Catalogul revistelor
В каталоге возможен просмотр журналов в разных режимах: тематический, авторов, журналов и учреждений.

Nr 4 (38)2017

Publicaţia periodică «Monitorul Fiscal FISC.MD» reflectă poziţia oficială a Serviciului Fiscal de Stat, fiind concepută ca urmare a sporirii cererii din partea societăţii pentru informaţii fiscale complete, diversificate şi mai detaliate despre activitatea Serviciului Fiscal de Stat, planurile şi proiectele sale, metodele şi mecanismele utilizate în procesul administrării fiscale.
25
09 2017
1891

Cu privire la stingerea obligației fiscale prin compensare

În cazul în care contribuabilul persoană fizică ce nu desfășoară activitate de întreprinzător înregistrează datorii aferente achitării impozitului pe venit la momentul depunerii Declarației persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit (forma CET15), poate fi compensată această datorie cu suma impozitului pe venit achitată în plus pentru anul precedent?

Declarația persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit (formularul CET15) precum și modul de completare a acesteia sunt reglementate prin HG nr. 834 din 1 decembrie 2015.
Detalii
11
07 2017
994

Despre unele particularități referitor la impozitarea venitului organizațiilor necomerciale

În cazul în care o organizație necomercială prestează servicii de publicitate în corespundere cu obiectivele prevăzute de statut, poate aceasta să utilizeze suma primită din diseminare procentuală pentru acoperirea cheltuielilor aferente serviciilor de publicitate?

Conform art. 5 pct. 14) din CF, organizația necomercială este persoana juridică a cărei activitate nu are drept scop obținerea venitului şi care nu foloseşte vreo parte din proprietate sau din venit în interesele vreunui membru al organizației, ale unui fondator sau ale unei persoane particulare.
Detalii
12
07 2017
1209

Privind scutirea rezidenților zonelor economice libere de plata impozitului pe venit pentru investițiile efectuate în mijloace fixe

Agentul economic „Z” este rezident al zonei economice libere „Ungheni-Business”. În anul 2014 acesta a investit în mijloacele fixe ale întreprinderii un capital echivalent cu un milion de dolari SUA care a fost atins în trimestrul IV al anului 2014, fapt pentru care a fost scutit pentru o perioadă de 3 ani (2014–2016) de plata impozitului pe venitul de la exportul în afara teritoriului vamal al Republicii Moldova al mărfurilor produse în zona economică liberă. Totodată, în anul 2017, agentul economic „Z” a mai investit în mijloacele fixe ale întreprinderii un capital echivalent cu un milion de dolari SUA. În contextul celor menționate, poate agentul economic să mai beneficieze repetat de scutirea respectivă?
Detalii
11
07 2017
11546

Regimul fiscal al cheltuielilor de reparație a mijloacelor fixe utilizate în baza contractului de comodat

În activitatea de întreprinzător folosesc 2 utilaje primite în baza contractului de comodat. În decursul anului am suportat cheltuieli de reparație a acestor utilaje. Care va fi regimul fiscal al acestor cheltuieli? Pot fi aplicate în cazul dat prevederile art. 26 alin. (3) și art. 27 alin. (9) din Codul fiscal?

 

Pentru a răspunde la această întrebare urmează a fi examinate prevederile Codului fiscal care reglementează modul de deducere a cheltuielilor de reparație. Astfel, Codul fiscal prevede următoarele:
Detalii
10
07 2017
1282

Privind scutirea organizațiilor necomerciale de plata impozitului pe venit

«Asociația obştească „M” a fost înființată la 17 ianuarie 2017. În ce mod poate beneficia aceasta de scutire de plata impozitului pe venit pentru anul 2017?

Modul de beneficiere de către organizațiile necomerciale de scutirea de plata impozitului pe venit este prevăzut la art. 52 din CF. Este de menționat că prin Legea nr. 281/2016 au fost operate modificări în art. 52 din CF, prin care a fost stabilit nomenclatorul organizațiilor necomerciale care pot beneficia de scutirea de plata impozitului pe venit, şi anume:
Detalii
11
07 2017
993

Privind utilizarea scutirilor de către întreprinzătorul individual

Întreprinzătorul individual „P.T.” la completarea declarației UNIF14 pentru perioada fiscală 2016 nu a luat în calcul scutirile la impozitul pe venit (personală, pentru soție şi copiii persoane întreținute). Era în drept contribuabilul să beneficieze de aceste scutiri? Dacă da, mai poate beneficia de ele?

În conformitate cu prevederile aferente anului 2016 ale art. 33 alin. (1) din CF, fiecare contribuabil (persoană fizică rezidentă) are dreptul la o scutire personală în sumă de 10 128 lei pe an, sau 15 060 lei pe an la întrunirea condițiilor stabilite la alin. (2) al articolului.
Detalii
11
07 2017
1052

Privind oferirea informațiilor de către SFS despre un contribuabil

O persoană fizică cetățean intenționează să încheie un contract de investiții cu o companie de construcții privind procurarea unui apartament. Pentru a se asigura că întreprinderea este viabilă, respectiv investiția va fi mai puțin riscantă, cetățeanul s-a adresat în scris Serviciului Fiscal de Stat solicitând comunicarea informației despre prezentarea dărilor de seamă fiscale de către compania de construcții şi achitarea plăților la buget pentru perioada anului curent. Care va fi răspunsul organului fiscal la solicitarea cetățeanului?
Detalii
10
07 2017
1271

Privind nerespectarea termenului de repatriere

Entitatea „S” SRL în luna curentă este supusă controlului fiscal prin metoda verificării tematice în cadrul căruia s-a constatat că aceasta la 13.10.2014 a transferat mijloace băneşti în avans în sumă de 50 000 euro unui nerezident (rezident al Ucrainei) pentru procurarea unui strung uzat care, potrivit contractului, urma să fie livrat până la 01.03.2015. Până în prezent contribuabilul „S” SRL nu a primit strungul, dar nici nu i-au fost restituite mijloacele băneşti achitate, iar conform acordului adițional de modificare a contractului cu nerezidentul termenul de livrare a fost modificat până la 31.08.2017. Va fi aplicată amendă entității „S” SRL ca rezultat al controlului? Dacă da, poate contribuabilul beneficia de reducere în mărime de 50% şi în care condiții?
Detalii