Catalogul revistelor
В каталоге возможен просмотр журналов в разных режимах: тематический, авторов, журналов и учреждений.

Nr 6 (40)2017

Publicaţia periodică «Monitorul Fiscal FISC.MD» reflectă poziţia oficială a Serviciului Fiscal de Stat, fiind concepută ca urmare a sporirii cererii din partea societăţii pentru informaţii fiscale complete, diversificate şi mai detaliate despre activitatea Serviciului Fiscal de Stat, planurile şi proiectele sale, metodele şi mecanismele utilizate în procesul administrării fiscale.
19
10 2017
1032

О недекларировании автором дохода в виде роялти

Автор литературных и научных произведений получает доход только из одного источника, а именно – от передачи права использования своих литературных и научных произведений. Надлежит ли ему декларировать полученные доходы?

В соответствии с п. 1) ст. 12 НК, понятие роялти (периодические платежи) определено как платежи любого вида, получаемые в качестве возмещения за использование или передачу права использования любого авторского права и/или смежных прав, в том числе на произведение литературы, искусства или науки, включая кинофильмы и фильмы или записи для телевидения или радиовещания, любого патента на изобретение, товарного знака, чертежа или модели, плана, компьютерной программы, секретной формулы или процесса, за использование или передачу права использования информации, касающейся промышленного, коммерческого или научного опыта.
Detalii
19
10 2017
859

Despre reținerea impozitului la sursa de plată pentru operele literale acordate de către un nerezident

O persoana juridică rezidentă a Republicii Moldova desfășoară activitate în domeniul literaturii. Entitatea decide să încheie un contract civil cu un nerezident, în baza căruia acesta va achiziționa opere literale (povești și poezii pentru copii). Urmează entitatea să rețină un impozit pe venit la sursa de plată pentru operele literale acordate de către nerezident?

În conformitate cu art. 70 alin. (1) și (2) din CF, întregul venit al contribuabilului nerezident se împarte în venit obținut:
Detalii
19
10 2017
1086

О некоторых полномочиях налогового служащего

Вправе ли налоговый служащий в рамках налогового контроля требовать объяснения у любого работника, или же он обязан общаться только с директором и бухгалтерами предприятия?

Одна из функций Государственной налоговой службы, согласно п. 4) и 5) ст. 1324 НК, состоит в предупреждении и борьбе с налоговыми нарушениями, включая уклонение от уплаты налогов, и осуществлении налогового контроля.
Detalii
19
10 2017
1066

Об условиях передачи личного льготного освобождения супругу

Какие условия должны быть соблюдены налогоплательщиком для того, чтобы уступить свое личное льготное освобождение в пользу физического лица–резидента, состоящего с ним в браке (супруга/супруги)?

Исходя из ч. (2) ст. 33 НК, льготное личное освобождение в размере 15 840 леев в год предоставляется следующим категориям лиц:
Detalii
19
10 2017
1522

О заполнении приложения к отчету (форма IRV14) в части, касающейся распределения по подразделениям подоходного налога, удержанного у источника выплаты

Головное предприятие хозяйствующего субъекта «IGOR Tr.» зарегистрировано в сек. Ботаника мун. Кишинэу. В то же время он зарегистрировал пять подразделений, из которых три расположены в административно-территориальной единице по его основному месту нахождения, а два других – в мун. Бэлць. При выплате дохода в виде заработной платы хозяйствующему субъекту следует заполнить и представить Отчет о сумме выплаченного дохода и о подоходном налоге, удержанном из этого дохода (форма IRV14). Как в этом случае правильно заполнить приложение к указанному отчету в части, касающейся распределения подоходного налога, удержанного у источника выплаты?

Изначально отметим, что, в соответствии с ч. (1) ст. 4 Закона об административно-территориальном устройстве Республики Молдова № 764 от 27 дека¬бря 2001 г., территория Республики Молдова в административном отношении подразделяется на административно-территориальные единицы: районы, города и села.
Detalii
19
10 2017
1108

Referitor la procedura de solicitare și beneficiere de scutirea personală a soției și scutirea pentru copilul nou-născut

Salariatul unei entități, la momentul angajării sale (28.05.2016) a solicitat scutirea personală la care are dreptul. Pe parcursul anului 2017, în luna august, acesta a prezentat angajatorului o nouă cerere pentru a putea beneficia și de scutirea personală a soției și scutirea pentru copilul nou-născut. Care este procedura de solicitare și beneficiere a scutirilor în cuantum total la care are dreptul contribuabilul? Cum urmează a fi solicitată restituirea supraplății impozitului pe venit achitat la buget? Ce documente urmează a fi prezentate?
Detalii
18
10 2017
1500

Cu referire la dreptul organului fiscal de a extinde perioada supusă verificării cu mai mult de patru ani

Dacă în timpul controlului fiscal s-a constatat că contribuabilul a fost subiectul impunerii şi cu alte taxe, dar nu a prezentat darea de seamă fiscală, este în drept organul fiscal să extindă perioada supusă verificării cu mai mult de patru ani?

Conform art. 264 din CF, cu excepția cazurilor prevăzute la alin. (2) din acest articol, obligațiile fiscale pot fi determinate de către contribuabil şi organele fiscale sau alte organe cu atribuții de administrare fiscală în următoarele termene:
Detalii
18
10 2017
1522

О санкциях при обнаружении в ККМ недостатка денежных средств

Какие санкции грозят налогоплательщику, если при проведении налогового контроля в ККМ с фискальной памятью обнаруживается недостаток денежных средств?

На основании лит. c) ч. (2) ст. 8 НК, налогоплательщик обязан вести бухгалтерский учет по формам и в порядке, установленном законодательством, составлять и представлять ГНС и службе по сбору местных налогов и сборов предусмотренную законодательством налоговую отчетность, обеспечивать сохранность документов бухгалтерского учета в соответствии с требованиями законодательства, осуществлять прием наличных денежных средств посредством устройств и систем для регистрации операций с наличными денежными средствами, соблюдая утвержденные Правительством положения, включая Перечень видов деятельности, специфика которых позволяет осуществлять прием наличных денежных средств без применения контрольно-кассовых машин.
Detalii
18
10 2017
1241

О предоставлении ГНС информации о выплаченных физическому лицу доходах и установлении достоверности данных в налоговом отчете (фор- ма IALS 14)

В результате налогового контроля обнаружено, что экономический агент представил в Налоговую службу информацию о выплаченных в пользу физического лица доходах, с которыми последнее не согласен. Как поступить физическому лицу? Какие шаги следует предпринять Налоговой службе в целях установления достоверности данных, указанных экономическим агентом в налоговом отчете (форма IALS 14)?
Detalii
18
10 2017
4135

Principiul continuității activității: responsabilitatea conducerii versus responsabilitatea auditorului

Respectarea principiului continuității activității este unul dintre aspectele cu importantă majoră pentru utilizatorii situațiilor financiare ale unei entități, mai ales în contextul actual, marcat de instabilitate. Vă reamintim că conceptul de continuitate a activității pornește de la premisa că entitatea își va continua activitatea pe o perioadă de minimum douăsprezece luni de la data rapor¬tării situațiilor financiare, în condiții normale de activitate, fără a intra în procedura de lichidare sau faliment.
Detalii