Catalogul tematic
Тематический каталог

Locul livrării serviciilor


Articolul 111. Locul livrării serviciilor
(1) Locul livrării serviciilor se consideră:
a) locul aflării bunurilor imobile – dacă serviciile sînt legate nemijlocit de aceste bunuri;
b) calea pe care se efectuează transportul, luîndu-se în considerare distanţa parcursă – la prestarea serviciilor de transport;
c) locul prestării efective a serviciilor:
— legate de bunurile mobile tangibile;
— prestate în domeniul culturii, artei, ştiinţei, învăţămîntului, culturii fizice, divertismentului sau sportului ori într-un alt domeniu similar de activitate;
— legate de activităţi auxiliare de transport, aşa ca încărcarea, descărcarea, strămutarea;…

Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24.04.1997


www.lex.md/fisc/codfiscaltxtro.htm#A111

20
05 2013
3327

Лилиана Агаркова: "Место поставки услуг"

Если вы находитесь на судне, которое постоянно протекает, правильнее направить усилия на поиск нового судна, а не на заделку дыр. Уоррен Баффетт

За последние восемь лет в 142 странах мира проведено 296 налоговых реформ.

Совершенствование положений Налогового Кодекса в Молдове происходит систематически, однако последняя полномасштабная налоговая реформа проводилась в 1996 – 2003 годах.

Определение места поставки услуг для применения НДС является одним из наиболее сложных и неоднозначных объектов для трактовки и правильного применения. Подтверждением этого являются изменения, которые вносились в Директивы ЕС.

III раздел Налогового кодекса был разработан с учетом базовых и основополагающих принципов косвенного налогообложения, принятых в Директивах Европейского Сообщества. Молдова реализовала требования Первой Директивы Совета, заменив существующий до 1992 года налог с оборота на НДС, затем перешла на принцип взимания НДС с места производства на место назначения.
Detalii
20
05 2013
3796

Întreprinderea „AAA” SRL rezidentă a Republicii Moldova a semnat un contract de prestări servicii cu un rezident al Zonei Economice Libere. Prestarea serviciilor a avut loc pe teritoriul R. Moldova, prin publicitate în ziarul „Makler”, fapt confirmat prin facturile fiscale.

Urmează sau nu SRL „AAA” să calculeze și să achite T.V.A. de la serviciile de publicitate prestate rezidentului zonei economice libere?

Conform art. 104 lit. f) Cod fiscal, la cota zero se impozitează mărfurile, mărfurile, serviciile livrate în zona economică liberă din afara teritoriului vamal al Republicii Moldova, livrate din zona economică liberă în afara teritoriului vamal al Republicii Moldova, livrate în zona economică liberă din restul teritoriului vamal al Republicii Moldova, precum şi cele livrate de către rezidenţii diferitelor zone economice libere ale Republicii Moldova unul altuia.

Potrivit art. 95 lit. a) al Codului fiscal, obiecte impozabile constituie livrarea mărfurilor, serviciilor de către subiecţii impozabili, reprezentînd rezultatul activităţii lor de întreprinzător în Republica Moldova.
Detalii
31
05 2013
2565

Veaceslav Ciobanu: Locul livrării serviciilor privind impozitarea cu T.V.A.: semne de întrebare

Neclarităţile şi incertitudinile, care se conţin în Codul fiscal, constituie numai una din principalele probleme cu care se confruntă contribuabilii din ţara noastră. În mare parte, această concluzie poate fi atribuită şi normelor legii, ce ţin de determinarea locului livrării serviciilor pentru a fi impozitate cu T.V.A.
Detalii
21
01 2013
3154

Compania rezidentă, plătitoare a T.V.A., a importat servicii de consultanţă de la un resident al Germaniei. Factura pentru serviciile prestate de nerezident este din luna noiembrie a anului 2012. Achitarea pentru serviciile date încă nu a fost efectuată, fiind preconizată pentru lunа decembrie. În care boxe a Declaraţiei privind T.V.A. pentru luna noiembrie se va reflecta valoarea serviciilor importate?

În confornitate cu art. 101 alin. (4) şi art. 109 alin. (1) din Codul fiscal, pentru serviciile importate, utilizate la desfăşurarea activităţii de întreprinzător, termenul obligaţiei fiscale şi data achitării T.V.A. se consideră data efectuării plăţii, inclusiv a plăţii prealabile pentru serviciul de import.
Detalii
20
05 2013
3060

În baza contractului de colaborare cu compania nerezidentă, rezidentul Republicii Moldova se obligă să asigure servicii de intermediere la semnarea contractelor cu potențialii clienți ai nerezidentului de pe teritoriul Republicii.

Aceste servicii de intermediere constau în a prezenta oferta de preț a comitentului — nerezident, a studia piața de desfacere pentru a identifica cerințele, exigențele şi tendințele potențialilor clienți. Pentru asigurarea încheierii viitoarelor contracte, după caz, de compania rezidentă sunt prezentate şi informații, consultații în domeniul economic, juridic, ingineresc, ținînd cont de rigorile impuse de legislația națională.

Ce cotă a T.V.A. se aplică aferent serviciilor prestate de compania rezidentă în cadrul acestui contract?


Aplicarea regimului fiscal aferent T.V.A. pentru serviciile prestate unui nerezident derivă din specificul, natura și esenţa operaţiunii economice. În cadrul unui contract complex, ce vizează prestarea mai multor servicii, este necesară diferenţierea acestora și examinarea în particular.
Detalii
15
09 2011
3012

Как будет определяться место поставки услуг при аренде площади за пределами Республики Молдова в связи с участием в выставке?

В соответствии со ст. 111 ч. (1) лит. а) Налогового кодекса, для услуг, связанных с недвижимым имуществом, местом поставки признается место нахождения данного имущества.

Следовательно, исходя из положений ст. 111 и ст. 93 п. 9) Налогового кодекса, при аренде площади для участия в выставке за пределами Республики Молдова не возникает импорт услуг и, соответственно, не возникают обязательства по НДС для резидента Республики Молдова, приобретшего данные услуги.
15
09 2011
3022

Cum se va califica locul prestării serviciilor, pentru arenda spaţiului în afara teritoriului Republicii Moldova, în legătură cu participarea la expoziţie?

Potrivit art. 111 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal, pentru serviciile legate de bunurile imobile, locul livrării acestor servicii se consideră locul aflării bunurilor imobile.

Astfel, reieşind din prevederile art. 111 şi art. 93 pct. 9) din Codul fiscal, serviciile de arendă a spaţiului pentru participare la expoziţie în afara teritoriului Republicii Moldova, nu reprezintă servicii de import şi, prin urmare, nu determină apariţia cărorva obligaţii privind T.V.A. pentru rezidentul Republicii Moldova care le-a procurat.