Catalogul revistelor
В каталоге возможен просмотр журналов в разных режимах: тематический, авторов, журналов и учреждений.

Nr 6 (16)2013

Publicaţia periodică «Monitorul Fiscal FISC.MD» reflectă poziţia oficială a Serviciului Fiscal de Stat, fiind concepută ca urmare a sporirii cererii din partea societăţii pentru informaţii fiscale complete, diversificate şi mai detaliate despre activitatea Serviciului Fiscal de Stat, planurile şi proiectele sale, metodele şi mecanismele utilizate în procesul administrării fiscale.
06
11 2013
3191

Angajata contribuabilului se află în concediu de maternitate şi planifică de a se întoarce la serviciu. Persoana în cauză va beneficia de scutirea personală din luna în care va reveni la serviciu, sau va depune o nouă cerere privind acordarea scutirilor?

Scutirea, la care are dreptul persoana fizică, se acordă la locul de muncă de bază al lucrătorului rezident al Republicii Moldova. Locul de muncă de bază se consideră contribuabilul care ţine evidenţa carnetului de muncă al lucrătorului.
Detalii
06
11 2013
2451

Работник налогоплательщика подал заявление об увольнении в августе 2013 года. Предоставляется ли ему личное освобождение, предусмотренное ст. 33 НК, на 10 рабочих дней августа?

Подоходный налог у источника выплаты исчисляется и удерживается в момент направления дохода на выплату из облагаемого дохода, определяемого как разница между доходом, полученным работником в виде заработной платы (включая премии и предоставленные льготы), и суммой предоставленных освобождений и вычетов.
Detalii
06
11 2013
3446

Salariatul contribuabilului a depus cerere de eliberare din serviciu, în luna august 2013. Pentru 10 zile lucrătoare din luna august, acesta va beneficia de scutirea personală, potrivit art. 33 din Codul fiscal sau nu?

Impozitul pe venit la sursa de plată se calculează şi se reţine la momentul îndreptării venitului spre plată din venitul impozabil, determinat ca diferenţa dintre venitul obţinut de lucrător sub formă de salarii (inclusiv primele şi facilităţile acordate) şi suma scutirilor solicitate de angajat şi a deducerilor.
Detalii
06
11 2013
2808

Хозяйствующий субъект – субъект сектора малых и средних предприятий, не зарегистрированный в качестве плательщика НДС, получил доход от инвестиционной деятельности в сентябре текущего года. Считается ли данный доход объектом налогообложения по ставке 3%?

В соответствии с предписаниями ч. (1) ст. 541 НК, субъектами налогообложения являются хозяйствующие субъекты, не зарегистрированные в качестве плательщиков НДС, за исключением крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей.
Detalii
06
11 2013
2756

Agentul economic, subiect al sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii, nefiind înregistrat în calitate de plătitor al T.V.A., în luna septembrie curent, a obţinut venit din activitatea investiţională. Venitul dat constituie obiect al impunerii cu 3%, sau nu?

În conformitate cu prevederile art. 541 alin. (1) din Codul fiscal, subiecţi ai impunerii sînt agenţii economici, care nu sînt înregistraţi ca plătitori de T.V.A., cu excepţia gospodăriilor ţărăneşti (de fermier) şi întreprinzătorilor individuali.
Detalii
06
11 2013
2183

Обязан ли хозяйствующий субъект, который ранее применял налоговый режим для субъектов малых и средних предприятий, согласно гл. 71 НК, и который с момента регистрации в качестве плательщиков НДС перешел на общеустановленный порядок налогообложения, уплачивать подоходный налог в рассрочку, если предприятие создано в данном налоговом периоде?

Действительно, хозяйствующие субъекты, ставшие в течение декларируемого налогового периода плательщиками НДС, применяют общеустановленный налоговый режим с момента регистрации в качестве плательщика НДС, согласно положениям ч. (4) ст. 541 НК.
Detalii
06
11 2013
2814

Este oare obligat agentul economic, care a aplicat anterior regimul fiscal aferent sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii, reglementat de dispoziţiile capitolului 71 din Codul Fiscal, iar din momentul înregistrării în calitate de plătitor de T.V.A. a trecut la regimul fiscal general stabilit, să achite impozitul pe venit în rate, în cazul în care întreprinderea a fost creată în perioada fiscală curentă?

Într-adevăr, agenţii economici care, pe parcursul perioadei fiscale declarate, devin plătitori de T.V.A. vor aplica regimul de impozitare în modul general stabilit din momentul în care sînt înregistraţi ca plătitori de T.V.A., în conformitate cu dispoziţiile art. 541, alin. (4) din Codul Fiscal. Reamintim că, prin perioadă fiscală privind impozitul pe venit se înţelege anul calendaristic la încheierea căruia se determină venitul impozabil şi se calculează suma impozitului care trebuie achitată, iar pentru întreprinderile nou-create, perioadă fiscală se consideră perioada de la data înregistrării întreprinderii pînă la finele anului calendaristic.
Detalii
06
11 2013
2086

На основании решения судебной инстанции субъект должен оплатить бывшим работникам судебные расходы и возместить моральный ущерб. Считаются ли суммы, которые будут выплачены таким образом, налогооблагаемым источником дохода? И, соответственно, надлежит ли исчислять из них взносы государственного социального страхования и взносы обязательного медицинского страхования?

Следует напомнить, что формы возмещения работодателем ущерба, нанесенного работнику, прямо предусмотрены в ч. (2) ст. 90 Трудового кодекса №154-XV от 28 марта 2003 г. и включают в себя:
Detalii
06
11 2013
2491

În baza deciziei instanţei de judecată, entitatea urmează să achite foştilor lucrători spezele de judecată, precum şi să le compenseze prejudiciu moral. Sumele, care urmează a fi achitate, se consideră surse de venit impozabile şi entitatea urmează să calculeze contribuţii de asigurări sociale şi primelor de asigurări obligatorii de asistenţă medicală, sau nu?

Ţinem să reamintim că, formele de reparare de către angajator a prejudiciului cauzat salariatului, sunt expuse expres în alin. (2) art. 90 din Codul muncii nr. 154-XV din 28.03.2003, şi anume:
Detalii
06
11 2013
1991

В сентябре текущего года по инициативе работника индивидуальный трудовой договор прекращен ввиду отказа работника по состоянию здоровья от перевода на другую работу. В связи с увольнением вправе ли предприятие предоставить данному лицу личное освобождение и на сентябрь?

Индивидуальный трудовой договор может быть прекращен по инициативе одной из сторон. Расторжение по инициативе работодателя индивидуального трудового договора, заключенного на неопределенный срок, допускается в случае отказа работника от перевода на другую работу по состоянию здоровья на основании медицинского заключения, согласно пкт. х) ч. (1) ст. 86 Трудового кодекса.
Detalii