Catalogul revistelor
В каталоге возможен просмотр журналов в разных режимах: тематический, авторов, журналов и учреждений.

Nr 6 (22)2014

Publicaţia periodică «Monitorul Fiscal FISC.MD» reflectă poziţia oficială a Serviciului Fiscal de Stat, fiind concepută ca urmare a sporirii cererii din partea societăţii pentru informaţii fiscale complete, diversificate şi mai detaliate despre activitatea Serviciului Fiscal de Stat, planurile şi proiectele sale, metodele şi mecanismele utilizate în procesul administrării fiscale.
10
11 2014
2246

Обязано ли предприятие, не зарегистрированное в качестве плательщика НДС, уплачивать НДС в бюджет в случае импорта услуг? Если да, то каков порядок декларирования и уплаты данного обязательства?

Согласно лит. с) ст. 94 НК, юридические и физические лица, импортирующие услуги, квалифицируются в качестве субъектов обложения НДС, независимо от того, зарегистрированы они или нет в качестве плательщиков НДС.
Detalii
10
11 2014
1538

Este oare obligată întreprinderea neînregistrată în calitate de plătitor al T.V.A. să achite T.V.A. la buget în cazul în care importă servicii? Dacă da, atunci care este modalitatea de declarare și achitare a obligației respective?

Potrivit art. 94 lit. c) din CF, persoanele juridice și fizice care importă servicii, indiferent de faptul dacă sînt sau nu sînt înregistrați în calitate de plătitori de T.V.A., sunt calificați drept subiecți ai impunerii cu T.V.A.Prevederile art. 101 alin. (4) și art. 109 alin.(1) din CF stabilesc că, pentru serviciile importate, obligația de achitare la buget a T.V.A. aferentă acestora survine la data efectuării plății, inclusiv a plății prealabile, pentru serviciile de import.
Detalii
10
11 2014
2251

Новое Положение об удержании подоходного налога с заработной платы и других выплат, осуществленных работодателем в пользу работника, в вопросах и ответах

Постановлением Правительства № 697 от 22.08.2014 г. утверждено Положение об удержании подоходного налога с заработной платы и других выплат, осуществленных работодателем в пользу работника, а также выплат в пользу физических лиц, не осуществляющих предпринимательскую деятельность, предоставляющих услуги и/или выполняющих работы (далее – Положение), и аннулировано ранее действовавшее одноименное Положение, утвержденное Постановлением Правительства № 10 от 19.01.2010 г.
Detalii
07
11 2014
3256

Приказ О внесении изменений в Приказ ГГНИ № 1388 от 20.08.2013 № 1324 от 11 сентября 2014

Во исполнение ст. 133 ч. (1) п. c) Налогового кодекса и во исполнение положения статьи 102 часть (10) Налогового кодекса об определении способов и сроков представления налоговому органу информации о налоговых накладных, подлежащих регистрации в Генеральном электронном регистре налоговых накладных, которые не были зарегистрированы или зарегистрированы с нарушением срока, установленного в ст. 1181 Налогового кодекса
Detalii
07
11 2014
1441

Хозяйствующий субъект арендует у физического лица сельскохозяйственные земли. Внесение арендной платы за аренду земельного участка производилось посредством лица, уполномоченного физическим лицом, являющимся владельцем сельскохозяйственного участка, на основании выданной доверенности. Исходя из того, что оплата была осуществлена при посредничестве уполномоченного лица, чью фамилию следует указать хозяйствующему субъекту в годовом отчете – лица,

которому фактически были выплачены деньги (уполномоченное лицо), или же владельца сельскохозяйственного участка?
Detalii
07
11 2014
1741

Agentul economic a arendat de la o persoană fizică teren agricol. Achitarea plății pentru arenda terenului agricol se efectua prin intermediul persoanei împuternicite, de către persoana fizică proprietarul terenului agricol prin procură. Dat fiind faptul că, achitările au fost efectuate prin intermediul persoanei împuternicite care nume de familie urmează agentul economic să indice în

darea de seamă anuală, a persoanei, căreia efectiv au fost achitați banii (persoana împuternicită) sau a proprietarului de teren agricol?
Detalii
07
11 2014
1798

Для более успешного ведения бизнеса некоторые экономические агенты в силу тех или иных обстоятельств вынуждены брать внаем транспортные средства. Следует ли удержать с физического лица, не занимающегося предпринимательской деятельностью, подоходный налог из суммы дохода, полученного от сдачи в имущественный наем автомобиля?

Является ли сумма, указанная в договоре имущественного найма, базой для исчисления взносов обязательного медицинского страхования и взносов обязательного государственного социального страхования?
Detalii
07
11 2014
1744

Pentru o afacere mai de succes unii agenți economici, în virtutea unor circumstanțe, sunt nevoiți să ia în locațiune mijloace de transport. Este oare necesar de reținut impozitul pe venit din suma venitului, obținut de către persoana fizică care nu desfășoară activitate de întreprinzător, ca rezultat al transmiterii în locațiune a automobilului?

Este oare suma indicată în contractul de locațiune bază de calcul a contribuției de asigurări sociale de stat și a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală?
Detalii
07
11 2014
2244

Может ли супруг, который в течение налогового периода использовал свое личное освобождение, а по результатам налогового года решил передать его супруге, воспользоваться освобождением на иждивенцев?

В соответствии с предписаниями ч. (1) ст. 35 НК, каждый налогоплательщик (физическое лицо–резидент) имеет право на личное освобождение в размере 9 516 леев в 2014 году.Также, на основании ч. (1) ст. 34 НК, физическое лицо–резидент, состоящее в браке, имеет право на дополнительное освобождение в размере 9 516 леев в 2014 году при условии, что супруга (супруг) не пользуется личным освобождением.
Detalii
07
11 2014
1511

Poate oare soțul, care pe parcursul perioadei fiscale a beneficiat de scutirea sa personală, iar conform rezultatelor anului fiscal a decis să o transmită soției, să beneficieze de scutire pentru persoanele întreținute?

În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1) din CF, fiecare contribuabil (persoană fizică rezidentă) are dreptul la o scutire personală în sumă de 9 516 lei pentru anul 2014.
Detalii