Catalogul tematic
Тематический каталог

Servicii electronice

Scopul principal de a oferi informaţie succintă, corectă, accesibilă şi completă despre serviciile electronice accesibile în Republica Moldova și nu își propune să substituie paginile web ale autorităţilor, care propun informaţie mai complexă.
15
02 2022
1275

29.2.10.9 Este oare posibilă înregistarea contractului de transmitere în posesie și/sau folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct) a proprietății imobiliare sau rezilierea acestuia fără a fi necesară deplasarea la subdiviziunea SFS?

Persoana fizică poate depune Declarația-Cerere subdiviziunii SFS prin intermediul serviciului electronic SIA “e-Cerere” modulul “Cererea de înregistrare a contractelor de dare în locaţiune a bunurilor imobiliare de către persoanele fizice”(în cazul în care contribuabilul dispune de semnătură digitală) sau prin intermediul unei scrisori recomandate, Declaraţia-Cerere cu anexarea documentelor confirmative.


Detalii

03
02 2022
580

Perfecționarea cadrului de reglementare a muncii la distanță

Discuțiile la subiectul muncii la distanță, scopul cărora este perfecționarea cadrului normativ de reglementare a acestui mod de activitate a salariaților, continuă. Astăzi, 3 februarie, pe platforma Consiliului Economic pe lângă Prim-ministru în cadrul Grupului de lucru nr.4 „Rеduсеrеa oсupării informalе și a fеnomеnului salariilor în pliс”, au fost discutate mai multe aspecte ce vizează munca la distanță.


Detalii

15
06 2023
490

Evoluția metodelor de raportare. Provocări și perspective

Indiferent de tipul contribuabilului (persoană fizică sau persoană juridică de drept public sau privat), a genului de activitate desfășurat sau a formei de organizare juridică a acestuia, obligația de calculare a impozitelor și taxelor, de întocmire și prezentare a dărilor de seamă fiscale și de achitare a obligațiilor fiscale  revine fiecăruia. Evoluțiunea raportării fiscale de la suportul de hârtie la cel electronic a creat un mediu favorabil pentru contribuabili și autoritatea fiscală și a redus semnificativ cheltuielile de resurse umane, financiare și de timp, fapt remarcat și argumentat în prezenta analiză. Raportarea electronică prin intermediul sistemelor informaționale ale Serviciului Fiscal de Stat (SFS) a devenit instrumentul de bază a procesului pentru
Detalii

01
02 2022
375

32.1.56 Se consideră subdiviziune dispozitivul electronic de tip terminal de plată în numerar, terminal cash-in, aparat de schimb valutar, bancomat, precum și altele ce dispun de un program de aplicație dedicat și identificabil?

Potrivit art. 5 pct. 29) din Codul fiscal, prin subdiviziune se înțelege unitatea structurală a întreprinderii, instituţiei, organizaţiei (filială, reprezentanţă, sucursală, secţie, magazin, depozit, etc.), situată în afara locului ei de reşedinţă de bază, care exercită unele din atribuţiile acesteia.
     
Totodată, conform art. 161 alin. (8) din Codul fiscal, la adoptarea deciziei despre schimbarea sediului şi/sau despre constituirea
Detalii
25
01 2022
691

Semnarea electronică și identificarea în sistemele informaționale. Riscurile de securitate și evitarea acestora

Sistemele informaționale de stat, prin intermediul cărora autoritățile/instituțiile publice prestează diverse servicii, impun în mod direct deținerea instrumentului de identificare a persoanei în lumea virtuală și de semnare electronică a documentelor întocmite în cadrul acestora. Pornind de la necesitatea obținerii semnăturii electronice pentru utilizarea serviciilor electronice de către mediul de afaceri, dar și de către persoanele fizice, cetățenii RM devin titulari ai unui instrument care deschide accesul către o multitudine de date personale și confidențiale ale persoanei juridice
Detalii

13
01 2022
470

32.1.7 Cînd darea de seamă fiscală electronică se consideră recepționată de către Serviciul Fiscal de Stat?

Documentul fiscal electronic se consideră recepţionat de către Serviciul Fiscal de Stat dacă contribuabilul primeşte notificarea de acceptare a documentului fiscal electronic prin recipisa electronică de confirmare a acceptării acesteia în SISFS.
Data prezentării documentului fiscal electronic se consideră data când este recepţionat în SISFS, dacă este întocmit în modul stabilit de actele legislative şi normative în vigoare (art. 187 alin. (5), (6) din Codul fiscal, pct. 35, 36 din Ordinul SFS nr.125 din 24 februarie 2020 cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de utilizare a serviciilor fiscale electronice prin intermediul SIA "Cabinetul personal al contribuabilului").


Detalii

29
12 2021
245

Proprietatea intelectuală: servicii oferite IMM-urilor și modernizarea sistemelor informaționale

Promovarea și implementarea politicilor în domeniul proprietăţii intelectuale şi eficientizarea sistemului de protecţie a obiectelor acesteia, care să încurajeze progresul tehnologic, să stimuleze creativitatea şi să contribuie la dezvoltarea economică, socială şi culturală a RM devine tot mai importantă. Pentru a continua politica statului în domeniul proprietății intelectuale, Agenția de Stat pentru Proprietate Intelectuală a elaborat Programul de dezvoltare strategică pentru anii 2022-2024.


Detalii