Catalogul revistelor
В каталоге возможен просмотр журналов в разных режимах: тематический, авторов, журналов и учреждений.

Nr 6 (34)2016

Publicaţia periodică «Monitorul Fiscal FISC.MD» reflectă poziţia oficială a Serviciului Fiscal de Stat, fiind concepută ca urmare a sporirii cererii din partea societăţii pentru informaţii fiscale complete, diversificate şi mai detaliate despre activitatea Serviciului Fiscal de Stat, planurile şi proiectele sale, metodele şi mecanismele utilizate în procesul administrării fiscale.
22
12 2016
2397

О составлении Акта закупки товаров в случае закупки товаров и услуг у физического лица, не осуществляющего предпринимательскую деятельность

Обязан ли экономический агент составить акт закупки товаров и услуг в случае закупки товаров и услуг у физического лица, не осуществляющего предпринимательскую деятельность? Как следует облагать доход физического лица?
Detalii
22
12 2016
1049

О порядке ведения учета расходов судебного исполнителя в случае исполнения документов, направленных налоговым органом

Судебный исполнитель осуществляет свою деятельность в округе территориальной палаты Союза судебных исполнителей Республики Молдова. Судебный исполнитель зарегистрирован как налогоплательщик, ведет учет доходов и уплачивает налоги и сборы, предусмотренные законодательством.
Detalii
22
12 2016
1400

Unele aspecte privind decalajul fiscal

În Republica Moldova fenomenul evazionist fiind unul complex, cu implicații negative pe diverse planuri, trebuie urmărit în permanență, pentru a putea fi combătut în mod cât mai eficient. Unul din instrumentele cele mai eficiente de estimare în vederea combaterii evaziunii fiscale îl reprezintă decalajul fiscal.
Detalii
22
12 2016
1404

О некоторых бухгалтерских и налоговых аспектах процедуры плана реструктуризации

Общество «Х» находится в процедуре плана реструктуризации. На день фактической выплаты заработной платы в пользу работника хозяйствующий субъект, находящийся в периоде исполнения процедуры плана реструктуризации, начатой в соответствии с предписаниями Закона о несостоятельности № 149 от 29 июня 2012 г., обязан уплачивать в бюджет налоги, включительно социальные взносы, сопряженные с исчислением и фактической уплатой заработной платы.
Detalii
22
12 2016
2381

О неприменении ст. 90 и 901 (3) Налогового кодекса по удержанию налога c физического лица по договору уступки права требования

Предприятие «Аспект» (арендодатель) предоставило предприятию «Феникс» (арендатор) в пользование, согласно договору аренды, производственное помещение сроком на пять лет.

Однако до момента предоставления аренды арендодатель получил заем от физического лица.

Detalii
21
12 2016
1179

Despre unele aspecte fiscale și contabile aferente procedurii planului de restructurare

Societatea ,,X” se află în procedura planului de restructurare. La data achitării efective a salariului în beneficiul angajatului, agentul economic aflat în perioada de executare a procedurii planului de restructurare, demarată în conformitate cu prevederile Legii insolvabilității, este obligat să achite la buget impozite, inclusiv contribuțiile sociale rezultate din calculul și achitarea efectivă a salariului.
Detalii
20
12 2016
1344

Об отражении в учете скидок, предоставляемых клиентам

Как правильно отразить в учете скидки, предоставляемые с целью привлечения/удержания клиентов?

Согласно ч. (2) ст. 4 Закона о бухгалтерском учете № 113-XVI от 27 апреля 2007 г., субъекты, применяющие систему бухгалтерского учета путем двойной записи, иные чем публичные учреждения и субъекты, указанные в ч. (1), ведут бухгалтерский учет и составляют финансовые отчеты на основе МСФО или НСБУ в соответствии с учетными политиками.
Detalii