Catalogul tematic
Тематический каталог

Impozitarea nerezidenţilor

18
03 2013
1586

În cazul în care cetățeanul Federație Ruse activează la bordul unei aeronave sau a unui tren înmatriculat în Republica Moldova şi care aparține unui agent economic înregistrat în Republica Moldova pe parcursul unui an calendaristic circa 50 zile calendaristice, urmează sau nu a fi impozitate la sursa de plată plățile salariale?

Conform paragrafului 3 al articolului 15 al Acordului, independent de prevederile punctelor 1 şi 2 ale acestui articol, remuneraţiile obţinute în legătură cu activitatea salariată exercitată la bordul unei nave, vapor, aeronavă, vehicul feroviar şi rutier, exploatate în trafic internaţional, vor fi impuse în Statul Contractant în care este rezidentă persoana care exploatează o navă, un vapor, o aeronavă, un vehicul feroviar şi rutier.
Detalii
18
03 2013
1434

În cazul în care rezidentul Federației Ruse desfăşoară activitate salarială pe teritoriul şi la angajatorul din Republica Moldova, pentru un termen doar de o lună de zile, va fi sau nu impozitat la sursa de plată acest venit sub formă de salariu, luînd în considerație că salariatul nu este rezident al Republicii Moldova?

În conformitate cu prevederile paragrafului 1 din art. 15 al Acordului inclusiv în cazul în care rezidentul Federaţiei Ruse desfăşoară muncă salariată pe teritoriul Republicii Moldova doar pentru un termen de o lună de zile, venitul obţinut pentru această muncă urmează a fi impozitat în Republica Moldova la sursa de plată.

În cazul în care persoana fizică cetăţean rezidentă a Federaţiei Ruse, este angajată la o întreprindere rezidentă a Republicii Moldova, dar nu desfăşoară activitatea salariată nemijlocit pe teritoriul Moldovei, plăţile efectuate în favoarea rezidentului Federaţiei Ruse, nu urmează a fi impozitate la sursa de plată în Republica Moldova.
Detalii
18
03 2013
1467

Trebuie de impozitat sau nu la sursa de plată salariul care este pentru munca desfăşurată pentru întreprinderea din Republica Moldova fără a se afla sau fără a o exercita pe teritoriul Republicii Moldova?

Conform art. 4 al Codului fiscal, dacă un tratat internaţional care reglementează impozitarea sau include norme care reglementează impozitarea, la care Republica Moldova este parte, stipulează alte reguli şi prevederi decît cele prevăzute de legislaţia fiscală, se aplică regulile şi prevederile tratatului internaţional.

Conform paragrafului 1 din art. 15 al Acordului „Potrivit prevederilor articolelor 16, 17 şi 18 ale prezentului Acord, salariul şi alte remuneraţii similare obţinute de rezidentul Statului Contractant pentru o activitate salariată vor fi impuse numai în acest Stat, în afară de cazul cînd activitatea salariată nu este exercitată în celălalt Stat Contractant. Dacă activitatea salariată este exercitată în celălalt Stat Contractant, remuneraţiile obţinute în legătură cu aceasta pot fi impuse în acest celălalt Stat.”

Astfel, salariul şi alte remuneraţii similare obţinute de rezidentul Federaţiei Ruse din munca achitată de angajatorul care este rezident al Republicii Moldova şi care nu a fost exercitată pe teritoriul Republicii Moldova, nu urmează a fi impuse la sursa de plată în Republica Moldova.

Pentru a nu fi impozitate la sursa de plată plăţile salariale, urmează a fi respectate prevederile art. 793 alin. (2) Cod fiscal şi anume, la prezentarea de către nerezidenţi a confirmării despre rezidenţa permanentă, venitul faţă de care, potrivit tratatelor internaţionale, este prevăzut un regim de impozitare preferenţial în Republica Moldova se scuteşte de impunere la sursa de plată sau impozitul pe venit la sursa de plată se reţine la o cotă redusă.
18
03 2013
1496

Cum corect urmează de aplicat prevederile art. 15 ale Acordului între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Federaţiei Ruse?

Paragraful 1 al articolului 15 al Acordului stabileşte regula generală referitoare la impozitarea veniturilor din munca salariată (altele decît pensiile), conform căreia impozitarea unor asemenea venituri se face în Statul unde este desfăşurată, de fapt, munca salariată. Munca salariată este desfăşurată acolo unde salariatul este prezent fizic atunci cînd desfăşoară activităţile pentru care este plătit venitul dintr-o muncă salariată. O consecinţă a acestui fapt ar fi aceea că, un rezident al unui Stat Contractant care primeşte o remuneraţie, în legătură cu munca salariată, din surse situate în celălalt Stat, nu ar putea fi impozitat în celălalt Stat în legătură cu acea remuneraţie numai pentru că rezultatele muncii sale au fost exploatate în celălalt Stat.
Detalii