Catalogul revistelor
В каталоге возможен просмотр журналов в разных режимах: тематический, авторов, журналов и учреждений.

Nr 4 (52) 2019 Publicaţia periodică «Monitorul Fiscal FISC.MD» reflectă poziţia oficială a Serviciului Fiscal de Stat, fiind concepută ca urmare a sporirii cererii din partea societăţii pentru informaţii fiscale complete, diversificate şi mai detaliate despre activitatea Serviciului Fiscal de Stat, planurile şi proiectele sale, metodele şi mecanismele utilizate în procesul administrării fiscale.

Conținutul revistei
Abonează-te online
Comandă revista
17
06 2019
332

Salariul pe oră al muncitorilor-constructori în contextul procedurilor de achiziții publice de lucrări

Regulamentul privind achizițiile publice de lucrări, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 669 din 27.05.2016 (HG nr. 669/2016), stabileşte la pct. 45 condițiile cumulative ce urmează a fi întrunite obligatoriu de către autoritatea contractantă la inițierea unei proceduri de achiziții publice de lucrări, una dintre care şi anume subpct. 3) impune obligația de a fi asigurată elaborarea, verificarea şi aprobarea, în modul stabilit, a documentației de proiect şi deviz.
Detalii
17
06 2019
1747

Бухгалтерский учет доходов от реализации туристического продукта/1: некоторые аспекты

В данной статье рассмотрены некоторые особенности, которыми отличается бухгалтерский учет доходов предприятий туристической сферы. В частности, представлены специфика туристического бизнеса и вопросы признания и учета доходов туристическими агентствами и туроператорами.

Туристический продукт формируется из услуг предприятий, причастных к обслуживанию людей на отдыхе и в путешествиях: транспортных организаций, гостиниц, ресторанов, кафе, экскурсионных фирм, музеев и выставочных залов, парков аттракционов, спортивных и лечебно-курортных организаций.
Detalii
17
06 2019
476

Платежи между резидентами и нерезидентами в рамках коммерческих операций

Вопросы, касающиеся валютного регулирования, затрагивают в той или иной мере всех юридических и физических лиц РМ. В последнее время возник ряд вопросов, относящихся к расчетам по коммерческим операциям между резидентами и нерезидентами республики, в том числе, и посредством наличных денежных средств (как в национальной, так и в иностранной валюте). По ряду операций в валюте у практиков и специалистов возникают различные трактовки применения положений Закона о валютном регулировании № 62 от 21.03.2008 г. (Закон № 62/2008).
Detalii
17
06 2019
357

Impozitul pe venit în cazul înstrăinării activului pentru care achitarea se face în rate în perioade fiscale diferite

Un cetăţean a vândut un apartament în luna iunie 2018 cu 600 000 lei. Baza valorică a apartamentului constituia suma de 400 000 lei. Achitarea pentru apartament conform contractului are loc în două rate: 350 000 lei în iunie 2018 și 250 000 lei în iunie 2019. Contribuabilul nu a prezentat Declaraţia privind impozitul pe venit pentru anul 2018 și nu a achitat impozit pe venit, considerând că acestea sunt obligatorii doar după ce va încasa toată suma plăţii pentru apartament. Cum se determină corect impozitul pe venit în situaţia dată?
Detalii
14
06 2019
490

Modificarea procedurii de emitere a ordonanțelor judecătorești aferent pretențiilor de achitare a restanțelor la impozite

Conform art. 344 din Codul de procedură civilă (CPC), ordonanța judecătorească este o dispoziție dată unipersonal de judecător, în baza materialelor prezentate de creditor, privind încasarea de sume băneşti sau revendicarea de bunuri de la debitor în pretențiile specificate la art. 345.

Ordonanța judecătorească reprezintă un act executoriu care se îndeplineşte în modul stabilit pentru executarea actelor judecătoreşti. Conform art. 345 lit. j) din CPC, se emite ordonanță judecătorească în cazul în care pretenția rezultă din restantele de impozit sau din asigurarea socială de stat.
Detalii
14
06 2019
466

Особенности ликвидации крестьянских (фермерских) хозяйств

Рассматривая вопросы, касающиеся крестьянских (фермерских) хозяйств, и, в частности, их деятельности и ее прекращения, следует обратить особое внимание на законодательную и нормативную базу, которая состоит из:
Detalii
17
06 2019
771

Contribuabilii mari persoane fizice administrați de SFS

Introducere


Începând cu anul 2017, Serviciul Fiscal de Stat (SFS) a devenit o singură entitate juridică de drept public, urmare a reformei inițiate în anul 2016. Modernizarea realizată a avut ca scop principal îmbunătățirea serviciilor oferite contribuabililor, precum şi ridicarea nivelului de conformare benevolă la onorarea obligațiilor fiscale față de buget, care, de altfel, reprezintă una din atribuțiile de bază ale SFS în domeniul administrării fiscale, statuată la art. 133 alin. (2), pct. 9) din Codului fiscal (CF).
Detalii
14
06 2019
331

Проект технической помощи и освобождение от НДС с правом вычета

Предприятие, являющееся плательщиком НДС, заключило контракт на поставку услуг с компанией Х, которая является подрядчиком реконструкции недвижимости в рамках проекта технической помощи. Вправе ли предприятие, поставляющее услуги, претендовать на освобождение от НДС с правом вычета?
Detalii
15
06 2019
319

Экспорт товаров из Приднестровья и НДС

Экономический субъект резидент РМ планирует приобретать товары в Приднестровье, которые со складов продавца будут отгружаться на экспорт. Имеет ли в данном случае резидент право на применение положений ст. 104 НК?
Detalii