Catalogul tematic
Тематический каталог

Scutiri pentru persoanele întreținute


(1) Contribuabilul (persoană fizică rezidentă) are dreptul la o scutire în sumă de 2040 lei anual pentru fiecare persoană întreţinută, cu excepţia invalizilor din copilărie pentru care scutirea constituie 9120 lei anual.

http://www.lex.md/fisc/codfiscaltxtro.htm#A35

12
09 2013
1766

Физическое лицо оформило опекунство на двух инвалидов, находящихся в родственных отношениях друг с другом. Вправе ли опекун воспользоваться освобождением на иждивенцев в размере 9 120 леев, если на их содержание выплачивается пособие?

Отмечаем, что опека устанавливается над лицами, признанными недееспособными, а в случае необходимости – и над несовершеннолетними, не достигшими четырнадцати лет, в соответствии с положениями ст. 33 Гражданского кодекса. В то же время, при достижении подопечным четырнадцати лет опека над ним прекращается, а лицо, осуществлявшее обязанности опекуна, становится попечителем несовершеннолетнего без дополнительного решения об этом, согласно ст. 47 ГК.
Detalii
12
09 2013
1582

Persoana fizică are sub tutela sa doi invalizi care se află în relații de rudenie reciprocă. Are oare dreptul tutorele de a beneficia de scutirea pentru persoanele întreținute în mărime de 9 120 lei, în cazul în care primește îndemnizația pentru întreținerea acestora?

Menționăm că, potrivit prevederilor art. 33 din Codul civil, tutela se instituie asupra persoanelor lipsite de capacitate de exerciţiu şi asupra minorilor în vîrstă de pînă la 14 ani, după caz. Odată cu atingerea de către minorul pus sub tutelă a vîrstei de 14 ani, tutela asupra lui încetează, iar persoana care a exercitat funcţia de tutore, în baza art. 47 din Codul civil, devine curatorul lui fără a fi necesară o hotărîre suplimentară în acest sens.
Detalii
11
09 2013
1808

Инвалид с детства «Х» приходится братом для сестры «У», находящейся в супружеских отношениях с «Z». Брат-инвалид проживает вместе с ними и находится на полном иждивении как своей сестры, так и ее супруга.

Инвалид с детства «Х» приходится братом для сестры «У», находящейся в супружеских отношениях с «Z». Брат-инвалид проживает вместе с ними и находится на полном иждивении как своей сестры, так и ее супруга. Распространяется ли в этом случае освобождение на иждивенцев в размере 9 120 леев (на 2013 год) на сестру, которая связана по степени родства с братом-инвалидом с детства? Распространяется ли данное освобождение на ее супруга?

Напоминаем, что иждивенцем признается лицо, которое отвечает следующим требованиям:
Detalii
11
09 2013
1475

Invalidul din copilărie „Х” este fratele surorii „У”, care se află în relații de căsătorie cu „Z”. Fratele invalid locuiește împreună cu ei și se află la întreținerea totală atît a surorii sale, cît și a soțului acesteia.

Invalidul din copilărie „Х” este fratele surorii „У”, care se află în relații de căsătorie cu „Z”. Fratele invalid locuiește împreună cu ei și se află la întreținerea totală atît a surorii sale, cît și a soțului acesteia. Se răsfrînge oare, în cazul dat, dreptul la scutirea pentru persoanele întreținute în mărime de 9 120 lei (pentru anul 2013) asupra surorii aflate în relații de rudenie cu fratele – invalid din copilărie? Poate oare beneficia de scutirea respectivă și soțul acesteia?

Reamintim că, potrivit prevederilor art. 35, alin. (2) din Codul fiscal, persoană întreţinută este persoana care întruneşte toate cerinţele de mai jos:
Detalii
18
03 2013
1549

Privind beneficierea de scutire personală şi scutire pentru persoana întreținută

În anul 2012, la serviciul de bază contribuabilul a beneficiat de scutirea personală şi de scutirea pentru persoana întreținută, care îşi făcea studiile cu frecvență la Universitatea Tehnică din mun. Chişinău. La finele anului persoana întreținută a fost angajată în cîmpul muncii, unde a beneficiat de scutirea personală pentru lunile lucrate şi de un venit în sumă de 4 500 lei. Se va păstra la contribuabilul dat pe tot parcursul anului 2012 toate scutirile solicitate la locul de muncă?
Detalii