Catalogul instituţiilor


Serviciul Fiscal de Stat

activitatea este direcţionată spre îndeplinirea sarcinilor principale – colectarea eficientă a veniturilor bugetare, asigurarea cadrului necesar aplicării unitare a legislaţiei fiscale, obţinerii unor performanţe în vederea asigurării stabilităţii. Serviciul Fiscal de Stat tinde să obţină un grad înalt de conformare voluntară a contribuabililor, oferindu-le soluţii optime şi competente printr-un ansamblu de servicii automatizate de o înaltă calitate, ce corespund ultimelor realizări din domeniul tehnologiilor informaţionale, concomitent cu armonizarea legislaţiei fiscale a Republicii Moldova la standardele internaţionale de administrare fiscală.

www.fisc.md

02
12 2021
7

Documentarea procedurii de nimicire a documentelor contabile

Procedura de nimicire a documentelor contabile, după cum se cunoaște, este prevăzută în Ordinul nr. 57 din 27.07.2016 al Serviciului de Stat de Arhivă (Ordinul nr. 57/2016), prin care a fost aprobat Indicatorul documentelor-tip și al termenelor de păstrare pentru organele administrației publice, pentru instituțiile, organizațiile și întreprinderile Republicii Moldova (în continuare – Indicatorul documentelor-tip).


Prezentul Indicator al documentelor-tip stă la baza stabilirii termenelor de păstrare și pentru nimicirea documentelor organelor administrației publice, pentru organizațiile și întreprinderile din Moldova,inclusiv, organizațiilor obștești.


Detalii

02
12 2021
6

Taxa pentru unitățile comerciale în cazul depunerii Notificării și neinițierii activității

La data de 04.09.2021 agentul economic „X” a depus la autoritatea administrației publice locale Notificare privind inițierea activității de comerț cu genul de activitate „Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare”, prin intermediul tipului unității de comerț „secție comercială”. Totodată, până în momentul de față, agentul economic nu a inițiat activitatea prin intermediul unității de comerț cu referință. Apare în acest caz obligația de calculare și achitare a taxei pentru unitățile comerciale și/sau de prestări servicii pentru această unitate de comerț?


Detalii
02
12 2021
9

28.23.14 În care cazuri agentul economic, care nu este plătitor al TVA prezintă Declaraţia privind TVA?

Potrivit prevederilor pct.7 din cap. III „Prevederi speciale” al Ordinului IFPS cu privire la aprobarea formularului Declarației privind TVA și a Modului de completare a declarației privind TVA nr. 1164 din 25.10.2012, persoanele care nu sînt înregistrate în calitate de plătitori ai TVA, dar care conform legislaţiei au obligaţia de a achita taxa pe valoarea adăugată, au obligaţia de a prezenta Serviciului Fiscal de Stat Declaraţia privind TVA în următoarele situaţii:


Detalii

01
12 2021
24

5.7.1.15 Cine este subiect al impunerii cu impozitul pe bunurile imobiliare în cazul contractului de superficie?

În conformitate cu prevederile art. 654 alin. (1) și art. 659 alin. (1) din Codul civil nr. 1107/2002, superficie este dreptul real imobiliar de a poseda și folosi terenul altuia în vederea edificării și exploatării unei construcții a superficiarului. Acest drept este alienabil, se transmite prin succesiune și poate fi obiect al unui contract de locațiune.
     
Dacă actul juridic nu prevede altfel, superficiarul datorează proprietarului terenului, sub formă de rate lunare, o sumă egală cu chiria stabilită pe piață, ținând seama de natura terenului, de zona în care se află el, de destinația construcției, precum și de orice alte criterii de determinare a contravalorii folosinței. Redevența se determină la data constituirii superficiei.


Detalii

01
12 2021
28

Порядок налогообложения выплат в случае использования товарного знака, зарегистрированного физическим лицом

Юридическое лицо на основании лицензионного договора планирует производить и продавать продукт под товарным знаком, который зарегистрирован физическим лицом. За использование товарного знака фирма намерена выплачивать физическому лицу ежемесячное вознаграждение. Применимо ли понятие роялти к выплатам, которые получает физическое лицо в данной ситуации, и каков порядок налогообложения соответствующих выплат?


Detalii