Catalogul tematic
Тематический каталог

Executarea silită a obligației fiscaleArticolul 194. Modalităţile de executare silită a obligaţiei fiscale
(1) Executarea silită a obligaţiei fiscale se efectuează prin:
a) încasare a mijloacelor băneşti, inclusiv în valută străină, de pe conturile bancare ale contribuabilului, cu excepţia celor de pe conturile de credit şi provizorii (de acumulare a mijloacelor financiare pentru formarea sau majorarea capitalului social);
b) ridicare de la contribuabil a mijloacelor băneşti în numerar, inclusiv în valută străină;
c) urmărire a bunurilor contribuabilului, cu excepţia celor consemnate la lit.a) şi b);
d) urmărire a datoriilor debitoare ale contribuabililor prin modalităţile prevăzute la lit.a), b) şi c).

Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24.04.1997


www.lex.md

29
03 2017
1137

Executarea silită. Întrebări și răspunsuri

Care sunt organele abilitate cu executarea silită a obligaţiei fiscale?

În conformitate cu prevederile art. 195 alin. (1) din Codul fiscal executarea silită a obligaţiei fiscale se efectuează de către Serviciul Fiscal de Stat în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.
Detalii
11
06 2013
3035

П Р И К А З ГГНИ № 302 от 03.05.2012 Об электронном обороте документов по принудительному взысканию денежных средств с банковских счетов недоимщиков перед национальным публичным бюджетом

На основании п. с) ч. (1) ст. 133 Налогового кодекса № 1163-XIII от 24 апреля 1997 года, во исполнение положений ст. 197 Налогового кодекса № 1163-XIII от 24 апреля 1997 года, а также в связи с введением в действие Автоматизированной информационной системы создания и оборота электронных документов между Государственной налоговой службой и финансовыми учреждениями,

ПРИКАЗЫВАЮ:

 1. Инкассовые платежные поручения, выписанные в целях взыскания задолженностей в национальный публичный бюджет, представляются к исполнению финансовым учреждениям, в которых открыты банковские счета, по которым выписаны соответствующие платежные поручения.

Detalii
11
06 2013
2400

Ordinul IFPS Nr. 302 din 03.05.2012 Cu privire la circuitul electronic al documentelor ce ţin de executarea silită a mijloacelor băneşti din conturile bancare ale restanţierilor la bugetul public naţional

Cu privire la circuitul electronic al documentelor ce ţin de executarea silită a mijloacelor băneşti din conturile bancare ale restanţierilor la bugetul public naţional

În baza art. 133 alin. (1) lit. c) din Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997, în scopul executării prevederilor art. 197 din Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997, precum şi în legătură cu punerea în aplicare a Sistemului informaţional automatizat de creare şi circulaţie a documentelor electronice între Serviciul Fiscal de Stat şi instituţiile financiare,
Detalii
10
06 2013
3170

Олег Лупашко: Особенности принудительного исполнения налогового обязательства, числящегося как задолженность, допущенная государственными хозяйствующими субъектами или субъектами с долевым участием государства

В соответствии с положениями ст. 193 Налогового кодекса, условиями принудительного исполнения налогового обязательства являются:

 • Наличие недоимки с учетом положений ст. 252 Налогового кодекса;
 • Не истечение сроков давности, установленных Налоговым кодексом;
 • Не обжалование факта существования недоимки и ее размера в случаях, предусмотренных п. с) и d) ч. (1) ст. 194 Налогового кодекса;
 • Не нахождение налогоплательщика в процессе ликвидации (роспуска) или применения способов
 • преодоления несостоятельности в соответствии с действующим законодательством.

Способы принудительного исполнения налогового обязательства регламентированы ст. 194 Налогового кодекса и представляют собой:
Detalii
10
06 2013
2390

Oleg Lupașco: "Particularităţile executării silite a obligaţiei fiscale admise drept restanţă de către entităţile economice de stat sau în care statul deţine o cotă parte"

În conformitate cu prevederile statuate de art. 193 din Codul fiscal, condiţiile de declanşare a executării silite a obligaţiei fiscale sunt:

 • existenţa restanţei, ţinîndu-se cont de prevederile art. 252 din Codul fiscal;
 • neexpirarea termenelor de prescripţie reglementate de către Codul fiscal;
 • necontestarea faptului de existenţă a restanţei şi mărimii ei în cazurile reglementate de art. 194 alin. (1) lit. c) şi d) din Codul fiscal;
 • contribuabilul nu se află în procedură de lichidare (dizolvare) sau de aplicare a procedurilor de depăşire a insolvabilităţii, conform prevederilor legislaţiei în vigoare.

Modalităţile de executare silită sunt reglementate de art. 194 din Codul fiscal şi constau în:

 • încasarea mijloacelor băneşti de pe conturile bancare ale contribuabilului, cu excepţia celor de pe conturile de credit şi provizorii (de acumulare a mijloacelor financiare pentru formarea sau majorarea capitalului social);
 • ridicarea de la contribuabil a mijloacelor băneşti în numerar;
 • urmărirea bunurilor contribuabilului, cu excepţia celor consemnate la liniuţa unu şi doi;
 • urmărirea datoriilor debitoare ale contribuabilului prin modalităţile descrise la liniuţa unu, doi şi trei.

De menţionat că, urmărirea bunurilor contribuabilului se efectuează prin sechestrare, comercializare şi ridicare.
Detalii
18
03 2013
3639

Олег Лупашко: "Методология мер по обеспечению и принудительному исполнению, применяемых налоговыми органами"

I. Применение мер по обеспечению погашения задолженности налогоплательщика перед бюджетом

1. Методология применения приостановления операций на банковских счетах недоимщика

Приостановление операций на банковских счетах, за исключением ссудных счетов, банковских счетов, открытых в соответствии с положениями кредитных соглашений, заключенных между Республикой Молдова и иностранными донорами, и временных счетов (по накоплению финансовых средств для формирования или увеличения уставного капитала), а также счетов физических лиц, не являющихся субъектами предпринимательства, является мерой, посредством которой налоговый орган ограничивает право налогоплательщика распоряжаться денежными средствами, имеющимися на его банковских счетах и/или поступающими на них, а также использовать новые счета, открытые в том же или в ином финансовом учреждении (его отделении или филиале).
Распоряжение о приостановлении операций на банковских счетах налогоплательщика может быть издано при совершении любого из нарушений, предусмотренных частью (1) статьи 253, статьей 255, частью (1) статьи 260, частями (1) и (2) статьи 263 НК, а также при непогашении налогового обязательства в установленный срок и обращении взыскания на дебиторскую задолженность налогоплательщика-недоимщика.
Detalii
18
03 2013
3363

Oleg Lupașco: "Metodologia măsurilor de asigurare și executare silită aplicate de organele fiscale"

I. Aplicarea măsurilor de asigurare în vederea stingerii restanţelor contribuabililor faţă de buget

1. Metodologia aplicării suspendării operaţiunilor la conturile bancare ale contribuabilului restanţier

Suspendarea operaţiunilor la conturile bancare, cu excepţia celor de împrumut, a conturilor bancare deschise, conform prevederilor acordurilor de împrumut încheiate între Republica Moldova şi donatorii externi, şi a conturilor bancare provizorii (de acumulare a mijloacelor financiare pentru formarea sau majorarea capitalului social), precum şi celor ale persoanelor fizice care nu sînt subiecţi ai activităţii de întreprinzător, este o măsură prin care organul fiscal limitează dreptul contribuabilului de a folosi mijloacele băneşti care se află şi/sau se vor depune la conturile lui bancare şi de a folosi noile conturi, deschise în aceeaşi sau în o altă instituţie financiară (sucursala sau filiala acesteia).
Detalii
18
03 2013
3042

Какой налоговый орган издает распоряжение о приостановлении операций на банковских счетах налогоплательщика и применяет меры по принудительному исполнению в целях взыскания задолженности, допущенной налогоплательщиком, если головное предприятие находится в одной административно-территориальной единице, а его подразделения – в другой административно-территориальной единице?

В соответствии с положениями, предусмотренными статьями 227 и 229 Налогового кодекса, приостановление операций на банковских счетах налогоплательщика вследствие допущения задолженностей перед бюджетом является мерой обеспечения, методология применения которой регламентируется Приказом Главной государственной налоговой инспекции № 65 от 12 апреля 2006 года Об исполнении ст. 229 раздела V Налогового кодекса, с последующими изменениями и дополнениями (именуемым далее Приказ).
Detalii