Catalogul revistelor
В каталоге возможен просмотр журналов в разных режимах: тематический, авторов, журналов и учреждений.

Nr 6 (40)2017

Publicaţia periodică «Monitorul Fiscal FISC.MD» reflectă poziţia oficială a Serviciului Fiscal de Stat, fiind concepută ca urmare a sporirii cererii din partea societăţii pentru informaţii fiscale complete, diversificate şi mai detaliate despre activitatea Serviciului Fiscal de Stat, planurile şi proiectele sale, metodele şi mecanismele utilizate în procesul administrării fiscale.
27
10 2017
1092

Об особенностях представления налогового отчета в случае отклонения искового заявления налогоплательщика

Каков порядок представления налогового отчета в ситуации, когда налогоплательщик обжаловал решение Местного совета, которым был увеличен сбор за парковку автотранспорта, если в конечном итоге исковое заявление было отклонено, но в ходе рассмотрения искового заявления была применена мера обеспечения, которой было постановлено приостановить решение Местного совета?

Сбор за парковку автотранспорта представляет собой местный сбор, установленный лит. j) ч. (2) ст. 289 НК.

На основании ч. (3) этой же статьи местные сборы, перечисленные в ч. (2), вводятся органами местного публичного управления.
Detalii
27
10 2017
2777

Некоторые особенности отражения в бухгалтерском учете доходов

Доходы являются одним из основных элементов финансовой отчетности, компонентом, на основании которого рассчитываются наиболее важные показатели финансовой деятельности предприятия (рентабельности продаж, активов, собственного капитала и др.). Правильное отражение в бухгалтерском учете доходов имеет важное значение не только для представления информации в финансовой отчетности при раскрытии ее качественных характеристик, но и в целях налогообложения, для корректного определения обязательств перед бюджетом по налогам, прежде всего в тех случаях, когда для расчета используется такой показатель, как доходы.
Detalii
30
10 2017
2056

Detalii privind reprezentarea persoanelor juridice în procesul civil în baza procurii şi termenul de valabilitate al mandatului emis în baza procurii

Potrivit art. 75 alin. (2) din Codul de procedură civilă, procesele persoanelor juridice se susțin în instanța de judecată de către organele lor de administrare, care acționează în limitele împuternicirilor atribuite prin lege, prin alte acte normative sau prin actele lor de constituire, precum şi de către alți angajați împuterniciți ai persoanei juridice, de către avocați sau de avocați stagiari.

În conformitate cu art. 80 alin. (1), (3) şi (4) din Codul de procedură civilă, împuternicirile reprezentantului persoanei juridice trebuie să fie făcute printr-o procură, eliberată şi legalizată în modul stabilit de lege.
Detalii
28
10 2017
1861

Despre unele cazuri de neaplicare a proratei față de suma TVA

Firma „Z” în mai 2017 a avut livrări la cota zero. Suma TVA aferentă procurărilor destinate efectuării acestora se atribuie la decontări cu bugetul? Sau față de suma TVA trebuie de aplicat prorata conform art. 102 alin. (3) din CF?

Potrivit prevederilor art. 93 pct. 6) din CF, livrare impozabilă reprezintă livrarea de mărfuri, livrarea (prestarea) de servicii, cu excepția celor scutite de TVA, efectuate de către subiectul impozabil în procesul activității de întreprinzător.
Detalii
27
10 2017
2162

Despre termenul de eliberare a facturii fiscale în cazul când plata pentru serviciul acordat a fost primită în avans

Întreprinderea dispune de cantină, unde zilnic livrează prânzuri angajaților altor companii, adică prestează servicii de alimentație. Când se va întocmi și elibera factura fiscală dacă plata pentru serviciul acordat a fost primită în avans?

La efectuarea livrărilor impozabile cu TVA, potrivit art. 117 alin. (1) din CF, subiectul impozabil care efectuează o livrare impozabilă pe teritoriul țării este obligat să prezinte cumpărătorului (beneficiarului) factura fiscală pe livrarea în cauză. Prezentarea facturii fiscale se efectuează la momentul apariției obligației fiscale, stabilit prin art. 108 din CF.
Detalii
27
10 2017
1299

О праве предприятия на возмещение НДС на основании ч. (3) и (5) ст. 101 Налогового кодекса

Предприятие, перерабатывающее молоко и производящее молочные продукты, часть собственной продукции отправляет на экспорт, а остальную часть реализует на территории Республики Молдова с применением ставки 8% НДС. Имеет ли право предприятие получить возмещение всего НДС – и по ч. (3), и по ч. (5) ст. 101 НК?
Detalii
26
10 2017
5511

Intrările de bunuri (1) în zona economică liberă: aspecte juridice, contabile și fiscale

În prezent pe teritoriul Republicii Moldova activează 7 zone economice libere/zonele antreprenoriatului liber (în continuare ZEL), care sunt amplasate în toate regiunile țării. Accesul liber al mărfurilor în zonă, coroborat cu regimul mai liberal al impozitelor asupra profitului realizat în zonă, reprezintă premise favorabile atragerii de capital străin în zona liberă. Obiectivul articolului îl prezintă examinarea particularităților specifice aferente activității ZEL cu referire la contabilitatea și fiscalitatea acesteia.
Detalii
26
10 2017
1417

Cu privire la remiterea organelor de urmărire penală conform competenței a materialelor de control fiscal care întrunesc semnele componenței de infracțiune

Serviciul Fiscal de Stat în conformitate cu prevederile art. 251 alin. (1) din CF, stabilind cauzele şi condițiile săvârșirii încălcării fiscale, prezenta propuneri de lichidare a acestor cauze şi condiții, iar potrivit prevederilor alin. (2) al articolului, dacă în procesul examinării cazurilor de încălcare fiscală au fost constatate indicii de infracțiune, materialele se remit spre urmărire penală organelor de urmărire penală conform competenței.
Detalii
25
10 2017
1979

Despre condițiile înregistrării în calitate de plătitor de TVA a unei întreprinderi, a cărei activitate constituie comerțul de consignație

Venitul întreprinderii constituie comisionul obținut în urma comercializării mărfurilor primite la realizare în cadrul contractului de comisie. Când întreprinderea, a cărei activitate constituie comerțul de consignație, trebuie să se înregistreze în calitate de plătitor de TVA: în cazul atingerii pla¬fonului de 600 000 lei, din valoarea totală a rulajului înregistrat în registrul mașinii de casă și control într-o perioadă de 12 luni consecutive, sau în cazul când veniturile obținute din comisionul stabilit de întreprindere constituie peste 600 000 lei în decurs de 12 luni consecutive?
Detalii
25
10 2017
1538

О необложении НДС передачи денежных средств взаймы между экономическими агентами

Является ли облагаемой поставкой передача денежных средств взаймы между экономическими агентами?

В соответствии с п. 3) ст. 93 НК, поставка товаров – это передача права собственности на товары посредством их реализации, обмена, передачи без оплаты, передачи с частичной оплатой, кредитов взаимозаменяемых товаров, за исключением денежных средств, выплаты заработной платы в натуральном выражении, других платежей, осуществляемых в натуре.
Detalii