Catalogul tematic
Тематический каталог

Drepturile şi obligaţiile contribuabilului


Articolul 8. Drepturile şi obligaţiile contribuabilului

(1) Contribuabilul are dreptul:
a) să obţină pe gratis de la inspectoratul fiscal de stat teritorial şi serviciul de colectare a impozitelor şi taxelor locale informaţii despre impozitele şi taxele în vigoare, precum şi despre actele normative care reglementează modul şi condiţiile de achitare a acestora;
b) să se bucure de o atitudine corectă din partea organelor cu atribuţii de administrare fiscală şi a persoanelor cu funcţii de răspundere ale acestora;…

(2) Contribuabilul este obligat:
a) să respecte modul stabilit de înregistrare (reînregistrare) de stat şi de desfăşurare a activităţii de întreprinzător;
b) să se pună la evidenţă la organul fiscal în a cărui rază îşi are sediul stabilit în documentele de constituire (înregistrare), să prezinte informaţiile iniţiale (şi să comunice modificările ulterioare) cu privire la sediul său, sediul subdiviziunilor, denumirea şi sediul instituţiilor financiare în care sînt deschise conturi, precum şi cu privire la sistarea temporară a activităţii subdiviziunilor;…

Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24.04.1997


www.lex.md

23
05 2013
2330

Gheorghe Cojocari: "Cine şi ce? Sau despre sarcina probaţiunii"

Articolul 11 din Codul Fiscal al Republicii Moldova prevede că toate dubiile, apărute la aplicarea legislaţiei fiscale, se vor interpreta în favoarea contribuabilului.

Întrucît apariţia situaţiilur dubioase este întotdeauna legată de calitatea, existenţa sau inexistenţa dovezilor, acest articol încearcă să ofere un rezumat succint al practicii din spaţiul european în ce priveşte proba (dovada), evidenţiind unele practici tipice aferente sarcinii probaţiunii.
Detalii
21
05 2013
2808

Раиса Бежан: Налоговая практика с позиции представителей бизнеса

Издание журнала «Monitorul fiscal FISC.md» — один из давно ожидаемых инструментов решения многих налоговых вопросов налогоплательщиков.

Налоговый кодекс Молдовы не имел прототипов. Его созданием хотелось установить единый подход к администрированию всех налогов (прямых, косвенных, местных, социальных). На деле эта мысль не была реализована. В пятом разделе предусмотрены различные меры для администрирования различных налогов, что дискредитирует саму идею упрощения администрирования сбора налогов.
Detalii
17
11 2011
3036

Natalia Lișița: Petiţii şi ... petiţii

Petiţiile sunt o formă democratică de comunicare între cetăţean şi autoritate, deseori cererea sau scrisoarea fiind ultima soluţie pentru cel neîndreptăţit.

Atît Inspectoratul Fiscal Principal de Stat (IFPS), cît şi inspectoratele fiscale de stat teritoriale sunt „bombardate” zilnic cu zeci de cereri, sesizări, sugestii şi reclamaţii, multe fiind însă anonime.
Detalii
26
04 2013
4702

Carta Contribuabilului

Inspectoratul fiscal principal de stat de pe lîngă Ministerul Finanţelor

CARTA CONTRIBUABILULUI

DREPTURI ŞI OBLIGAŢII

Stimate contribuabil!
Conform Constituţiei Republicii Moldova, achitarea impozitelor, taxelor şi altor plăţi obligatorii stabilite de lege constituie datoria şi obligaţia fiecărui cetăţean.
Nimeni nu poate fi obligat să achite la buget impozite şi alte plăţi obligatorii, care nu sînt prevăzute de legislaţia Republicii Moldova.

Sarcina organelor fiscale constă în asigurarea încasării în volum deplin la bugetul de stat şi bugetele locale a impozitelor şi altor plăţi obligatorii, transferării la timp şi în volum deplin a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii, contribuţiilor de asigurări medicale, îndreptate spre dezvoltarea statului şi asigurarea socială a populaţiei.
Detalii
14
07 2011
2577

Светлана Чебан и Александру Мунтяну: "Налоговое администрирование сквозь призму нововведений, ожидаемых в 2012 году"

Еще в 1904 году Оливер Уэнделл Холмс, судья Верховного суда США, утверждал, что «Налоги являются ценой, которую мы платим за возможность жить в цивилизации». Ввиду эффектов экономического кризиса, налоговые администрации ряда стран пересмотрели внутреннее налоговое законодательство путем введения некоторых мер, направленных на увеличение поступлений в бюджеты данных государств, в то время как другие страны предприняли усилия по стимулированию экономического роста.
Detalii