Catalogul revistelor
В каталоге возможен просмотр журналов в разных режимах: тематический, авторов, журналов и учреждений.

Nr 6 (40)2017

Publicaţia periodică «Monitorul Fiscal FISC.MD» reflectă poziţia oficială a Serviciului Fiscal de Stat, fiind concepută ca urmare a sporirii cererii din partea societăţii pentru informaţii fiscale complete, diversificate şi mai detaliate despre activitatea Serviciului Fiscal de Stat, planurile şi proiectele sale, metodele şi mecanismele utilizate în procesul administrării fiscale.
24
10 2017
2260

Modul de completare a Declarației cu privire la impozitul pe venit (forma VEN 12) de către instituțiile de învățământ

Specificul raportării fiscale privind impozitul pe venit al instituțiilor de învățământ şi, ca rezultat, multiplele neclarități care apar la completarea Declarației cu privire la impozitul pe venit (forma VEN 12) (în continuare – Declarație) de către aceste entități, este determinat de acțiunea art. 513 din Codul fiscal care prevede scutirea instituțiilor de învățământ publice, prin derogare de la art. 51, şi instituțiile de învățământ private, de impozitul pe venitul obținut din desfăşurarea nemijlocită a procesului de învățământ conform Codului educației.
Detalii
23
10 2017
1095

Referitor la deducerea cheltuielilor suportate pentru reparația unei clădiri

Agentul economic SRL „Încredere în viitor” a decis să susțină societatea invalizilor din Bălți prin donarea materialelor de construcție și achitarea lucrărilor de reparație a unuia din centrele în care aceștia își petrec o mare parte din timpul lor de muncă. Va fi în drept agentul economic să atribuie la deduceri cheltuielile suportate pentru reparația acestei clădiri? În ce mărime va avea dreptul agentul economic să atribuie la deduceri, precum și care documente urmează să confirme cheltuielile suportate?

În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (1) din CF, agentul economic rezident are dreptul la deducerea oricăror donații făcute de el pe parcursul perioadei fiscale în scopuri filantropice sau de sponsorizare, dar nu mai mult de 5% din venitul impozabil.
Detalii
23
10 2017
1096

О мерах по обеспечению погашения налогового обязательства

Глава 12 раздела V Налогового кодекса предусматривает меры обеспечения погашения налогового обязательства.

Так, в соответствии со ст. 227 НК, погашение налоговых обязательств обеспечивается путем применения ГНС или другим уполномоченным органом пени по налогам и сборам, приостановления операций на банковских счетах, за исключением кредитных и временных счетов (по накоплению финансовых средств для формирования или увеличения уставного капитала), ареста имущества и других мер, предусмотренных разделом V Налогового кодекса и нормативными актами, принятыми в соответствии с ним.
Detalii
23
10 2017
788

Privind scutirea de accize a unor distilate obținute pe bază de vin

Sunt scutite de accize distilatele obținute pe bază de vin, produse în Republica Moldova, utilizate în calitate de materie primă la producerea altor mărfuri?

În conformitate cu prevederile art. 4 alin. (61) din Legea pentru punerea în aplicare a titlului IV din CF nr. 1054-XIV din 16 iunie 2000, sunt scutite de accize distilatele obținute pe bază de vin (distilatul pentru divin, distilatul de vin, distilatul de tescovină de struguri, distilatul de drojdie de vin, alcoolul etilic de origine vitivinicolă), produse în Republica Moldova, la scoaterea din încăperea de acciz pentru utilizare în calitate de materie primă la producerea altor mărfuri, conform modului stabilit de Guvern.
23
10 2017
2116

Despre completarea Registrelor de livrări și procurări și Declarației privind TVA la prestarea serviciilor de expediție

Cum se completează Registrele de livrări și procurări și Declarația privind TVA la prestarea serviciilor de expediție?

Potrivit prevederilor art. 1075 alin. (1) din Codul civil, prin contractul de expediție o parte (expeditor) se obligă, pe contul și în numele celeilalte părți (client) sau în nume propriu, să încheie un contract de transport și să efectueze actele necesare în vederea efectuării transportării, iar clientul se obligă să achite remunerația convenită (comision).
Detalii
23
10 2017
2063

О расчете общей суммы НДС по налоговой накладной и списании налоговой накладной, содержащей ошибку

Как правильно рассчитать общую сумму НДС по налоговой накладной, выписанной на поставку товара? Если общая сумма НДС по налоговой накладной указана неверно в связи с ошибкой расчета НДС по одному товару, что делать с такой налоговой накладной?

В соответствии с ч. (1) ст. 117 НК, субъект налогообложения, осуществляющий облагаемую поставку на территории страны, обязан предоставить покупателю (получателю) налоговую накладную на данную поставку.
Detalii
23
10 2017
4111

Referitor la eliberarea mărfurilor cu titlu gratuit în scopuri de publicitate și întocmirea facturii fiscale la aceasta

Care ar fi procedura eliberării mărfurilor cu titlu gratuit în scopuri de publicitate și/sau de promovare a vânzărilor? Se întocmește factura fiscală la eliberarea acestor mărfuri?

Potrivit prevederilor art. 95 alin. (2) din CF, livrarea de mărfuri și servicii efectuate cu titlu gratuit în scopuri de publicitate și/sau de promovare a vânzărilor în mărime anuală de 0,2% din venitul din vânzări obținut pe parcursul anului precedent anului în care se efectuează aceasta livrare nu constituie obiect al impunerii.
Detalii
23
10 2017
1008

О случаях невозникновения обязательства по регистрации в качестве плательщика НДС и начислению НДС по авансовым платежам

Предприятие, не являющееся плательщиком НДС, получило авансовые платежи под будущие облагаемые поставки. Должно ли оно зарегистрироваться как плательщик НДС на основании этих платежей, если до момента осуществления поставки их сумма превышает порог регистрации в 600 000 леев? Должно ли оно начислить НДС по авансовым платежам, учитывая действие статьи 108 Налогового кодекса, предусматривающей возникновение налогового обязательства по НДС при получении оплаты до момента осуществления поставки?

Основополагающим органическим законом, регламентирующим порядок применения НДС в Республике Молдова и образующим юридическое поле по администрированию НДС, является раздел III Налогового кодекса.
Detalii
23
10 2017
1085

Referitor la aplicarea TVA pentru prestarea serviciilor de coordonator de proiect de către o persoană fizică din Transnistria unui rezident al Republicii Moldova

O companie rezident al Republicii Moldova încheie contract civil de prestare a serviciilor de coordonator de proiect cu o persoană fizică din Transnistria.
Se consideră serviciul prestat de persoana fizică din Transnistria import de servicii?


Aplicarea TVA pentru livrarea de mărfuri, servicii persoanelor juridice și fizice rezidente care se află pe teritoriul Republicii Moldova și care au relații fiscale cu sistemul ei bugetar de către persoanele juridice și fizice rezidente care se află pe teritoriul Republicii Moldova și care nu au relații fiscale cu sistemul ei bugetar se efectuează conform art. 4 alin. (6) din Legea nr. 1417 din 17 decembrie 1997 pentru punerea în aplicare a titlului III din CF.
Detalii
20
10 2017
1435

Despre recalcularea indemnizației de maternitate

Urmează sau nu să fie recalculată indemnizația de maternitate, atunci când aceasta a fost stabilită incorect din cauza erorilor comise de angajator sau Casa Națională de Asigurări Sociale?

Prin garanțiile de protecție socială instituite în art. 47 din Constituție, statul ocroteşte sănătatea şi bunăstarea cetățenilor, acordându-le asistență socială în cazurile prevăzute de lege. În domeniul drepturilor sociale, statul este obligat să ia măsuri pozitive pentru a asigura protecția acestor drepturi, astfel încât fiecare membru să posede un minim garantat de asigurare socială.

Rațiunea asistenței și protecției sociale este de a răspunde nevoilor de trai ale persoanelor și de a menține un anumit nivel de trai în caz de producere a anumitor împrejurări obiective.
Detalii