Catalogul revistelor
В каталоге возможен просмотр журналов в разных режимах: тематический, авторов, журналов и учреждений.

Nr 6 (40)2017

Publicaţia periodică «Monitorul Fiscal FISC.MD» reflectă poziţia oficială a Serviciului Fiscal de Stat, fiind concepută ca urmare a sporirii cererii din partea societăţii pentru informaţii fiscale complete, diversificate şi mai detaliate despre activitatea Serviciului Fiscal de Stat, planurile şi proiectele sale, metodele şi mecanismele utilizate în procesul administrării fiscale.
16
10 2017
1034

О некоторых налоговых обязательствах, возникающих при заключении с нерезидентом договора займа

Компанией «A» – резидентом Республики Молдова был заключен договор займа с компанией «B» – резидентом Федеративной Республики Германия. В соответствии с данным займом, компания «A» имеет перед компанией «B» обязательства по уплате суммы в размере займа плюс процентные начисления.

Компания «B» – резидент Федеративной Республики Германия заключает договор об уступке с другой компанией «C» – резидентом Российской Федерации. В соответствии с договором об уступке, компания «B» – резидент Федеративной Республики Германия уступает свои права кредитора (по займу, предоставленному компании «A» – резиденту Республики Молдова) компании «C» – резиденту Российской Федерации.

Исходя из вышеизложенного, обязательство компании «A» по погашению займа и процентных
начислений переходит к компании «C» – резиденту Российской Федерации.

Detalii
16
10 2017
1065

Privind depunerea timbrelor de acciz deteriorate sau distruse

Cum trebuie să acționeze persoana care a depistat că în procesul de producție timbrul de acciz a fost deteriorat sau distrus (spre exemplu în proporție mai mare de 51%)?

În conformitate cu prevederile pct. 34 din Regulamentul privind modalitatea de marcare cu „Timbru de acciz” a producției alcoolice supuse accizelor, aprobat prin HG nr. 1481 din 26 decembrie 2006, restituirea timbrelor de acciz nefolosite sau deteriorate se efectuează în următoarele cazuri:
Detalii
16
10 2017
2365

О сроке подачи заявления о предоставлении личного освобождения

Будучи трудоустроенным в одной компании с 2016 года, я обнаружил, что в течение 2017 года при исчислении заработной платы не было учтено мое личное освобождение. В бухгалтерии мне сообщили: чтобы воспользоваться личным освобождением в 2017 году, я должен был подать заявление о предоставлении личного освобождения в начале текущего года. А если я подам заявление в августе, то личное освобождение будет мне предоставлено начиная с сентября. Являются ли правомерными действия бухгалтерии предприятия? Потеряю ли я свое личное освобождение за первые 8 месяцев 2017 года?

В соответствии с ч. (1) и (2) ст. 33 НК, каждый налогоплательщик (физическое лицо–резидент) имеет право на одно из личных освобождений, предусмотренных в данной статье.

В то же время физическое лицо–резидент, состоящее в браке, имеет право на дополнительное освобождение, предусмотренное ч. (1) или (2) ст. 34 НК, за соответствующий налоговый период при условии, что супруга (супруг) не пользуется личным освобождением.
Detalii
16
10 2017
1876

Referitor la lipsa obligației de reflectare în Declarația privind TVA a serviciilor prestate de către un nerezident, locul livrării cărora, în conformitate cu art. 111 din Codul fiscal, nu este teritoriul Republicii Moldova

Care este modalitatea de reflectare în Declarația privind TVA a faptului participării conducătorului întreprinderii la un seminar organizat și desfășurat de către un nerezident peste hotarele țării?

Modul de completare a Declarației privind TVA este aprobat prin Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr. 1164 din 25 octombrie 2012 cu privire la aprobarea formularului Declarației privind TVA şi a Modului de completare a Declarației privind TVA.
Detalii
16
10 2017
969

Об исчислении льгот для ИТ сектора

Как рассчитывается льгота для ИТ компаний, с учетом того что положения, устанавливающие минимальную заработную плату в реальном секторе экономики, вступили в силу 21 июля 2017 года?

На Основании ч. (21) ст. 24 Закона о введении в действие Разделов I и II Налогового кодекса №1164–XIII от 24 апреля 1997 г., предел облагаемого дохода применяется к начисленной заработной плате за каждый месяц. Подоходный налог определяется на момент уплаты совокупным методом, с применением ставок, установленных в лит. а) ст. 15 НК. Если в одном месяце выплачивается доход за несколько периодов, предел облагаемого дохода применяется к начисленному доходу за каждый месяц в отдельности.
Detalii
16
10 2017
1098

Unele aspecte ale vânzării afacerii debitorului în cadrul procedurii de insolvabilitate

Conform prevederilor art. 2 din Legea insolvabilității nr. 149 din 29 iunie 2017 (în continuare – Lege), prin noțiunea de masă debitoare se înțeleg bunuri, inclusiv mijloace băneşti în numerar şi fără numerar, în monedă națională şi în valută străină, aflate în proprietatea debitorului la data intentării procesului de insolvabilitate, dobândite sau recuperate pe parcursul acestuia, cu excepția bunurilor care, potrivit legii, nu sunt pasibile de executare silită.

În cadrul procesului de insolvabilitate, una dintre atribuțiile principale ale administratorului insolvabilității, în temeiul prevederilor art. 66 alin. (1) lit. j) din Lege, este organizarea şi vânzarea la licitație sau prin negocieri directe a bunurilor din patrimoniul debitorului în conformitate cu prezenta lege.
Detalii
16
10 2017
1157

Об уплате подоходного налога в рассрочку

Компания «A», принимая во внимание положения ст. 121 НК, на основании Заявления об изменении налогового периода, адресованного ГНС, изменила свой налоговый период по подоходному налогу с календарного года на период «1 марта – 28/29 февраля», в соответствии с отчетным периодом материнской компании — резидента Федеративной Республики Германия.

Кроме того, компания «A» применила переходный налоговый период (1 января – 28 февраля), по которому составила Декларацию о подоходном налоге в соответствии с нормами, установленными главой 72 Раздела II Налогового кодекса.
Detalii
16
10 2017
912

Privind refuzul de eliberare a certificatului de rezidență (Forma 1-DTA17)

Rezidentul Republicii Moldova, în vedere neadmiterii impozitării duble a veniturilor obținute în Franța, prin cererea conform Formei CCR17, a solicitat eliberarea, de către Direcția deservire fiscală din aria sa de deservire, a certificatului de rezidență (Forma 1-DTA17), însă eliberarea certificatului menționat a fost refuzată.

Sunt oare corecte acțiunile subdiviziunii SFS?

În conformitate cu art. 4 alin. (1) din CF, dacă un tratat internațional care reglementează impozitarea sau include norme care reglementează impozitarea, la care Republica Moldova este parte, stipulează alte reguli şi prevederi decât cele prevăzute de legislația fiscală, se aplică regulile şi prevederile tratatului internațional.
Detalii
16
10 2017
2051

Particularitățile impozitării rezidenților parcurilor IT (impozitul unic)

Înainte de a purcede la examinarea regimului fiscal este important să precizăm statutul, modul de creare și funcționare a parcurilor IT, precum și cine este eligibil de a activa în calitate de rezidenți ai acestor parcuri.

Prin Legea nr. 77 din 21 aprilie 2016 cu privire la parcurile pentru tehnologia informației, Parlamentul Republicii Moldova a adoptat în premieră pentru țara noastră cadrul legal ce reglementează procesul de creare și activitate a parcurilor pentru tehnologia informației.
Detalii