Catalogul revistelor
В каталоге возможен просмотр журналов в разных режимах: тематический, авторов, журналов и учреждений.

Nr 6 (40)2017

Publicaţia periodică «Monitorul Fiscal FISC.MD» reflectă poziţia oficială a Serviciului Fiscal de Stat, fiind concepută ca urmare a sporirii cererii din partea societăţii pentru informaţii fiscale complete, diversificate şi mai detaliate despre activitatea Serviciului Fiscal de Stat, planurile şi proiectele sale, metodele şi mecanismele utilizate în procesul administrării fiscale.
19
10 2017
1161

О декларировании дохода, полученного от отчуждения недвижимого имущества – объекта общей совместной собственности супругов

Как следует декларировать в налоговых целях доход, полученный одним из супругов вследствие отчуждения в 2017 году объекта недвижимо¬го имущества, который являлся общей совместной собственностью супругов? Обязаны ли оба супруга задекларировать соответствующую им долю до¬хода, полученного в результате отчуждения недвижимого имущества?

На основании ч. (1) ст. 366 Гражданского кодекса (далее – ГК), в случае, когда право собственности принадлежит одновременно нескольким лицам и ни одно из них не является собственником одной идеальной доли общего имущества, собственность признается общей совместной.
Detalii
20
10 2017
1055

О неприменении некоторых санкций при повторном контроле

Применяются ли санкции, если при проведении повторного налогового контроля была выявлена невыдача нескольких налоговых накладных?

В соответствии с ч. (5) ст. 234 НК, лица, ошибочно исчислившие налоги и/или сборы, если этот факт не был выявлен во время предыдущего налогового контроля, при повторном проведении налогового контроля в соответствии с ч. (8) ст. 214 НК освобождаются от применения штрафов и пени за выявленные налоговые нарушения, относящиеся к периодам, подвергнутым повторному контролю.
Detalii
19
10 2017
1218

Об обязательствах физических лиц – сторон дарения

Акционер АО «X» из Республики Молдова получил предварительно в течение 2017 года дивиденды, соразмерные с количеством акций, которыми владеет. Впоследствии часть данной суммы он решил подарить своему родственнику. Какие налоговые обязательства возникают в данном случае у физического лица? Возникает ли обязательство у получателя дарения задекларировать полученную сумму денежных средств?

В соответствии с предписаниями первого подабзаца ч. (31) ст. 901 НК, лица, указанные в ст. 90 НК, удерживают и уплачивают в бюджет налог в размере 6% из дивидендов, включая дивиденды в форме акций или долей участия.
Detalii
20
10 2017
1281

Privind impozitarea unor plăți în favoarea angajaților și deducerea în scopuri fiscale cheltuielilor menționate

X a angajat absolvenți ai Universității de Stat, care încă nu au stagiu de muncă. Salariile inițiale erau destul de modeste, în mărime de 2 000-3 000 lei lunar, ulterior cu scopul de a-i stimula să rămână să activeze în cadrul companiei și de a evita fluctuația de cadre, entitatea a decis să le acorde sporuri la salariu.
Cum urmează a fi impozitate plățile menționate? Vor fi admise la deducere în scopuri fiscale cheltuielile menționate?


În conformitate cu prevederile art. 14 alin. (1) lit. b) din CF, obiectul impunerii cu impozitul pe venit pentru persoanele fizice angajați constituie venitul din orice surse aflate în Republica Moldova, inclusiv facilitățile acordate de angajator.
Detalii
20
10 2017
1085

О декларировании юридическим лицом сумм в виде роялти и уплате подоходного налога

Юридическое лицо «ТРАССС», сферой деятельности которого является издание детских книг, заключило договор передачи авторских прав на свои произведения с писателем – автором детских сказок. Договором предусмотрена выплата авторского вознаграждения за каждую опубликованную сказку. Обязано ли физическое лицо задекларировать доход, полученный в виде авторского вознаграждения, принимая во внимание тот факт, что юридическое лицо удержало при выплате подоходный налог? Какие шаги следует предпринять юридическому лицу по декларированию сумм в виде роялти, а также по уплате подоходного налога? В случае если по каким-либо причинам удержание подоходного налога было произведено неправильно и этот факт был обнаружен налоговым органом после установленного законодательством срока его декларирования, у кого возникнет обязанность по уплате данного подоходного налога?
Detalii
20
10 2017
1009

Despre reflectarea în Declarația privind TVA a unor servicii acordate de nerezident

În ce rubrică se reflectă în raportul TVA 12 Declarația privind TVA serviciile de vopsire a mărfurilor acordate de nerezident?

Serviciile de vopsire a mărfurilor, prestate de către un nerezident al Republicii Moldova unui rezident, în temeiul prevederilor art. 111 alin. (l) lit. f) din CF, care stabilesc că locul livrării serviciilor se consideră locul destinației mărfurilor, expediate după prelucrare – la prelucrarea mărfurilor pe teritoriul vamal și în afara teritoriului vamal, se califică drept servicii de import care, conform prevederilor art. 96 lit. a) din CF, se impozitează cu TVA pe principii generale.
Detalii
20
10 2017
942

О подтвердительных документах для разрешения вычета в налоговых целях

В течение летнего периода районными местными властями была обеспечена деятельность районного детского творческо-образовательного центра. По завершении летнего сезона был запланирован десятидневный отдых на море в Болгарии для десяти лучших учеников. Так как денежных средств, выделенных для этих целей, было недостаточно, местные власти обратились к хозяйствующим субъектам района. В ответ на их просьбу предприятие «Y» решило предоставить финансирование в размере, необходимом для организации отдыха детей. На основании каких подтвердительных документов разрешается вычет в налоговых целях расходов, понесенных предприятием «Y», сопряженных со спонсорской поддержкой?

Исходя из ч. (1) ст. 36 НК, хозяйствующий субъект-резидент имеет право на вычет любых сделанных им в течение налогового периода пожертвований на благотворительные или спонсорские цели, но не более 5% облагаемого дохода.
Detalii
20
10 2017
1228

Despre regimul fiscal pentru ajutorul material achitat în folosul persoanelor fizice angajați ai asociației obștești

Asociația obștească cu prilejul sărbătorii oficiale are intenția să acorde ajutoare materiale persoanelor fizice atât din cadrul asociației cât și persoanelor terțe. Care este regimul fiscal ce urmează să fie aplicat de către asociație aferent plăților îndreptate spre achitare persoanelor fizice? Care sunt consecințele pentru asociația obștească în cazul nerespectării unei din cerințele din art. 52 alin. (2) din CF?
Detalii
20
10 2017
3191

К вопросу о легитимности операции по оплате наличными из кассы молдавского предприятия услуг украинского предприятия

Молдавское предприятие при получении товара с Украины для ввоза его на территорию Республики Молдова заключило договор об оказании транспортных услуг с украинским предприятием. Согласно этому договору, товар был доставлен украинским предприятием в Республику Молдова. Транспортные услуги, оказанные украинским предприятием, оплачены молдавским предприятием наличными из кассы. Является ли операция по оплате наличными из кассы молдавского предприятия украинскому предприятию легитимной, согласно установленному порядку репатриации товаров и услуг и расчетов на¬личными в Республике Молдова?

Основные понятия и нормативные акты валютного регулированияНормативными документами, которые необходимо применить для ответа на поставленный вопрос, являются:
Detalii
19
10 2017
1267

О наказании за отказ от предоставления письменных объяснений налоговому служащему, направленному на проверку

Какие санкции могут быть применены в случае отказа от предоставления по требованию налогового служащего, направленного на проверку, письменных объяснений по вопросам, подлежащим налоговому контролю?


В соответствии с п. 4) и 5) ст. 1324 НК, одними из функций ГНС являются предупреждение и борьба с налоговыми нарушениями, включая уклонение от уплаты налогов, и проведение налогового контроля.
Detalii