Catalogul revistelor
В каталоге возможен просмотр журналов в разных режимах: тематический, авторов, журналов и учреждений.

Nr 6 (22)2014

Publicaţia periodică «Monitorul Fiscal FISC.MD» reflectă poziţia oficială a Serviciului Fiscal de Stat, fiind concepută ca urmare a sporirii cererii din partea societăţii pentru informaţii fiscale complete, diversificate şi mai detaliate despre activitatea Serviciului Fiscal de Stat, planurile şi proiectele sale, metodele şi mecanismele utilizate în procesul administrării fiscale.
07
11 2014
1645

Физическое лицо – гражданин предоставил в имущественный наем другому физическому лицу – гражданину квартиру. Договор имущественного найма был заключен сроком на один год, однако, с перспективой его продления в будущем. Арендную плату надлежит вносить ежемесячно. Обязано ли лицо передающее в имущественный наем квартиру, уплачивать подоходный налог ежемесячно, или же возможна его уплата в конце отчетного периода путем декларирования в Декларации физического лица о подоходном налоге (форма CET08)?

Можно ли уплатить подоходный налог авансом?
Detalii
07
11 2014
1470

Persoana fizică cetățean a dat în locațiune altei persoane fizice cetățean apartamentul. Contractul de locațiune a fost încheiat pe un termen de un an de zile cu perspectiva de prelungire a acestuia. Plata pentru chirie a fost stabilită lunară. Va fi obligată persoana fizică ce transmite în locațiune apartamentul să achite impozitul pe venit lunar sau achitarea este posibilă de efectuat la sfîrșitul anului de gestiune prin declararea acestuia prin

Declarația persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit (forma CET08)? Este oare posibil de achitat impozitul pe venit în avans?
Detalii
07
11 2014
1843

В октябре текущего года субъект заключил индивидуальный трудовой договор с физическим лицом, представившим справку, выданную территориальным агентством НКМС, подтверждающую уплату этим лицом взносов обязательного медицинского страхования в виде фиксированной суммы за 2014 год. Вправе ли мы исчислять из заработной платы данного работника вышеуказанные взносы?

Если нет, то отражается ли в упомянутом отчете выплаченная работнику заработная плата, а также взносы, исчисленные/уплаченные работодателем?
Detalii
07
11 2014
1581

În luna octombrie curent entitatea a încheiat un contract individual de muncă cu o persoană fizică, care ne-a prezentat un certificat al agenției teritoriale a CNAM, prin care se confirmă achitarea de către persoana în cauză a primei de asigurări obligatorii de asistență medicală stabilită în sumă fixă pentru anul 2014.

Suntem în drept de a calcula din salariul angajatului dat primele menționate? Dacă nu, salariul achitat acestuia, precum și primele calculate se vor reflecta în Raportul nominalizat doar în cuantumul achitat/calculat de către angajator?
Detalii
07
11 2014
2124

Мы представляем недавно созданное предприятие, которое зарегистрировало 3 филиала в разных районах республики. Каким образом надлежит декларировать взносы обязательного медицинского страхования – полностью по субъекту или/и по каждому филиалу по отдельности?

На основании предписаний ч. (1) ст. 26 Закона № 1593-XV от 26.12.2002 о размере, порядке и сроках уплаты взносов обязательного медицинского страхования, работодатели, имеющие обязательства по уплате взносов в отчетный период, представляют территориальным налоговым инспекциям ежеквартально до конца месяца, следующего за отчетным кварталом, отчет об исчислении и перечислении суммы взносов обязательного медицинского страхования согласно образцу, утвержденному Национальной медицинской страховой компанией и Главной государственной налоговой инспекцией. Таким образом, совместным Приказом ГГНИ и НМСК № 104/38-A от 18.03.2008 была утверждена форма MED08 – Отчет об исчислении и перечислении взносов обязательного медицинского страхования.
Detalii
07
11 2014
1672

Suntem o întreprindere nou creată, care a înregistrat în diferite raioane ale republicii 3 filiale. Cum se va declara primele de asigurare obligatorie de asistență medicală în întregime pe entitate sau/ și pe fiecare filială în parte?

Conform prevederilor art. 26 alin. (1) din Legea cu privire la mărimea, modul și termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală nr. 1593-XV din 26.12.2002, angajatorii, care au obligații privind achitarea primelor în perioada de gestiune, prezintă trimestrial organelor fiscale teritoriale, pînă la sfîrșitul lunii imediat următoare trimestrului de gestiune, un raport privind calcularea și transferul primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală, conform modelului aprobat de Compania Națională de Asigurări în Medicină și de Inspectoratul Fiscal Principal de Stat.
Detalii
07
11 2014
2072

Просим разъяснить, следует ли начислять взносы обязательного медицинского страхования из сумм, выплаченных в пользу физических лиц-граждан за использование авторского права?

Согласно ст. 6 Закона о размере, порядке и сроках уплаты взносов обязательного медицинского страхования (№ 1595 от 26.12.2002), взносы обязательного медицинского страхования для работников исчисляются в процентном отношении к заработной плате, другим выплатам до вычета (удержания) налогов и других обязательных платежей, установленных законодательством.
Detalii
07
11 2014
1477

Solicităm să ne explicați urmează sau nu de calculat primele de asigurare obligatorie de asistență medicală din sumele achitate în favoarea persoanelor fizice cetățeni pentru utilizarea drepturilor de autor?

Reieșind din art. 6 al Legii cu privire la mărimea, modul și termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală (Nr. 1595 din 26.12.2002), primele de asigurare obligatorie de asistență medicală pentru angajați se calculează în funcție de contribuția procentuală la salariu și la alte recompense, pînă la deducerea (reținerea) impozitelor și altor plăți obligatorii stabilite de legislație.
Detalii
07
11 2014
1829

Субъект намеревается предоставить материальную вещь в качестве дарения физическому лицу, не являющемуся его работником. НК устанавливает, что из суммы дарения, осуществленного в пользу физического лица, не следует удерживать подоходный налог. Следует ли удерживать взносы обязательного медицинского страхования?

В соответствии с ч. (1) ст. 827 Гражданского кодекса, по договору дарения одна сторона (даритель) обязуется безвозмездно увеличить за счет своего имущества имущество другой стороны (одаряемого). Согласно лит. i) ст. 20 НК, имущество, полученное физическими лицами – гражданами РМ в порядке дарения или наследования, не является источником дохода, облагаемого подоходным налогом.
Detalii
07
11 2014
1446

Entitatea intenționează să acorde un bun material cu titlul de donație unei persoane fizice care nu este angajatul acesteia. Codul fiscal stabilește că din suma donației acordate unei persoane fizice nu urmează de a se reține impozitul pe venit. Dar primele de asigurări obligatorii de asistență medicală urmează de a fi reținute?

Conform alin. (1) art. 827 din Codul civil, prin contractul de donație o parte (donator) se obligă să mărească din contul patrimoniului său, cu titlu gratuit, patrimoniul celeilalte părți (donatar). Potrivit lit. i) art. 20 din CF, patrimoniul primit de către persoanele fizice cetățeni ai Republicii Moldova cu titlu de donație sau de moștenire nu constituie sursă de venit impozabil cu impozitul pe venit.
Detalii