Catalogul instituţiilor


Serviciul Fiscal de Stat

activitatea este direcţionată spre îndeplinirea sarcinilor principale – colectarea eficientă a veniturilor bugetare, asigurarea cadrului necesar aplicării unitare a legislaţiei fiscale, obţinerii unor performanţe în vederea asigurării stabilităţii. Serviciul Fiscal de Stat tinde să obţină un grad înalt de conformare voluntară a contribuabililor, oferindu-le soluţii optime şi competente printr-un ansamblu de servicii automatizate de o înaltă calitate, ce corespund ultimelor realizări din domeniul tehnologiilor informaţionale, concomitent cu armonizarea legislaţiei fiscale a Republicii Moldova la standardele internaţionale de administrare fiscală.

www.fisc.md

04
11 2021
369

Noua Directoare a Serviciului Fiscal de Stat, prezentată angajaților instituției

Noua Directoare a Serviciului Fiscal de Stat, doamna Rozalina Albu, a fost prezentată angajaților instituției de către Ministrul finanțelor, domnul Dumitru Budianschi.

În cadrul evenimentului, ministrul finanțelor a menționat că, domeniul fiscal este unul de importanță majoră pentru întreaga societate, iar activitatea eficientă a instituției va asigura bunăstarea tuturor cetățenilor Republicii Moldova. În context, dl. Budianschi a urat noii directoare a SFS mult succes în activitatea pe care urmează să o desfășoare în cadrul autorității fiscale naționale.


Detalii

08
11 2021
960

Identitatea electronică: excluderea opțiunii de autentificare cu nume de utilizator și parolă. Autentificare va fi posibilă doar prin MPass

Lucrarea care urmează a fi efectuată de către SFS până la finele anului 2021 și care a trezit discuții în rândul utilizatorilor serviciilor fiscale electronice din mediul de afaceri este excluderea opțiunii de autentificare pe portalul www.servicii.fisc.md și www.raportare.gov.md. La acest aspect, SFS a publicat mai multe articole informative începând cu perioada anului 2019 și până în prezent, pentru informarea centralizată a contribuabililor și îndemnul acestora de a utiliza și a se acomoda la autentificarea prin intermediul serviciului guvernamental de autentificare si control al accesului MPass (în continuare – serviciul Mpass).


Detalii

08
11 2021
458

МСП: бухгалтерский учет и налоговый режим возмещенной дебиторской задолженности с истекшим сроком

Предприятие, неплательщик НДС, является субъектом налогообложения в соответствии с налоговым режимом, предусмотренным главой 71 Раздела II НК. С учетом изменений, вступивших в силу с 2020 г., следует ли субъекту включать возмещенную просроченную дебиторскую задолженность в объект обложения налогом по ставке 4%?
 
Хозяйствующим субъектам сектора малых и средних предприятий (МСП) следует определять объект налогообложения методом начисления.
Detalii
03
11 2021
354

Monitorizarea persoanelor fizice cu risc de ne(sub)declarare a veniturilor obținute din diverse surse

Asigurarea administrării fiscale prin crearea de condiții contribuabililor pentru conformare la respectarea legislației, aplicarea uniformă a politicii şi reglementărilor în domeniul fiscal sunt sarcinile de bază ale Serviciului Fiscal de Stat. Astfel, autoritatea fiscală asigură monitorizarea permanentă a gradului de conformare a contribuabililor-persoane fizice la respectarea prevederilor legislației în vigoare și declararea deplină a obligațiilor fiscale.
 
În acest sens, este examinată informația disponibilă din surse terțe cu referire la veniturile/cheltuielile înregistrate de persoane fizice și identifică persoanele cu risc de ne(sub)declarare a veniturilor în proporții semnificative. Față de persoane fizice se aplică măsuri de conformare voluntară/forțată. În cadrul măsurilor de conformare voluntară, persoana fizică este informată despre datele disponibile SFS, divergențele constatate, cu recomandarea de a declara integral veniturile obținute.


Detalii

05
11 2021
308

Условия возмещения НДС из бюджета предприятию, являющемуся бенефициаром проекта технической помощи

Наше предприятие является бенефициаром проекта технической помощи, который подпадает под действие международных договоров, участником которых является РМ. По определенным причинам при осуществлении приобретения поставщик выписал налоговую накладную, с применением ставки НДС в размере 20%, на основании которой была произведена оплата. Возможно ли возмещение НДС из бюджета нашему предприятию, являющемуся бенефициаром проекта технической помощи, с учетом того, что ст. 104 лит. c1) Налогового кодекса (НК) предусматривает, что поставки, осуществленные в рамках реализации проектов технической помощи,
Detalii
04
11 2021
508

Сумма полученных авансов при определении статуса плательщика НДС

Учитывается ли сумма авансовых платежей, полученных в счет будущих поставок, при определении порога регистрации в качестве плательщика НДС?
 
На основании ст.112 ч. (1) Налогового кодекса (НК), субъект, осуществляющий предпринимательскую деятельность, обязан зарегистрироваться в качестве плательщика НДС, если он в течение любых 12 следующих друг за другом месяцев осуществлял поставки товаров, услуг на сумму, превышающую 1,2 млн леев, за исключением поставок, освобожденных от НДС без права вычета, и поставок, не являющихся объектом налогообложения в соответствии со ст. 95 ч. (2) НК.


Detalii

04
11 2021
277

Rezultatele controalelor fiscale realizate în primele nouă luni

Ponderea încălcarilor stabilite de către Serviciul Fiscal de Stat în cadrul controalelor efectuate în primele nouă luni ale anului 2021 constituie 56%, constată autoritatea fiscală în raportul privind rezultatele verificărilor întreprinse în perioada de raportare. Comparativ cu aceeași perioadă din anul trecut, indicatorul s-a diminuat cu 7%. Amintim că, în trimestrele I-III/2020 au fost efectuate 30785 verificări, iar în cadrul a 19466 dintre acestea (63%) au fost constatate încălcări.
 
Astfel, numărul total al controalelor fiscale efectuate de SFS în primele nouă luni ale anului curent a atins cifra de 26 441 unități. Cel mai mare număr de verificări (5859) au fost cele la fața locului prin metoda de verificare operativă,
Detalii
02
11 2021
200

Recuperarea creanțelor persoanelor fizice la impozitul pe bunurile imobiliare și impozitului funciar de către SFS

Serviciul Fiscal de Stat informează contribuabilii persoane fizice-cetățeni, care înregistrează restanță la achitarea impozitului pe bunurile imobiliare și/sau impozitului funciar, despre demararea acțiunilor de recuperare a creanțelor respective.

Menționăm, termenul-limită de achitare a obligațiilor fiscale menționate a expirat la data de 30 iunie 2021.


Detalii
03
11 2021
453

Обратное налогообложение: погашение обязательства за счет переплаты НДС в НПБ

Согласно ст. 95 ч. (1) лит. e) Налогового кодекса (НК), приобретение собственности субъектов налогообложения, находящихся в процессе несостоятельности, за исключением находящихся в процессе реструктуризации и реализации плана, в соответствии с положениями Закона №149/2012 о несостоятельности (далее - неплатежеспособные субъекты) представляет собой объект обложения НДС. Субъектами налогообложения являются юридические и физические лица, осуще-ствляющие предпринимательскую деятельность, включая лиц, осуще-ствляющих в соответствии с законодательством профессиональную деятельность, и приобретающие на территории РМ имущество выше-упомянутых предприятий (ст. 94 лит. e) НК).


Detalii