Catalogul instituţiilor

Ministerul Finanţelor

prin esenţa sa este organul central de specialitate al administraţiei publice, care elaborează şi promovează politica unica a formării şi gestionarii finanţelor publice, al aplicării pârghiilor financiare în concordanţă cu exigenţele economiei de piaţa. În activitatea sa MF se călăuzeşte de Constituţia RM, legile Republicii Moldova, decretele Preşedintelui RM, hotărîrile Parlamentului, ordonanţele, deciziile şi dispoziţiile Guvernului.

http://www.mf.gov.md/

11
02 2019
141

Examenul de calificare pentru auditorii interni

Până la 31 martie 2019 auditorii interni / angajaţii din cadrul autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, instituţiilor publice, precum şi autorităţilor / instituţiilor autonome, care gestionează mijloace ale bugetului public național urmează să prezinte Direcţiei politici în domeniul controlului financiar public intern din cadrul Ministerului Finanțelor setul de documente necesar pentru admiterea la examenul de calificare. Procesului de certificare a auditorilor interni din sectorul public a fost anunțat de Ministerul Finanţelor.

Pachetul de documente include:
Detalii
11
02 2019
417

Coduri IBAN noi pentru evidența plăților la BPN

Ministerul Finanțelor a modificat unele coduri IBAN la care urmează a fi achitată taxa la cumpărarea valutei străine de către persoanele fizice în casele de schimb valutar, fiind completate prevederile Ordinului Ministerului Finanțelor nr.205 din 21 decembrie 2018 „Cu privire la modul de achitare şi evidenţă a plăţilor la bugetul public naţional prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanţelor în anul 2019”.

Este vorba despre intervenția în anexa nr. 6 la ordinul indicat („Codurile IBAN pentru taxa la cumpărarea valutei străine de către persoanele fizice în casele de schimb valutar”), scopul fiind ajustarea modului de achitare şi evidenţă a plăţilor la bugetul public național.Astfel, în redacție nouă sunt expuse cinci poziții.
Detalii
08
02 2019
210

Achiziții publice de servicii sociale de alimentație în instituțiile de învățământ

Astăzi intră în vigoare Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de servicii sociale de alimentație în instituțiile de învățământ.

Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 23 din 06.02.2019 cu privire la aprobarea acesteia a fost publicat în Monitorul Oficial din 8 februarie 2019.

Documentul prevede că participant la procedura de achiziție publică poate fi orice operator economic rezident sau nerezident, persoană juridică de drept public sau privat ori asociație de astfel de persoane, care are dreptul de a participa la procedura de atribuire a contractului de achiziții publice în condițiile Legii privind achizițiile publice.
Detalii
08
02 2019
166

Auditul intern din sectorul public: confirmarea și menținerea calificării profesionale

Formarea profesională în domeniul auditului intern se va realiza în baza unui Program de instruire, aprobat de Ministerul Finanțelor, care stabilește setul minim de subiecte ale instruirii, structurat în trei trepte de competență profesională.

Ministerul Finanțelor propune spre consultări proiectul ordinului cu privire la aprobarea Regulamentului privind dobândirea, confirmarea și menținerea calificării profesionale în domeniul auditului intern în sectorul public.
Detalii
05
02 2019
92

Кредиты для поддержки бюджета

Министерство финансов сообщает, что в 2018 г. для поддержки бюджета Молдова получила от ВБ, МВФ и ЕИБ кредиты на общую сумму в $15,2 млн и 28,9 млн евро.

В частности, в январе-декабре 2018 г. на валютные счета финансового ведомства, открытые в Нацбанке, поступили следующие денежные средства от Всемирного банка (займы от Международной ассоциации развития (IDA), входящей в группу ВБ):

• 21 февраля – для секториального развития (социальная помощь) на сумму $0,9 млн (14,5 млн леев)
Detalii
01
02 2019
378

Изменения и дополнения в Приказе Минфина № 215 от 28 декабря 2015 г.

В «Monitorul Oficial» 1 февраля 2019 г. опубликованы изменения и дополнения в Методологические нормы кассового исполнения бюджетов, составляющих национальный публичный бюджет, через казначейскую систему Министерства финансов, утвержденные Приказом министра финансов № 215 от 28 декабря 2015 г.

В документе уточняется Порядок зачисления доходов в бюджеты, составляющие национальный публичный бюджет. В частности, в новой редакции представлен п. 3.2.9: "Не позднее второго операционного дня управление Государственного казначейства и региональные казначейства Министерства финансов оформляют платежные поручения на возврат средств со счетов сумм невыясненного назначения на коды IBAN плательщиков.
Detalii
01
02 2019
214

Proiectul reformei administrației publice

În anul 2019, autoritățile își propun asigurarea consolidării capacităţilor administrative prin reducerea fragmentării structurii administrativ-teritoriale şi/sau dezvoltarea formelor teritoriale de alternativă de prestare a serviciilor publice.

Aceast obiectiv este prevăzut în proiectul Planului de acțiuni pe anii 2019-2020 pentru implementarea Strategiei privind reforma administraţiei publice pentru anii 2016-2020. Documentul este propus spre consultare publică de Cancelaria de Stat.
Detalii
01
02 2019
584

(video) Autoevaluarea și raportarea sistemului de control intern managerial

În scopul aplicării prevederilor noului Regulament privind autoevaluarea, raportarea sistemului de control intern managerial și emiterea Declarației de răspundere managerială, aprobat prin Ordinul nr.4 al din 9 ianuarie 2019, Ministerul Finanțelor a elaborat un ghid video pentru a facilita acest proces.

Autoritatea menționează, căministerele, Cancelaria de Stat, alte autorităţi administrative centrale subordonate Guvernului, precum şi autorităţile administraţiei publice locale de nivelul II, vor transmite Ministerului Finanţelor anual, până la data de 10 martie, Raportul/ Raportul consolidat pe suport de hârtie şi în format electronic, la adresa de e-mail: raport.cim@mf.gov.md.
Detalii
31
01 2019
1677

Avizul de însoțire a mărfii, aprobat

Ministerul Finanțelor comunică că, la solicitarea mediului de afaceri, Cabinetul de miniștri a aprobat, în cadrul ședinței din 30 ianuarie 2019, un set de măsuri ce vizează diminuarea poverii administrative și simplificarea conformării fiscale.

În circulație a fost introdus un nou document primar cu regim special – avizul de însoțire a mărfii.

Măsura respectivă are drept scop susținerea mediului de afaceri prin simplificarea procedurii de transportare a mărfii ce presupune emiterea avizelor de însoțire, cu eliberarea unei singure facturi fiscale în baza avizelor emise anterior, până la sfârşitul perioadei fiscale în care acestea au fost eliberate.
Detalii
30
01 2019
119

Dunărea 2014-2020. Un nou apel de proiecte

Ministerul Finanțelor anunță despre lansarea celui de-al III-lea apel de propuneri de proiecte în cadrul Programului Transnațional Dunărea 2014-2020, care constituie un program de cooperare teritorială european, fiind un instrument de finanțare ce are drept scop sprijinirea dezvoltării strategiei macro-regionale a Uniunii Europene pentru regiunea Dunării, consolidarea integrării teritoriale și abordarea obstacolelor comune. Domeniile vizate sunt: mediu și cultură, conectivitate și responsabilitate energetică, guvernanță, inovare și responsabilitate socială.

Apelul de propuneri este deschis din 28 ianuarie 2019 și va dura până la 8 martie curent, ora 14:00, iar structurile ce pot aplica pentru finanțare în cadrul apelului sunt autoritățile locale/regionale/naționale/instituțiile de drept public, organizațiile internaționale și organizațiile non-profit.
Detalii