Catalogul instituţiilor


Serviciul Fiscal de Stat

activitatea este direcţionată spre îndeplinirea sarcinilor principale – colectarea eficientă a veniturilor bugetare, asigurarea cadrului necesar aplicării unitare a legislaţiei fiscale, obţinerii unor performanţe în vederea asigurării stabilităţii. Serviciul Fiscal de Stat tinde să obţină un grad înalt de conformare voluntară a contribuabililor, oferindu-le soluţii optime şi competente printr-un ansamblu de servicii automatizate de o înaltă calitate, ce corespund ultimelor realizări din domeniul tehnologiilor informaţionale, concomitent cu armonizarea legislaţiei fiscale a Republicii Moldova la standardele internaţionale de administrare fiscală.

www.fisc.md

21
05 2013
2161

Întreprinderea are ca gen de activitate editarea cărților pentru copii. Pentru livrarea acestora, în te-meiul art. 103 alin. (1) pct. 20) din Codul fiscal, se aplică scutirea de T.V.A.. Din luna mai, suplimentar, la comanda clienților întreprinderea tipăreşte si livrea-ză invitații şi felicitări cu mesaje personalizate pentru diferite evenimente. Pentru livrarea acestora suntem în drept să aplicăm scutirea stabilită de art. 103 alin. (1) pct. 20) din Codul fiscal?

Potrivit prevederilor art. 103 alin. (1) pct. 20) din Co-dul fisc, sunt scutite de plata taxei pe valoarea adăugată producţia de carte şi publicaţiile periodice(cu excepţia celor cu caracter publicitar şi erotic) de la poziţiile tarifa-re 4901, 4902, 490300000, 490400000 şi 4905, precum şi serviciile de editare a producţiei de carte şi a publicaţiilor periodice, cu excepţia celor cu caracterul menţionat.
Detalii
21
05 2013
3640

Косвенные методы и источники определения дохода – инструмент обеспечения налоговой справедливости

Косвенные методы и источники оценки налогового обязательства широко применяются налоговыми администрациями во всем мире и являются составляющей частью инструментария, используемого для обеспечения добровольного соблюдения налогового законодательства. Они имеют два состояния: пассивное и активное. Уже само по себе их существование оказывает влияние на налогоплательщиков, стимулируя к соблюдению налогового законодательства. Если же будет установлено, что налоговое законодательство нарушено, налоговый орган восстановит налоговую справедливость, активизируя этот инструмент.

Что такое косвенные методы и источники?

  1. Косвенный метод оценки – метод определения оцененного налогооблагаемого дохода посредством анализа налоговой ситуации физического лица с использованием информации из более широкого круга источников, чем налоговые отчеты соответствующего лица.

Detalii
21
05 2013
2272

Metodele şi sursele indirecte – instrument de asigurare a echităţii fiscale

Metodele şi sursele indirecte de estimare a obligaţiei fiscale sunt larg utilizate de administraţiile fiscale moderne şi fac parte din instrumentarul de conformare. Acest instrument are 2 acţiuni: una pasivă şi alta activă. Însăşi existenţa lor are un impact asupra contribuabililor solicitîndu-i să respecte legislaţia fiscală, iar în cazul în care se va constata că legea fiscală a fost violată – prin utilizarea directă a metodelor şi surselor, organul fiscal va restabili echitatea fiscală.

Ce reprezintă metodele şi sursele indirecte?

  1. Metoda indirectă de estimare reprezintă o metodă de determinare a venitului impozabil estimat prin intermediul analizei situaţiei fiscale a persoanei fizice, utilizînd informaţii şi din alte surse decît dările de seamă fiscale ale persoanei respective.

Detalii
20
05 2013
1638

SFS în cifre (încasate la buget plăţi administrate de Serviciul Fiscal de Stat)

01.01.2012 — 30.06. 2012

  • la bugetul de stat – 2 736,3 mil. lei
  • la bugetele unităţilor administrativ-teritoriale – 2 026,0 mil. lei
  • T.V.A. – 1 565,4 mil. lei (DMC – 855,1 mil. lei)
  • accize – 246,3 mil. lei (DMC – 233,4 mil. lei)
  • impozit pe venit – total – 1 886,8 mil. lei, inclusiv:
  • impozit pe venit din salariu – 926,4 mil. lei (DMC – 364 mil. lei)
  • impozite pe proprietate – total – 174,7 mil. lei, inclusiv: (DMC – 18,4 mil. lei) impozit funciar – 89,4 mil. lei (DMC – 4,4 mil. lei)
  • impozit pe bunurile imobiliare – 85,3 mil. lei (DMC – 14 mil. lei)

Detalii
20
05 2013
2906

Nicolae VICOL: „Fiecare persoană în parte trebuie să conștientizeze rolul care-i revine în societate”

Dle Vicol, aţi comunicat la primul briefing susţinut, că printre cele trei priorităţi ale Dvs în calitate de șef al Inspectoratului Fiscal Principal de Stat este îmbunătăţirea activităţii Serviciului Fiscal.

Ce acţiuni planificaţi în acest sens, respectiv, pe intern și care va fi impactul lor asupra contribuabililor?

Accentul în mod prioritar va fi pus pe factorul uman. Sunt multe teorii internaţionale care fac referire la importanţa care-i revine intr-un proces factorului uman. Ideea este că fiecare persoană într-o funcţie, indiferent care ar fi aceasta, are o perioada de manifestare care de obicei durează de la 3 la 5 ani, respectiv aceasta este formată din perioada de studiu, atunci când persoana e curioasă și vrea să cunoască lucruri noi, apoi urmează perioada de implementare a cunoștinţelor cu obţinerea rezultatelor așteptate, respectiv urmează ultima perioadă care poate fi calificată ca fiind cea mai vulnerabilă reiesind din faptul că persoana are senzaţia obținerii rezultatelor mari fără a depune careva eforturi speciale deoarece în conștiinţa acesteia este autoevaluarea greșită că ar cunoaște totul.
Detalii
20
05 2013
2377

Юрий Ликий: Представление официальной позиции налоговой службы: проблемы и решения

Тема официальной позиции налоговой службы сегодня является очень актуальной и достаточно острой. Отношения налогоплательщика и государства всегда специфичны, но любое цивилизованное государство заинтересовано в обеспечении таких условий, чтобы налогов в бюджет поступало больше, а сам процесс сбора налогов был максимально эффективен. Именно поэтому налоговой службой в последнее время всё чаще подчеркивается важность осознания плательщиком необходимости добровольной уплаты налогов.
Detalii
20
05 2013
1807

În legătură cu adoptarea de către Consiliul local a taxei de la posesorii unităţilor de transport şi din faptul că termenul de plată a taxei şi de prezentare a dării de seamă este „pînă la 31 decembrie a perioadei fiscale de gestiune”, solicităm modul şi forma de prezentarea dării de seamă.

Procedura şi principiile stabilirii, modificării şi anulării taxelor locale, modul lor de plată, criteriile de acordare a înlesnirilor fiscale, sunt determinate prin Titlul VII al Codului fiscal. În conformitate cu prevederile art. 288 alin. 1) al Codului fiscal (în continuare — CF), taxa locală este o plată obligatorie efectuată la bugetul unităţii administrativ-teritoriale. Taxele locale, potrivit art. 297 alin.(3) al CF, se aplică, se modifică ori se anulează de către autoritatea administraţiei publice locale concomitent cu adoptarea sau modificarea bugetului unităţii administrativ-teritoriale.

Conform modificărilor şi completărilor realizate în Titlul VII din CF, prin Legea nr. 267 din 23.12.2011 „Pentru modificarea şi completarea unor acte legislative”, începînd cu 13 ianuarie 2012, în lista taxelor locale, care pot fi aplicate de către autorităţile deliberative a administraţiei publice locale la adoptarea bugetului unităţii administrativ-teritoriale, este inclusă şi taxa de la posesorii unităţilor de transport (în continuare-taxa).
Detalii
20
05 2013
1914

Наша фирма заключила с Агентством «Молдсилва» договор на аренду земельного участка в рекреационных целях. Согласно данному договору, Агентство, выступающее в роли арендодателя, передаёт нашей фирме в аренду земельный участок лесного фонда для целей рекреации и иной, не запрещённой действующим законодательством, деятельности.

Согласно условиям договора, наша фирма, выступающая в роли арендатора, вправе: пользоваться лесным массивом в пределах объёмов, типов и сроков, указанных в договоре аренды, а также вправе осуществлять иную экономическую деятельность в пределах
договорных условий. В порядке, установленном действующим законодательством, и с согласия арендатора, наша фирма вправе осуществлять строительство важных социальных и хозяйственных объектов, таких как: киоски, павильоны, площадки для спорта и отдыха, здания, — связанное с использованием земель лесного фонда. Также арендатор вправе осуществить благоустройство сети дорог и пешеходных дорожек, создавать малые архитектурные формы, устанавливать, в целях обеспечения охраны посетителей и лимитирования посещений, заграждения арендованных земель. Кроме того, фирма-арендатор, согласно договору, обладает правами собственности на продукцию и доходы, полученные в результате использования лесного фонда.

Detalii
20
05 2013
1939

Приказом ГГНИ № 175 от 28.03.2012 г. утверждён новый типовой формуляр Отчёта по рыночному сбору (Forma TP12). Этим же приказом аннулирован Отчёт по рыночному сбору (Forma TP06).

За I квартал 2012 года наше предприятие отчиталось по данному сбору по форме TP06, исчислив рыночный сбор, исходя из дохода от продаж услуг, оказанных администрацией рынка при предоставлении торговых мест, по ставке 20%. Так как типовой формуляр Отчёта по рыночному сбору (Forma TP06) исключён и ставка исходя из новой налогооблагаемой базы местной публичной администрацией мун. Кишинэу не установлена, как необходимо было представить отчёт по рыночному сбору за второй квартал?

Исходя из изменений и дополнений, произведенных в разделе VII Налогового кодекса Законом № 267 от 26.12.2011 г., с 13 января 2012 года изменилась налогооблагаемая база по рыночному сбору с «Дохода от продаж рыночных услуг, состоящих в предоставлении администрацией рынка торговых мест» на «Общая площадь земельного участка и объектов недвижимости, расположенных на территории рынка». В этой связи местные органы публичного управления, в полномочия которых, в соответствии с положениями ст. 297 НК, входит вводить все или лишь некоторые местные сборы – в зависимости от возможностей и нужд административно-территориальных единиц, для налогового периода 2012 года, начиная с 13 января, должны были установить рыночный сбор, исходя из новой налогооблагаемой базы – общей площади земельного участка и объектов недвижимости, расположенных на территории рынка.
Detalii
20
05 2013
2001

Предприятие является администратором рынка и осуществляет торговую деятельность. На осуществляемую деятельность есть разрешение от местного органа публичного управления.

Помимо исполнения прямых функций рынка, состоящих в предоставлении мест для торговли и оказания услуг на территории рынка физическим и юридическим лицам, осуществляющим торговлю на рынке, предприятие имеет собственные лотки и прилавки, расположенные на территории рынка, посредством которых осуществляет торговлю.

Исходя из выше изложенного, вопрос:
— являются ли торговые объекты – лотки, прилавки, являющиеся собственностью предприятия – администратора рынка и расположенные на территории авторизированного рынка, объектом сбора за объекты торговли и/или объекты по оказанию социальных услуг?

Detalii