Catalogul tematic
Тематический каталог

Persoana fizica


Articolul 5. Noţiuni generale
a) cetăţean al Republicii Moldova, cetăţean străin, apatrid;
b) forma organizatorică cu statut de persoană fizică, potrivit legislaţiei, inclusiv întreprinzătorul individual, gospodăria ţărănească (de fermier), dacă prezentul cod nu prevede altfel.

Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24.04.1997


http://www.lex.md/fisc/codfiscaltxtro.htm#A5

27
11 2019
743

Impozitul pe avere pentru garajele de pe lângă casa de locuit

Alăturat casei de locuit individuală este construit un garaj pentru întreținerea automobilului. Se include această construcție în baza impozabilă cu impozitul pe avere?


Conform prevederilor art. 2872 din Codul fiscal, subiecții impunerii cu impozitul pe avere sunt persoanele fizice proprietari ai bunurilor imobiliare cu destinație locativă, inclusiv căsuțele de vacanță (cu excepția terenurilor), pe teritoriul Republicii Moldova.
Detalii
25
11 2019
86

Строительство подземного сооружения и сбор за природные ресурсы

Фирма осуществляет строительство подземного сооружения для предпринимательской деятельности. Являемся ли в этом случае компания субъектом сбора за природные ресурсы?

За использование подземных пространств для строительства подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых, физические лица, которые осуществляют предпринимательскую деятельность, и юридические лица, независимо от вида собственности и организационно-правовой формы, становятся субъектами одного из сборов за природные ресурсы — сбора за использование подземных пространств для строительства подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых.
Detalii
22
11 2019
407

Учет прачечных услуг, оказанных патентообладателем

Имеет ли право патентообладатель оказывать услуги по стирке ковров, если видом деятельности на который был выдан патент является «прачечные услуги»? Имеет ли право предприятие заключить договор с патентообладателем, который оказывает услуги по стирке ковров? Разрешается ли вычет расходов, понесенных в пользу патентообладателя?

Detalii
21
11 2019
182

Доходы по банковским депозитам не будут облагаться подоходным налогом еще один год

Министерство финансов предлагает расширить еще на один год действующее сегодня освобождение от подоходного налога доходов, получаемых физлицами-резидентами от процентов по банковским депозитам, вкладам в ссудо-сберегательных ассоциациях и некоторым корпоративным ценным бумагам.Эта мера предусмотрена в проекте налоговой и таможенной политики на 2020 г., по которой ведомство начало публичные консультации.

Согласно ст. 24 (7) Закона 1164/24.04.97 о введении в действие разделов I и II Налогового кодекса, не облагаются до 1 января 2020 г. процентные начисления физических лиц – резидентов, кроме зарегистрированных в одной из организационно-правовых форм предпринимательской деятельности, по:
Detalii
19
11 2019
314

Clauzele abuzive: Partea II

Partea I

§7. TREI ÎNTREBĂRI-CHEIE
Pentru practician, la aplicarea noului regim al clauzelor abuzive sunt decisive răspunsurile la următoarele trei întrebări-cheie:
1) cine este profesionist și cine este consumator?
2) când o clauză este individual negociată?
3) când o clauză este abuzivă?

În cele ce urmează vom încerca să găsim răspunsul la ele prin prisma noilor reglementări.
Detalii
12
11 2019
326

Ce proiecte sociale a aprobat Guvernul în ședința de astăzi

Guvernul a dat aviz pozitiv proiectului de lege pentru modificarea Legii privind alocațiile sociale de stat pentru unele categorii de cetățeni. Prin acest proiect se propune majorarea cuantumului alocațiilor sociale cu 40% pentru persoanele cu dizabilități severe, accentuate și medii și va constitui 80% din cuantumul pensiei minime pentru persoanele cu aceste dizabilităţi stabilit anual de către Guvern, cu 30% – pentru persoanele vârstnice și va constitui 50% din cuantumul pensiei minime pentru limită de vârstă stabilit anual de către Guvern.

Totodată, victimele reabilitate ale represiunilor politice din perioada anilor 1917-1990 vor beneficia de alocația lunară de stat.
Detalii
12
11 2019
1240

1. (29.1.7.4.3) Persoana fizică - cetățean, transmite în arendă agentului economic, un bun imobil, apare oare obligația la persoana fizică să declare venitului obținut precum și de a înregistra contractul încheiat la subdiviziunea Serviciului Fiscal de Stat?

În conformitate cu prevederile alin. (3) art. 901 din Codul fiscal, persoanele specificate la art. 90 din Codul fiscal, reţin un impozit în mărime de 10% din veniturile obţinute de către persoanele fizice care nu desfăşoară activitate de întreprinzător, de la transmiterea în posesie si/sau folosinţă (locaţiune, arenda, uzufruct) a proprietăţii mobiliare si imobiliare, cu excepţia arendei terenurilor agricole.
Detalii
11
11 2019
576

Determinarea bazei valorice activelor de capital dobândite până la 1 ianuarie 1998 la înstrainarea acestora de către persoanele fizice

Art. 40 din Codul Fiscal al Republicii Moldova (în continuare – CF) determina creșterea de capital ca diferența dintre valoarea de înstrăinare a activelor și baza valorică dederminată conform art.42 din CF, confirmată documentar conform modului stabilit de Ministerul Finanţelor1.

Astfel, alin. (3) art.42 din CF stabilește baza valorică a acțiunilor dobândite până la data de 1 ianuarie 1998 ce se determină reieşind din valoarea unei acţiuni la data de 31 decembrie 1997, care se calculează ca raportul dintre capitalul social şi numărul total al acţiunilor emise. Dar cum rămâne cu alte active de capital obținute în perioada indicată: utilaj, mașini și, în special, terenurile și construcțiile?
Detalii