Catalogul autorilor
Autorii Publicației Periodice "Monitorul Fiscal FISC.MD"

Victor Sîrbu

Șef al Direcţiei, Direcția proceduri control
25
10 2016
1068

Modul de efectuare a achizițiilor de lapte de la persoanele fizice

În scopul creării condițiilor favorabile activității de achiziție a laptelui prin simplificarea documentării achizițiilor de lapte de la populație, Nomenclatorul formularelor tipizate de documente primare cu regim special, aprobat prin HG nr. 294 din 17 martie 1998 cu privire la executarea Decretului Președintelui Republicii Moldova nr. 406-II din 23 decembrie 1997, a fost completat cu formularul ,,Borderou de achiziție a laptelui”. Modificarea dată a fost efectuată prin HG nr.461 din 16 iunie 2014, publicată în MO nr. 160-166 din 20 iunie 2014.
Detalii
24
10 2016
1200

Modul de efectuare a achizițiilor de la persoanele fizice a producţiei agricole

Ținând cont că agricultura reprezintă o ramură importantă a economiei Republicii Moldova și, odată cu începerea sezonului de recoltare a producției agricole, cetățenii comercializează surplusul acesteia agenților economici, atenționăm că în cazul achiziționării producţiei agricole de la persoane fizice cetățeni sunt obligați să utilizeze în activitatea financiar-contabilă formularul tipizat de document primar cu regim special – actul de achiziție a mărfurilor, introdus în pct.8 al anexei nr.1 la Hotărârea sus-numită.
Detalii
21
10 2016
1150

Aspecte practice și teoretice privind achiziționarea diferitelor categorii de bunuri și servicii de la persoanele fizice cetățeni

Conform prevederilor art. 8 alin. (2) lit. c) din Codul fiscal, contribuabilul este obligat să ţină evidenţa contabilă conform formelor şi modului stabilit de legislaţie, să asigure integritatea documentelor de evidenţă contabilă în conformitate cu cerinţele legislaţiei. Metodele de evidență sunt specificate la art. 44 din Codul fiscal.
Detalii
17
10 2016
1043

Unele aspecte din Legea cu privire la comerțul interior nr. 231 din 23 septembrie 2010 în partea ce ține de produsele agroalimentare ușor perisabile

Sancțiunile prevăzute la art. 273 pct. 5) și 51) din Codul contravențional se aplică pentru toate categoriile de produse sau doar pentru produsele agroalimentare ușor perisabile?

Relaţiile dintre furnizorul şi comerciantul produselor agroalimentare uşor perisabile sunt prevăzute expres la art. 211 din Legea cu privire la comerțul interior nr. 231 din 23 septembrie 2010, republicată în Monitorul Oficial nr. 215-216/475 din 19 iulie 2016 (în continuare – Lege).
Detalii
13
09 2016
1128

Unele aspecte ce țin de aplicarea Legii privind moratoriul asupra controlului de stat

Conform art. 1 alin. (1) din Legea privind moratoriul asupra controlului de stat nr.18 din 4 martie 2016, în continuare – Lege (publicată în MO nr. 79-89 din 01.04.2016), a fost instituit, pentru o perioadă de trei luni (1 aprilie – 1 iulie 2016) moratoriu asupra controlului de stat, inclusiv fiscal, planificat sau inopinat, efectuat la fața locului, la sediile, locurile de desfășurare a activității sau de aflare/păstrare a bunurilor persoanelor înregistrate în modul stabilit care desfășoară activitate de întreprinzător de către organele abilitate cu dreptul de a iniția controale în baza prevederilor Codului fiscal, precum și ale altor acte normative care reglementează controlul de stat.
Detalii
13
07 2016
1516

Repatrierea mijloacelor băneşti, mărfurilor şi serviciilor – aspecte legislative și răspunderea pentru nerespectarea acestora

Care este actul legislativ ce reglementează repatrierea mijloacelor băneşti,
mărfurilor şi serviciilor provenite din tranzacţiile economice externe?


Prin Legea „Cu privire la reglementarea repatrierii de mijloace băneşti, mărfuri şi servicii provenite din tranzacţiile economice externe” (în continuare — Lege) nr. 1466-XIII din 29 ianuarie 1998 (MO, 1998, nr. 28-29, art. 203) cu modificările și completările ulterioare, sunt stabilite modul de activitate, drepturile, obligaţiile şi responsabilitatea agenţilor economici şi a autorităţilor administraţiei publice în domeniul repatrierii mijloacelor băneşti, mărfurilor şi serviciilor provenite din tranzacţiile economice externe.
Detalii
24
06 2016
466

О сроке возврата суммы переплаты по подоходному налогу физическому лицу

В какой срок возмещаются излишне уплаченные суммы в случае переплаты подоходного налога физическим лицом? Что произойдет по истечении этого срока?

Возмещение суммы переплаты подоходного налога осуществляется на основании заявления налогоплательщика.
Detalii
24
06 2016
419

О штрафных санкциях, применяемых к физическому лицу при непредставлении или ненадлежащем представлении налогового отчета

Какие санкции применяются при непредставлении или несвоевременном представлении налогового отчета физическим лицом?

В соответствии с налоговым законодательством Республики Молдова, все налогоплательщики имеют право представлять декларацию о подоходном налоге.
Detalii
24
06 2016
677

Cu privire la sancţiunile pentru neprezentarea sau prezentarea tardivă a dării de seamă fiscale de către persoana fizică

Care sunt sancţiunile pentru neprezentarea sau prezentarea tardivă a dării de seamă fiscale de către persoana fizică?

Conform legislației fiscale a Republicii Moldova toţi contribuabilii au dreptul de a prezenta declaraţia cu privire la impozitul pe venit.
Detalii