Catalogul tematic
Тематический каталог

Avocatul

Articolul 1. Noţiunea profesiei de avocat

(1) Profesia de avocat este exercitată de persoane calificate şi abilitate, conform legii, să pledeze şi să acţioneze în numele clienţilor lor, să practice dreptul, să apară în faţa unei instanţe judecătoreşti sau să consulte şi să reprezinte în materie juridică clienţii lor.

(2) Profesia de avocat este liberă şi independentă, cu organizare şi funcţionare autonomă, în condiţiile prezentei legi şi ale statutului profesiei de avocat. Activitatea avocatului nu este activitate de întreprinzător.

LEGE Nr. 1260 din 19.07.2002 cu privire la avocaturălex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=doc&id=335889&lang=1

17
07 2017
1337

Изменен Приказ №13 ГНС

В пятницу, 14 июля, опубликованы изменения в Положение о порядке выдачи типовых форм первичных документов строгой отчетности, утвержденного Государственной налоговой инспекцией Приказом № 13 от 04.04.2017. Из списка бланков строгой отчетности, которые могли быть затребованы лицами, осуществляющими независимую деятельность и ратентообладатели, исключены фактуры и приложения к ним.
Detalii
03
10 2016
2651

Referitor la Declaraţia cu privire la impozitul pe venit (forma VEN12) a unui avocat

Ce urmează să indice avocatul la completarea informaţiei generale din Declaraţia cu privire la impozitul pe venit (forma VEN12) în rubrica „Inspectorat Fiscal de Stat” şi unde, potrivit prevederilor legislaţiei în vigoare, acesta poate depune Declaraţia?

În conformitate cu prevederile art. 1 alin. (2) din Legea cu privire la avocatură nr. 1260-XV din 19 iulie 2002 (în continuare – Lege), profesia de avocat este liberă şi independentă, cu organizare şi funcţionare autonomă, în condiţiile Legii nominalizate şi ale statutului profesiei de avocat, iar activitatea avocatului nu este activitate de întreprinzător.
Detalii
07
09 2016
2675

Atenţie avocaţi, executori judecătoreşti şi notari

Aspecte fiscale ale noilor norme introduse de Guvern privind tarifele pentru serviciile prestate de interpreţi şi traducători autorizaţi

La 26 august 2016 a întrat în vigoare Hotărîrea Guvernului nr. 979 din 17 august 2016 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la stabilirea tarifelor pentru serviciile prestate de interpreţi şi traducători autorizaţi (în continuare – Hotărîre) (MO nr. 277-287/1071 din 26.08.2016).
Detalii
17
08 2016
1628

Modul de declarare a veniturilor impozabile și impozitul calculat din acestea de către persoanele ce practică activitate profesională

Particularitățile practicării activității profesionale de avocat și mediator și modul de declarare a venitului impozabil obținut și impozitul pe venit calculat din acesta

Cadrul juridic prevăzut de legislația în vigoare pentru activitatea profesională de avocat.

Profesia de avocat se exercită de persoane calificate şi abilitate conform Legii cu privire la avocatură nr. 1260-XV din 19.07.2002, în baza licenței eliberate de Ministerul Justiției care confirmă statutul avocatului (art. 22 alin. (1) din Legea menționată).
Detalii
10
08 2016
899

О ставке налога, удерживаемого из выплат адвокатского кабинета в пользу физического лица, не осуществляющего предпринимательскую деятельность

По какой ставке следует удерживать налог из выплат, осуществлённых адвокатским кабинетом в пользу физического лица, которое не осуществляет предпринимательскую деятельность, но сдает внаем недвижимое имущество и предоставляет определенные услуги?

Согласно п. 16) ст. 5 НК, предпринимательской деятельностью, бизнесом является любой вид деятельности лица в соответствии с законодательством, за исключением работы по трудовому договору (соглашению), который осуществляется с целью получения дохода, или в результате осуществления которого, независимо от цели деятельности, возникает доход.
Detalii
10
08 2016
1022

Referitor la cota impozitului reținut din plățile efectuate de către cabinetul avocatului în folosul persoanei fizice ce nu practică activitate de întreprinzător

La ce cotă urmează a fi reținut un impozit din plățile efectuate de către cabinetul avocatului în folosul persoanei fizice ce nu practică activitate de întreprinzător, dar care transmite în locațiune un bun imobil și prestează unele servicii?

Conform prevederilor art. 5 pct. 16) din CF, activitate de întreprinzător, afacere (business) reprezintă orice activitate potrivit legislației, cu excepția muncii efectuate în baza contractului (acordului) de muncă, desfăşurată de către o persoană, avînd drept scop obținerea venitului, sau, în urma desfășurării căreia, indiferent de scopul activității, se obține venit.
Detalii
27
05 2016
1381

О налогообложении адвокатов

По какой ставке должны облагаться доходы, полученные адвокатским кабинетом и объединенным адвокатским бюро? Какой налоговый отчет следует представить?

Согласно ст. 2 Закона о бухгалтерском учете № 113-XVI от 27.04.2007, положения настоящего закона распространяются на все юридические и физические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность, на некоммерческие организации, включая публичные учреждения, на нотариусов, адвокатов
Detalii
27
05 2016
2181

Despre impozitarea avocaților

La ce cotă urmează a fi impozitate veniturile obținute de către cabinetul avocatului și biroul asociat al avocaților? Care dare de seamă urmează a fi prezentată?

Conform art. 2 din Legea contabilității nr. 113-XVI din 27.04.2007, prevederile prezentei legi se aplică tuturor persoanelor juridice şi fizice care desfăşoară activitate de întreprinzător, organizaţiilor necomerciale, inclusiv instituţiilor publice, notarilor, avocaţilor
Detalii