuării testării tehnice obligatorii anuale, o parte din mijloacele de transport au trecut testarea tehnică pînă la data de 13 ianuarie 2012 şi, respectiv, taxa a fost achitată conform cotelor vechi, în vigoare pînă la 13 ianuarie 2012. Reieşind din cele spuse, apare obligația de a achita diferența dintre taxele în vigoare pînă la 13 ianuarie 2012 şi taxele intrate în vigoare începînd cu 13 ianuarie 2012, în cazul autovehiculelor care au trecut testarea tehnică pînă la 13 ianuarie 2012?

Detalii
21
05 2013
1169

Являются ли киоски самообслуживания объектами торговли, и возникают ли по ним обязательства по исчислению и уплате сбора за объекты торговли и/или объекты по оказанию социальных услуг, если местными органами публичного управления для названных установлен сбор? Необходимо ли для данной категории объектов наличие разрешения на торговую деятельность от местных органов публичного управлению?

В соответствии с Законом о внутренней торговле, розничная торговля осуществляется через стационарную (магазины) и передвижную (павильоны, киоски, палатки, торговые автоматы, лотки, стенды) торговую сеть или с применением других форм торговли, в соответствии с действующим законодательством.
Detalii
21
05 2013
1314

Constituie gheretele de autodeservire unități de comerț şi apare obligațiunea de calculare şi achitare a taxei pentru unitățile de comerț şi/sau de prestări servicii de deservire socială, în condițiile în care autoritățile administrației publice locale au stabilit pentru acestea taxa respectivă? Este necesară deținerea autorizației de funcționare pentru aceste categorii de obiecte de la autoritățile administrației publice locale?

În conformitate cu Legea nr. 231 din 23.09.2010 cu privire la comerţul interior, comerţul cu amănuntul se desfăşoară prin intermediul unităţilor comerciale fixe (magazine), mobile (pavilioane, chioşcuri, gherete, aparate comerciale, rulote, standuri) sau prin alte modalităţi prevăzute de legislaţia în vigoare.
Detalii
21
05 2013
1136

Одним из видов операционной деятельности компании является приём платежей от абонентов мобильных операторов посредством терминалов самообслуживания. Относятся ли данные терминалы самообслуживания к объектам торговли, и, соответственно, возникают ли по данным объектам обязательства по исчислению и уплате сбора за объекты торговли и

/или объекты по оказанию социальных услуг? Необходимо ли для размещения данных объектов получать авторизацию на их деятельность от местных органов публичного управления?

Detalii
21
05 2013
1437

Unul din genurile de activități operaționale ale companiei constituie primirea plăților de la abonații operatorilor mobili prin intermediul terminalelor de autodeservire. Pot fi atribuite terminalele de autodeservire la unitățile de comerț şi, respectiv, apar vizavi de aceste obiecte obligația de calculare şi achitare a taxei pentru unitățile de comerț şi

/sau de prestări servicii de deservire socială? Este necesară primirea de la autoritățile administrației publice locale a autorizațiilor de funcționare pentru aceste obiecte?

Detalii
21
05 2013
1179

Законом № 267 от 23.12.2011 г. система местных сборов, регламентируемых разделом VII Налогвого кодекса, дополнена с 13 января 2012 года пятью новыми местными сборами. На какие счета бюджетной классификации необходимо перечислять нововведенные местные сборы?

В соответствии с приказом Министерства финансов № 13 от 02.02.2012 года (М. О. № 30-33/146 от 10.02.2012), Раздел № 122 «Административные сборы и платежи» Приказа министра финансов № 91 от 20.10.2008 г. «О бюджетной классификации» дополнен параграфами 65-69 следующего содержания:
Detalii
21
05 2013
1259

Începînd cu 13 ianuarie 2012, prin Legea nr. 267 din 23.12.2011, în sistemul taxelor locale, reglementate de Titlul VII din Codul Fiscal, au fost introduse cinci taxe locale noi. La care conturi ale clasificației bugetare urmează a fi achitate aceste taxe?

În conformitate cu Ordinul ministrului finanţelor nr. 13 din 02.02.2012 (M.O. nr. 30-33/146 din 10.02.2012), capitolul 122 „Taxele şi plăţile administrative” din Ordinul Ministerului Finanţelor nr. 91 din 20 octombrie 2008 „Privind clasificaţia bugetară”, a fost completat cu paragrafele 65-69 cu următoarele denumiri:
122 65 „Taxa de la posesorii unităţilor de transport”
122 66 „Taxa pentru parcaj”
122 67„Taxa pentru unităţile stradale de comerţ şi/sau de prestare a serviciilor”
122 68 „Taxa pentru evacuarea deşeurilor”
122 69 „Taxa pentru dispozitivele publicitare”.
Detalii