Catalogul revistelor
В каталоге возможен просмотр журналов в разных режимах: тематический, авторов, журналов и учреждений.

Nr 6 (22)2014

Publicaţia periodică «Monitorul Fiscal FISC.MD» reflectă poziţia oficială a Serviciului Fiscal de Stat, fiind concepută ca urmare a sporirii cererii din partea societăţii pentru informaţii fiscale complete, diversificate şi mai detaliate despre activitatea Serviciului Fiscal de Stat, planurile şi proiectele sale, metodele şi mecanismele utilizate în procesul administrării fiscale.
05
11 2014
1961

Может ли физическое лицо, работающее по совместительству, воспользоваться личным освобождением частично на основном месте работы и частично на месте работы по совместительству?

На основании п. 9 Положения об удержании подоходного налога с заработной платы и других выплат, осуществленных работодателем в пользу работника, а также выплат в пользу физических лиц, не осуществляющих предпринимательскую деятельность, предоставляющих услуги и/или выполняющих работы, утвержденного ПП № 697 от 22 августа 2014 г., освобождения, на которые имеет право налогоплательщик – резидент РМ, предоставляются либо по основному месту работы, либо по месту работы по совместительству.
Detalii
05
11 2014
3333

Poate o persoană fizică angajată prin cumul să beneficieze de scutirea personală parțial la locul de muncă de bază, parțial la locul prin cumul?

În conformitate cu pct. 9 din Regulamentul cu privire la reținerea impozitului pe venit din salariu și din alte plăți efectuate de către patron în folosul angajatului, precum și din plățile achitate în folosul persoanelor fizice care nu practică activitate de întreprinzător pentru serviciile prestate și/sau efectuarea de lucrări, aprobat prin HG nr. 697 din 22 august 2014, scutirile la care are dreptul contribuabilul rezident al Republicii Moldova se acordă fie la locul de muncă de bază, fie la locul de muncă prin cumul.
Detalii
05
11 2014
3674

Дорожные сборы, предусмотренные Разделом IX Налогового кодекса. Особенности исчисления, уплаты и представления отчёта

За пользование автомобильными дорогами Республики Молдова Разделом IX Налогового кодекса «Дорожные сборы» (далее–НК) регламентировано взимание 7 видов дорожных сборов, из которых 4 – за пользование автомобильными дорогами и 3 – за пользование охранной зоной автомобильных дорог.
Detalii
05
11 2014
4458

ORDIN Cu privire la modificarea Ordinului IFPS nr. 1388 din 20.08.2013 Nr. 1324 din 11 septembrie 2014

În conformitate cu prevederile art. 133 alin. (1) lit. c) din Codul fiscal şi întru executarea prevederilor art. 102 alin. (10) al Codului fiscal privind stabilirea modului şi termenilor de prezentare organului fiscal a informaţiei despre facturile fiscale pasibile înregistrării în Registrul general electronic al facturilor fiscale, care n-au fost înregistrate sau înregistrate cu depăşirea termenului stabilit în art. 1181 al Codului fiscal
Detalii
05
11 2014
1805

Privind unele măsuri întreprinse de stat în vederea susținerii producătorilor și procesatorilor de legume, fructe și struguri

În această toamnă producătorii și procesatorii de legume, fructe și struguri au primit un puternic imbold din partea statului în vederea desfășurării cu succes a recoltării și procesării legumelor, fructelor și strugurilor prin punerea în aplicare a Legii privind modificarea și completarea unor acte legislative nr. 184 din 28 septembrie 2014 (MO, nr. 310-312 din 10 octombrie 2014).

Prin stabilirea unor derogări de la actele normative în vigoare, legea indicată limitează pe perioada de recoltare a anului 2014 aplicarea măsurilor de constrăngere și a unor sancțiuni contrvenționale față de categoria respectivă de contribuabili.
Detalii
05
11 2014
2741

Cu privire la anularea în mod electronic a dărilor de seamă fiscale în cazul prezentării dărilor de seamă fiscale corectate

Urmare a eforturilor conjugate ale subdiviziunilor IFPS și Î.S. „Fiscservinform”, începînd cu 22 august curent a fost lansată aplicația de program, care asigură executarea în mod automatizat a anulării dărilor de seamă fiscale, în cazul prezentării celor corectate în conformitate cu cerințele art. 188 din CF, fapt despre care contribuabilii au fost informați prin comunicatul plasat pe pagina oficială a SFS.
Detalii
04
11 2014
2725

О мерах по администрированию освобождения от уплаты акцизов на дистиллят, полученный на основе вина № (26-08/2-11/2-1/2958/8109)35 от 29 октября 2014 г.

Главное управление администрирования крупных налогоплательщиков (ГУАКН)Территориальные государственные налоговые инспекции

Главная государственная налоговая инспекция в связи с освобождением от уплаты акцизов на дистиллят, полученный на основе вина, сообщает следующее.Законом № 185 от 28 сентября 2014 г. о внесении дополнений в некоторые законодательные акты (МО Республики Молдова, № 310-312 ст. 622, 10.10.2014 г.) были внесены дополнения в Закон № 1054-XIV от 16 июня 2000 г. о введении в действие Раздела IV Налогового кодекса, которые устанавливают освобождение от уплаты акцизов дистиллята, полученного на основе вина, производимого в Республике Молдова, при отгрузке из акцизного помещения для использования в качестве сырья для производства других товаров, при условии, что получатель владеет разрешением конечного пользователя.
Detalii
04
11 2014
1714

Privind realizarea unor măsuri ce țin de aplicarea scutirii de accize a distilatelor obținute pe bază de vin nr. (26-08/2-11/2-1/2958/8109)35 din 29 octombrie 2014

Direcția generală administrarea marilor contribuabili IFS teritoriale

Inspectoratul Fiscal Principal de Stat cu referire la unele aspecte ce țin de aplicarea scutirii de accize a distilatelor obținute pe bază de vin comunică următoarele.Prin Legea pentru completarea unor acte legislative nr. 185 din 28 septembrie 2014 (Monitorul Oficial nr. 310-312/622 din 10.10.2014), Legea pentru punerea în aplicare a titlului IV din Codul fiscal a fost completată cu prevederi ce stabilesc scutirea de accize a distilatelor de vin produse în Republica Moldova la scoaterea din încăperea de acciz pentru utilizare în calitate de materie primă la producerea altor mărfuri, cu condiția că destinatarul dispune de autorizație de utilizator final al acestor distilate.
Detalii