Catalogul tematic
Тематический каталог

Leasing


reprezinta relatia contractuala prin care locatorul/finantatorul transmite pentru o perioada determinata dreptul de posesie si folosinta asupra unui bun al carui proprietar este, locatarului/utilizatorului, la solicitarea acestuia, contra unei plati periodice, denumite “rata de leasing”.
18
01 2017
944

Наша фирма приобрела легковой автомобиль в лизинг на 5 лет.

Наша фирма приобрела легковой автомобиль в лизинг на 5 лет. Стоимость автомобиля составляет 966 966.00 леев, лизинговая компания ежемесячно выписывает фактуру на сумму кредита + % по кредиту. Как мне отразить ее в VEN12 и как правильно отразить начисление амортизации?
Detalii
27
12 2016
890

Порядок закупки услуг имущественного найма у физических лиц и сопряженных с ними расходов

В случае хозяйственных операций, касающихся получения услуг лизинга (имущественный наем), а также рефактурирования расходов, сопряженных с услугами имущественного найма, полученными от физических лиц (граждан)
Detalii
21
05 2015
1260

3. (28.7.4) Рассматривается ли факт получения неустойки в качестве поставки (освобожденной либо облагаемой)?

В соответствии положениями ст. 93 ч. 3) Налогового кодекса, поставка товаров означает передача права собственности на товары посредством их реализации, обмена, передачи без оплаты, передачи с частичной оплатой кредитов взаимозаменяемых товаров, за исключением денежных средств, выплаты заработной платы в натуральном выражении, других платежей, осуществляемых в натуре, реализации заложенных товаров от имени залогодателя, передачи товаров на основе контракта финансового лизинга; передача товаров комитентом комиссионеру, комиссионером покупателю, поставщиком комиссионеру и комиссионером комитенту при реализации договора комиссии.
Detalii
21
05 2015
1050

3. (28.7.4) Se va constata oare primirea sumei privind clauza penală ca livrare (scutită sau impozabilă)?

Conform art. 93 pct. 3) din Codul fiscal, livrare de mărfuri reprezintă transmitere a dreptului de proprietate asupra mărfurilor prin comercializarea lor, schimb, transmitere gratuită, transmitere cu plată parţială, împrumutul bunurilor fungibile, cu excepţia mijloacelor băneşti, achitarea salariului în expresie naturală, prin alte plăţi în expresie naturală, prin comercializarea mărfurilor gajate în numele debitorului gajist, prin transmiterea mărfurilor în baza contractului de leasing financiar; transmitere a mărfurilor de către comitent comisionarului, de către comisionar cumpărătorului, de către furnizor comisionarului şi de către comisionar comitentului în cadrul realizării contractului de comision.
Detalii
18
09 2014
2494

У некоторых налогоплательщиков возникают вопросы, связанные с положениями ст. 90 НК об удержании подоходного налога у источника выплаты, а именно – при приобретении недвижимого/ движимого имущества у физического лица согласно договору купли-продажи для его последующей передачи между теми же лицами на основании договора лизинга

(возвратного лизинга) или при приобретении движимого/ недвижимого имущества у физического лица с целью его последующей передачи третьему лицу на основании договора лизинга.

Напоминаем, что в соответствии с положениями ст. 90 НК, каждое лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность, за исключением обладателей предпринимательских патентов, каждое представительство согласно п. 20) ст. 5 НК, постоянное представительство, учреждение, организация, включая любой орган публичной власти и публичное учреждение, предварительно удерживают как часть налога сумму в размере 7% из выплат, осуществленных в пользу физического лица, за исключением обладателей предпринимательских патентов, индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств, адвокатского кабинета, публичного нотариуса, судебного исполнителя, индивидуального бюро медиатора, по доходам, полученным этим физическим лицом согласно ст. 18 НК.
Detalii
18
09 2014
1650

La unii contribuabili apar întrebări ce țin de prevederile articolului 90 din Codul fiscal în parte ce ține de reținerea impozitului pe venit la sursa de plată, și anume în cazul procurării unui bun imobil/ mobil de la o persoană fizică conform contractului de vânzare-cumpărare cu scopul de a-l transmite ulterior aceleiași persoane în baza contractului de leasing (lease-bask) ,

sau în cazul procurării unui bun imobil/ mobil de la o persoană fizică cu scopul de a-l transmite ulterior unei persoane terțe în baza contractului de leasing.

Reamintim, că în conformitate cu prevederile art.90 din CF, orice persoană care desfăşoară activitate de întreprinzător, cu excepția deținătorilor de patente de întreprinzător, orice reprezentanță conform art. 5 pct.20), reprezentanță permanentă, instituție, organizație, inclusiv orice autoritate publică şi instituție publică,reține, în prealabil, ca parte a impozitului, o sumă în mărime de 7% din plățile efectuate în folosul persoanei fizice, cu excepția deținătorilor de patente de întreprinzător, a întreprinzătorilor individuali şi a gospodăriilor țărăneşti (de fermier), a cabinetului avocatului, a notarului public, a executorului judecătoresc, a biroului individual al mediatorului, pe veniturile obținute de către
aceasta conform art. 18 din CF.
Detalii
20
08 2014
1508

2. (29.1.7.60) Se va reţine oare impozitul pe venit la sursa de plată în cazul procurării de la persoanele fizice a proprietăţii care ulterior se transmite în leasing altor persoane?

În conformitate cu prevederile art. 90 din Codul fiscal, nu se reţine în prealabil impozitul pe venit din plăţile efectuate în folosul persoanei fizice pe veniturile obţinute de către aceasta, din suma înstrăinării activelor de capital ale persoanelor fizice cetăţeni ai Republicii Moldova conform contractelor de leasing, lease-back.
Detalii
06
05 2011
2791

Scrisoarea IFPS Nr. (26-08/2-02/1/2484)9 din 26.04.2011 privind aplicarea TVA pentru livrările de mărfuri şi servicii în cadrul unui contract de leasing

În legătură cu modificările operate în Codul fiscal vizavi de livrările efectuate în cadrul contractelor de leasing conform Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr.193 din 15.07.2010 (Monitorul Oficial nr.135-137/484 din 03.08.2010) şi a Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr.48 din 26.03.2011 (Monitorul Oficial nr.53/114 din 04.04.2011), Inspectoratul Fiscal
Principal de Stat prezintă spre cunoştinţă şi călăuză în lucru următoarele.

Potrivit Hotărîrii Curţii Constituţionale nr.5 din 18.02.2011 pentru controlul constituţionalităţii unor prevederi ale actelor legislative, Legea nr.193 din 15.07.2010 a fost declarată drept neconstituţională.
Detalii
15
09 2011
2046

Ce acţiuni urmează a fi întreprinse de către agentul economic în cazul casării datoriei creditoare cu termenul expirat?

În conformitate cu art. 102 (1) din Codul fiscal, subiecţilor impozabili, înregistraţi conform art. 112, li se permite trecerea în cont a sumei T.V.A. achitate sau care urmează a fi achitată furnizorilor plătitori ai T.V.A. pe valorile materiale, serviciile procurate pentru efectuarea livrărilor impozabile în procesul desfăşurării activităţii de întreprinzător.

Ţinînd cont de faptul că, suma T.V.A. anterior trecută în cont nu este achitată şi nu urmează a fi achitată furnizorului, aceasta va fi exclusă de la decontări cu bugetul. De asemenea, cumpărătorul urmează de a reflecta operaţiunea în cauză în Registrul procurărilor în perioada de raportare cu semnul (-) minus, şi, corespunzător, în boxa 13 a Declaraţiei privind T.V.A…
15
09 2011
3008

Какие действия должен предпринять экономический агент при списании просроченной кредиторской задолженности?

В соответствии со ст. 102 (1) Налогового кодекса, субъектам налогообложения, зарегистрированным согласно статье 112 Налогового кодекса, при уплате НДС в бюджет разрешается зачет уплаченной или подлежащей уплате поставщикам-плательщикам НДС суммы НДС на товарно-материальные ценности, услуги, приобретаемые для осуществления облагаемых поставок в процессе предпринимательской деятельности.

Учитывая, что сумма НДС, отнесенная на зачет, не оплачена и не подлежит оплате поставщику, данную сумму НДС следует снять с зачета. Покупатель должен отразить данную операцию в Регистре покупок за отчетный период со знаком минус и, соответственно, в графе 13 Декларации по НДС