Catalogul tematic
Тематический каталог

Metodele şi sursele indirecte de estimare a sumei obligaţiei fiscaleArticolul 225. Metodele şi sursele indirecte de estimare a sumei obligaţiei fiscale
(1) În cadrul controlului fiscal, pentru a determina corectitudinea calculării sumei obligaţiei fiscale, autoritatea care efectuează controlul fiscal poate folosi, în cazurile prevăzute la art.189 alin. (2) şi (3), metode şi surse indirecte, conform legii. Metodele şi sursele indirecte de estimare a obligaţiilor fiscale se folosesc şi în cadrul controalelor fiscale ca urmare a instituirii posturilor fiscale în conformitate cu art.146.
(2) Metodele şi sursele indirecte includ:
a) tipul şi natura activităţilor practicate de contribuabil;
b) mărimea capitalului contribuabilului;
c) veniturile din vînzări ale contribuabilului, inclusiv cele constatate în cadrul posturilor fiscale…

Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24.04.1997


http://www.lex.md/fisc/codfiscaltxtro.htm#A225

13
09 2013
1677

Mama mea lucrează în Italia, are contract de lucru, achită impozite. Îmi trimite bani pentru a întreține apartamentul și pentru a avea bani pentru necesități curente, deoarece eu nu am loc de lucru permanent. Am oare obligația să declar acești bani ca venit și ce impozite trebuie să plătesc la stat?

Venitul sub formă de salariu, primit din străinătate, nu se declară în Republica Moldova. Adică mama Dumneavoastră nu are obligația de a declara în Republica Moldova venitul salarial, obținut în Italia.
Detalii
13
09 2013
1467

Если я хочу открыть свое дело, я должен вложить кое-какие деньги в этот бизнес. В случае, если я не прибегнул к банковскому займу, а вложил денежные средства, накопленные в течение нескольких лет, не спросят ли меня в налоговой инспекции, откуда у меня эти деньги?

Так или иначе, источники доходов, будь то налогооблагаемые или не облагаемые налогом, должны быть законными. Начиная с 2012 года, Государственная налоговая служба применяет косвенные методы для оценки полученного дохода. В то же время не следует забывать о том, что доходы, полученные до 2012 года, определяются с помощью прямых методов налогового контроля, на основе существующих документов. В рамках проведения налогового контроля с использованием косвенных методов в целях определения оцененного налогооблагаемого дохода, учитываются денежные средства, задекларированные на основании ст. 2267 НК, источники дохода, не облагаемого налогом в соответствии со ст. 20 НК, полученного после 1 января 2012 года, и доходы, из которых было произведено окончательное удержание у источника выплаты. При определении оцененного налогооблагаемого дохода доходы, полученные физическими лицами за пределами Республики Молдова, в том числе переданные родственникам и свойственникам до третьей степени, считаются не облагаемыми налогом при условии:
Detalii
13
09 2013
1648

Dacă doresc să deschid o afacere, trebuie să investesc ceva bani în această afacere. În caz dacă nu am luat credit bancar, dar am investit banii pe care i-am strîns de mai mulți ani, nu voi fi întrebat de fisc de unde am luat banii?

În orice situație sursele de venit, impozabil sau neimpozabil, trebuie să fie legale. Începînd cu anul 2012, Serviciul Fiscal va estima venitul obținut prin metode indirecte. Însă nu trebuie de uitat, că venitul obținut pînă în anul 2012 se determină prin metode directe de control fiscal, în baza documentelor existente. În cadrul controlului fiscal prin metode indirecte, la determinarea venitului impozabil estimat se va ţine cont de mijloacele băneşti declarate conform art. 2267,de veniturile neimpozabile obţinute după 1 ianuarie 2012, potrivit art. 20, şi de veniturile ce au fost impozitate final la sursa de plată. La determinarea venitului impozabil estimat, veniturile obţinute de persoanele fizice în afara Republicii Moldova, inclusiv cele ce sînt transmise rudelor şi afinilor de pînă la gradul III, se vor considera ca neimpozabile dacă:
Detalii
13
09 2013
2801

Каким образом применяются косвенные методы оценки доходов при сдаче в эксплуатацию частного жилого дома?

Косвенные методы оценки налогооблагаемого дохода могут быть применены только в отношении до-ходов, полученных, начиная с 2012 года. Относительно недвижимого имущества, строительство которого было начато до 1 января 2012 года, а регистрация в кадастровом органе осуществлена после этой даты, уточним, что собственники недвижимости не считаются субъектами оценки путем применения косвенных методов только в отношении указанного недвижимого имущества.
Detalii
13
09 2013
2306

Cum se vor aplica metodele indirecte de estimare a venitului la momentul dării în exploatare a casei de locuit individuale?

Metodele indirecte de estimare a venitului impozabil pot fi aplicate numai pentru venitul obținut începînd cu anul 2012. Referitor la bunurile imobiliare ale căror construcţie a început pînă la 1 ianuarie 2012, iar înregistrarea la organul cadastral s-a efectuat după această dată, numai expres pentru bunurile imobiliare menţionate, proprietarii nu vor fi consideraţi subiecţi ai estimării prin metode indirecte.
Detalii
23
07 2013
1638

Физическое лицо работало за границей и располагает определенной суммой денег. На вырученные деньги лицо решило приобрести квартиру или дом в Республике Молдова. Следует ли что-либо декларировать в налоговый орган в момент приобретения недвижимого имущества? Следует ли ему представить Декларацию физического лица об имеющихся денежных средствах?

В момент приобретения собственности не возникает никакой ответственности по декларированию. Помимо того, как было ранее упомянуто, предельный срок подачи Декларации физического лица об имеющихся денежных средствах истек и более эта декларация не представляется.
Detalii
23
07 2013
1962

Persoana fizică a lucrat peste hotare și deține o sumă oarecare de bani. Cu banii respectivi a decis să procure un apartament sau o casă de locuit în Republica Moldova. Ce trebuie să declare la fisc la momentul procurării imobilului? Trebuie de depus Declarația persoanei fizice cu privire la disponibilul de mijloace băneşti?

La momentul procurării imobilului nu există nici o responsabilitate de declarare. De asemenea, după cum am mai menționat, termenul de prezentare a Declarației persoanei fizice cu privire la disponibilul de mijloace bănești a expirat şi această Declarație nu se mai prezintă.
Detalii
23
07 2013
1581

Каков порядок декларирования доходов, полученных физическим лицом в соответствующем налоговом году?

Декларацию о подоходном налоге имеют право представлять все налогоплательщики.

В соответствии со ст. 83 НК, декларацию о подоходном налоге обязаны представлять:
Detalii
23
07 2013
1617

Что считается налогооблагаемым доходом физического лица, и какие источники дохода облагаются налогом?

Налогооблагаемый доход, на основании ст. 12 НК, представляет собой валовой доход, включая льготы, предоставленные работодателем, полученный налогоплательщиком из всех источников в определенный налоговый период, за минусом вычетов и освобождений, относящихся к этому доходу, на которые налогоплательщик имеет право согласно налоговому законодательству.
Detalii