Catalogul autorilor
Autorii Publicației Periodice "Monitorul Fiscal FISC.MD"

Stela Guțu

şef al Direcției administrarea impozitelor şi taxelor locale, IFPS
16
09 2013
1826

В связи с необходимостью наличия разрешения на деятельность для некоторых видов деятельности, которые, в соответствии с Законом №93-XIV от 15 июля 1998 г. о предпринимательском патенте, могут быть осуществлены на основе предпринимательского патента, просим разъяснить, какие из них, в случае осуществления подобной деятельности, нуждаются в получении соответствующего разрешения от органов местного публичного управления (производство товаров, выполнение работ и/или предоставление услуг)?

Исходя из положений ч. (4) ст. (4) Закона №93-XIV от 15 июля 1998 г. о предпринимательском патенте, в случае, когда в соответствии с законодательством для осуществления некоторых видов деятельности, указанных в приложении к Закону, необходимо разрешение органов местного публичного управления, к заявлению о выдаче или продлении срока действия патента прилагается решение соответствующего органа.
Detalii
16
09 2013
1409

Agentul economic „X” îşi desfăşoară activitatea în domeniul sectorului energetic al ţării şi, totodată, în domeniul construcţiilor, fiind specializat în producerea betonului şi a articolelor din beton armat (blocuri de beton, plăci cu goluri multiple pentru planşeele clădirilor, piloni pentru liniile de energie electrică şi pentru viţa de vie, etc.).

În mare parte activitatea întreprinderii ţine de comercializarea producţiei nominalizate prin intermediul decontărilor fără numerar. Doar într-un număr mic de operaţiuni este folosit aparatul de casă, în special pentru achitarea de către persoanele fizice a producţiei procurate şi a apei furnizate de întreprindere din sondele arteziene către consumatori.

În acest sens, întrebarea este dacă întreprinderea are obligaţia să achite, în conformitate cu Titlul VII al Codului fiscal al RM, taxa locală pentru unităţile stradale de comerţ şi/sau de prestări servicii, în condiţiile în care nu dispune de unităţi comerciale stradale, cum ar fi: chioşcuri, gherete, frigidere, tonete, tarabe, unităţile de transport specializat.

Detalii
16
09 2013
1714

Хозяйствующий субъект «X» осуществляет деятельность в энергетической отрасли и, помимо этого, в строительном секторе, специализируясь в производстве бетона и железобетонных изделий (бетонные блоки, пустотные плиты для межэтажных перекрытий зданий, столбы для линий электропередачи и виноградников и т.д.).

Главным образом, деятельность предприятия состоит в реализации упомянутой выше продукции, а оплата происходит посредством безналичных расчетов. Кассовый аппарат используется только для незначительного количества операций, в основном, при оплате продукции, приобретенной физическими лицами, и воды, поставленной предприятием из артезианских скважин для потребителей.

В связи с этим, обязано ли предприятие, не располагающее объектами торговли, такими как киоски, ларьки, холодильники, палатки, лотки, специализированные транспортные средства, уплачивать местный сбор за уличные объекты торговли и/или объекты по оказанию услуг на основании предписаний Раздела VII НК?

Detalii
16
09 2013
1596

Agentul economic „X” deţine un spaţiu utilizat pentru depozitarea mărfurilor din momentul importului şi pînă la vînzarea acestora cumpărătorului. Spaţiul respectiv este utilizat exclusiv pentru depozitarea mărfurilor importate şi, reieşind din acest fapt agentul economic nu dispune de autorizaţia de funcţionare pentru acesta?

Cine are competenţe de a determina dacă obiectele respective se atribuie sau nu la categoria unităţilor de comerţ şi sau de prestare a serviciilor de deservire socială?

Are obligaţia agentul economic de a calcula şi achita taxa pentru unităţile de comerţ şi/sau de prestări servicii de deservire socială pentru acest spaţiu?

Detalii
16
09 2013
1488

Хозяйствующий субъект «Х» располагает помещением, которое используется для складирования товаров с момента импорта и до их реализации покупателю. Данное помещение используется исключительно для хранения импортируемых товаров и, исходя из этого, хозяйствующий субъект не имеет для него разрешения на деятельность.

Кто уполномочен определять, входят ли данные объекты в категорию объектов торговли и/или объектов по оказанию социальных услуг? Обязан ли хозяйствующий субъект исчислять и уплачивать за данное помещение сбор как за объект торговли и/или объект по оказанию социальных услуг?
Detalii
16
09 2013
1592

Agentul economic „X” deţine o hală care este amplasată pe teritoriul pieţei „Y”, care, de asemenea aparţine acestuia. În cazul pieţei, agentul economic calculează şi achită taxa de piaţă din suprafaţa totală a terenului pieţei şi a imobilelor amplasate pe aceasta (inclusiv pentru hală).

Hala este folosită pentru satisfacerea necesităţilor populaţiei, şi anume – pentru vînzarea produselor agricole (lapte, brînză, ouă, carne, ş. a.), la fel ca şi încăperile, tarabele şi mesele de pe teritoriul pieţei.

Avînd în vedere acest fapt, are obligaţia agentul economic de a achita taxa pentru unităţile de comerţ şi/sau de prestări servicii de deservire socială pentru hală, în condiţiile în care pentru acest obiect (inclusiv pentru terenul de sub acesta) se achită taxa de piaţă?

Detalii
16
09 2013
1502

Хозяйствующий субъект «Х» владеет крытым рынком, расположенным на территории рынка «У», который также принадлежит ему. Относительно рынка, хозяйствующий субъект исчисляет и уплачивает рыночный сбор, исходя из общей площади земельного участка и объектов недвижимости, расположенных на территории рынка (в том числе за крытый рынок).

Крытый рынок используется для удовлетворения нужд населения, то есть для продажи сельскохозяйственной продукции (молоко, сыр, яйца, мясо и т. д.), аналогично помещениям, лоткам и столам, расположенным на территории рынка.

Обязан ли хозяйствующий субъект в данной ситуации уплачивать сбор за объекты торговли и/или объекты по оказанию социальных услуг за крытый рынок, если по данному объекту (в том числе площадь, занимаемая объектом) уплачивается рыночный сбор?

Detalii
16
09 2013
1505

Agentul economic „X” deţine un site specializat, prin intermediul căruia plasează informaţii despre mărfuri/servicii care se comercializează de către alţi agenţi economici, cu aplicarea unor reduceri.

În această activitate agentul economic „X” apare ca prestator de servicii de intermediere între comercianţii care expun ofertele respective şi persoanele fizice, contra unei remuneraţii (comision/voucher), achitate prin intermediul terminalelor sau intermediul instituţiilor bancare, în temeiul cărora ulterior persoanele fizice pot procura mărfurile/ beneficia de serviciile expuse cu reducere de preţ.

În legătură cu schimbările din anul 2013 la taxele locale, realizate prin Decizia Consiliului Municipal Chişinău nr. 3/2 din 29.03.2013 „Cu privire la stabilirea şi punerea în aplicare a taxei pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii de deservire socială”, solicităm să vă expuneţi asupra faptului dacă pentru genul respectiv de activitate urmează a se calcula şi achita taxa pentru unităţile de comerţ şi/sau de prestări servicii de deservire socială?

Detalii
16
09 2013
1588

Хозяйствующий субъект «Х» размещает, посредством своего специализированного сайта, информацию о товарах/услугах, реализуемых другими хозяйствующими субъектами с предоставлением определенных скидок. При осуществлении данной деятельности хозяйствующий субъект «Х» предоставляет за вознаграждение (комиссион/ваучер) посреднические услуги между коммерсантами, выдвигающими данные предложения, и физическими лицами.

Оплата производится посредством платежных терминалов или банковских учреждений, после чего физические лица могут прибрести товары/воспользоваться услугами, предоставляемыми со скидкой.

В связи с изменениями относительно местных сборов, внесенными в 2013 г. Решением Муниципального совета Кишинэу № 3/2 от 29.03.2013 об установлении и введении в действие сбора за объекты торговли и/или объекты по оказанию социальных услуг, просим разъяснить, предполагает ли данный вид деятельности исчисление и уплату сбора за объекты торговли и/или объекты по оказанию социальных услуг.

Detalii
24
07 2013
1978

Решением муниципального Совета Кишинэу № 3/3 от 29 марта 2013 года установлен сбор за уличные объекты торговли и/или объекты по оказанию услуг. Согласно п. 1 данного решения, соответствующий сбор устанавливается на территории муниципия Кишинэу со дня его обнародования.

Так как данное решение было опубликовано на официальном сайте примэрии Кишинэу chisinau.md 9 апреля 2013 года, следует ли за указанные в решении объекты торговли считать сбор за первый квартал в соответствии с Решением муниципального Совета Кишинэу № 22/47 от 04.05.2005 года, с учётом последующих изменений и дополнений? Если для одних и тех же категорий объектов торговли, к примеру, единиц передвижной торговли, установлены ставки и по сбору за объекты торговли и/или объекты по оказанию социальных услуг, и по сбору за уличные объекты и/или объекты по оказанию услуг, возникают ли обязательства по обоим объектам?
Detalii