Catalogul tematic
Тематический каталог

Activitatea Serviciului Fiscal de Stat

este direcţionată spre îndeplinirea sarcinilor principale – colectarea eficientă a veniturilor bugetare, asigurarea cadrului necesar aplicării unitare a legislaţiei fiscale, obţinerii unor performanţe în vederea asigurării stabilităţii. Serviciul Fiscal de Stat tinde să obţină un grad înalt de conformare voluntară a contribuabililor, oferindu-le soluţii optime şi competente printr-un ansamblu de servicii automatizate de o înaltă calitate, ce corespund ultimelor realizări din domeniul tehnologiilor informaţionale, concomitent cu armonizarea legislaţiei fiscale a Republicii Moldova la standardele internaţionale de administrare fiscală.

www.fisc.md

20
05 2013
1754

Юрий Ликий: Представление официальной позиции налоговой службы: проблемы и решения

Тема официальной позиции налоговой службы сегодня является очень актуальной и достаточно острой. Отношения налогоплательщика и государства всегда специфичны, но любое цивилизованное государство заинтересовано в обеспечении таких условий, чтобы налогов в бюджет поступало больше, а сам процесс сбора налогов был максимально эффективен. Именно поэтому налоговой службой в последнее время всё чаще подчеркивается важность осознания плательщиком необходимости добровольной уплаты налогов.
Detalii
17
11 2011
2116

Natalia Lișița: Petiţii şi ... petiţii

Petiţiile sunt o formă democratică de comunicare între cetăţean şi autoritate, deseori cererea sau scrisoarea fiind ultima soluţie pentru cel neîndreptăţit.

Atît Inspectoratul Fiscal Principal de Stat (IFPS), cît şi inspectoratele fiscale de stat teritoriale sunt „bombardate” zilnic cu zeci de cereri, sesizări, sugestii şi reclamaţii, multe fiind însă anonime.
Detalii
17
11 2011
2725

Analiza veniturilor bugetului public naţional (9 luni anul 2011)

La situaţia din 30 septembrie 2011 de către Serviciul Fiscal de Stat au fost încasate venituri la bugetul public naţional în sumă de 11 542,2 mil. lei, ceea ce reprezintă 98,3% faţă de nivelul planificat. Corespunzător componentelor bugetului public naţional sumele încasate în valoare absolută şi valoare procentuală faţă de nivelul planificat se prezintă după cum urmează:

  • la bugetul de stat – 3 558,5 mil. lei sau 94,0%;
  • la bugetele unităţilor administrativ teritoriale – 2 167,8 mil. lei sau 98,2%;
  • la bugetul asigurărilor sociale de stat – 4 686,2 mil.lei sau 99,6%;
  • la fondurile asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală – 1 129,7 mil. lei sau 108,1%.

În raport cu perioada similară a anului trecut la bugetul public naţional este înregistrată o depăşire a veniturilor încasate cu 851,1 mil.lei sau cu 8,0%. Corespunzător componentelor bugetului public naţional dinamica se prezintă după cum urmează:
Detalii
14
07 2011
1709

Raport de activitate a Serviciului Fiscal de Stat pe 5 luni 2011

Activitatea Serviciului Fiscal de Stat se axează pe trei direcţii principale: majorarea încasărilor la bugetul public naţional, încurajarea conformării voluntare şi combaterea fraudelor fiscale.

Pe parcursul a 5 luni ale anului curent, Serviciul Fiscal de Stat a obţinut următoarele realizări.

Despre executarea planului de încasări
Conform datelor operative, suma plăţilor acumulate la Bugetul Public Naţional în 5 luni ale anului 2011 a constituit 5868,1 mil. lei, planul stabilit fiind realizat la nivel de 99,8%. Comparativ cu aceeaşi perioadă a anului precedent, au fost încasate cu 351,1 mil. lei mai mult sau cu 6,4%.
Detalii
14
07 2011
1761

Светлана Чебан и Александру Мунтяну: "Налоговое администрирование сквозь призму нововведений, ожидаемых в 2012 году"

Еще в 1904 году Оливер Уэнделл Холмс, судья Верховного суда США, утверждал, что «Налоги являются ценой, которую мы платим за возможность жить в цивилизации». Ввиду эффектов экономического кризиса, налоговые администрации ряда стран пересмотрели внутреннее налоговое законодательство путем введения некоторых мер, направленных на увеличение поступлений в бюджеты данных государств, в то время как другие страны предприняли усилия по стимулированию экономического роста.
Detalii
13
07 2011
2152

Procopie Duca: Reforma administrării fiscale

Din momentul înfiinţării şi pînă în prezent, Serviciul Fiscal de Stat al Republicii Moldova a trecut prin mai multe etape de dezvoltare şi de modernizare a proceselor şi procedurilor de administrare fiscală, pentru a ţine pasul cu dezvoltarea continuă şi rapidă a mediului de afaceri.

În perioada anilor 2006 – 2010, administrarea fiscală a RM, confruntîndu-se cu noi cerinţe şi probleme de ordin structural, organizatoric, financiar şi informaţional, a reuşit totuşi, în baza unui efort unit al angajaţilor săi, precum şi prin adeziunea acestora la interesele comune ale instituţiei, să înregistreze schimbări pozitive în ceea ce priveşte promovarea obiectivelor principale ale reformei de modernizare fiscală.
Detalii