Catalogul tematic
Тематический каталог

Taxele pentru resursele naturale


Prezentul titlu stabileşte tipurile de taxe pentru resursele naturale, cotele, modul de calculare şi achitare, precum şi înlesnirile la aplicarea acestora.

(2) Sistemul taxelor pentru resursele naturale reglementate de prezentul titlu include:
a) taxa pentru apă;
b) taxa pentru efectuarea prospecţiunilor geologice;
c) taxa pentru efectuarea explorărilor geologice;
d) taxa pentru extragerea mineralelor utile;
e) taxa pentru folosirea spaţiilor subterane în scopul construcţiei obiectivelor subterane, altele decît cele destinate extracţiei mineralelor utile;
f) taxa pentru exploatarea construcţiilor subterane în scopul desfăşurării activităţii de întreprinzător, altele decît cele destinate extracţiei mineralelor utile;
g) taxa pentru lemnul eliberat pe picior.

http://www.lex.md/fisc/codfiscaltxtro.htm#A299

17
06 2013
2425

Письмо ГГНИ № 26-08/3-15-253/3028 от 20.05.2011 об изменениях и дополнениях, произведенных Законом «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты» № 48 от 26.03.2011 года

Территориальные ГНИ
Управление крупных налогоплательщиковГлавная государственная налоговая инспекция для информирования и использования в работе сообщает об изменениях и дополнениях, произведенных Законом «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты» № 48 от 26.03.2011 года (опубликованным в Мониторул Офичиал РМ от 04 апреля 2011 года).

В соответствии с данными изменениями, начиная с 04 апреля 2011 года, слова «максимальная ставка» и «конкретная ставка» по всему тексту раздела VII Налогового кодекса «Местные сборы» заменены словом «ставка». Вследствие данных изменений, правомочные органы местного публичного управления вправе устанавливать ставки местных сборов без каких-либо ограничений, в то же время они не имеют права устанавливать сборы, отличные от предусмотренных ч. (2) ст. 289 НК.
Detalii
05
06 2013
2221

Хозяйствующий субъект «Х» владеет земельным участком сельскохозяйственного назначе-ния площадью 1,6 га, на котором расположены сельскохозяйственные сооружения. Земельный участок расположен за пределами населенного пункта «Z».

К какой категории следует отнести данный земельный участок для целей налогоо-бложения:

 1. к лит. а) п. 1 Приложения № 1 к Закону о введении в действие раздела VI Налогового кодекса: «все земли, кроме сенокосов и пастбищ:

  • имеющие кадастровую оценку — до 1,5 лея за 1 баллогектар;
  • не имеющие кадастровой оценки — до 110 леев за 1 гектар»; или же
 2. к п. 5 Приложения №1 Закона о введении в действие раздела VI Налогового кодекса: «земли за чертой населенного пункта, на которых расположены здания и сооружения, карьеры и земли, нарушенные производственной деятельностью и не оцененные территориальными кадастровыми органами по оцененной стоимости – 350 леев за гектар»?


В соответствии с положениями ст. 36 Земельного кодекса, к категории земель сельскохозяйственного назначения относятся:
Detalii
20
05 2013
2407

ПРИКАЗ ГГНИ № 273 от 07.03.2013 об изменении Приказа ГГНИ № 566 от 07 ноября 2007 года и аннулировании Приказа ГГНИ № 488 от 20 августа 2007 года

Об изменении Приказа ГГНИ № 566 от 07 ноября 2007 года и аннулировании Приказа ГГНИ № 488 от 20 августа 2007 года

Исходя из изменений, произведенных в Налоговом кодексе Законом Республики Молдова № 267 от 23 декабря 2011 года и изменениями, произведенными Приказом Главной государственной налоговой инспекции № 1603 от 20 декабря 2012 года, а также в целях обеспечения исполнения положений ст. 187 Налогового кодекса,
Detalii
20
05 2013
2671

ORDIN IFPS Nr. 273 din 07.03.2013 privind modificarea Ordinului IFPS nr. 566 din 07 noiembrie 2007 şi abrogarea Ordinului IFPS nr. 488 din 20 august 2007

Privind modificarea Ordinului IFPS nr. 566 din 07 noiembrie 2007 şi abrogarea Ordinului IFPS nr. 488 din 20 august 2007

Reieșind din modificările operate în Codul fiscal prin Legea Republicii Moldova nr. 267 din 23 decembrie 2011, în contextul modificărilor realizate prin Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr. 1603 din 20 decembrie 2012 și în scopul asigurării executării prevederilor art. 187 al Codului fiscal,

ORDON:

 1. Anexa nr. 1 la Ordinul IFPS nr. 566 din 07 noiembrie 2007 se modifică și se completează după cum urmează:

Detalii
27
05 2013
2504

Основная деятельность нашего предприятия – добыча песка. Как правильно заполнить «Отчёт по сбору за добычу полезных ископаемых»? Что входит в стоимость добытых полезных ископаемых и сопутствующих добыче потерь?

Сбор за добычу полезных ископаемых является одним из сборов за природные ресурсы, регламентированных разделом VIII Налогового кодекса (далее – НК). Субъектами сбора за добычу полезных ископаемых, в соответствии со ст. 315 НК, являются юридические и физические лица, независимо от вида собственности и организационно-правовой формы, зарегистрированные в качестве предпринимателей и занимающиеся добычей полезных ископаемых. Объектом сбора, согласно ст. 316 НК, является (согласно версии на государственном языке) себестоимость добытых полезных ископаемых.
Detalii
27
05 2013
1865

Agentul economic este proprietar al unei sonde de apă. În baza unui contract, sonda a fost transmisă pentru exploatare gratuită unui alt agent economic, care deține licența pentru extragerea, producerea şi îmbutelierea apei potabile naturale. Care dintre aceşti agenți economici, reieşind din situația expusă, are obligația de a calcula şi achita, conform prevede-rilor legislației în vigoare, taxa pentru apă?

Potrivit prevederilor art. 302 al Codului fiscal, subiecţii impunerii cu taxa pentru apă sunt persoanele juridice şi fizice înregistrate în calitate de întreprinzători, care extrag apă din fondul apelor şi cele care utilizează apa la hidrocentrale.
Detalii
17
11 2011
2411

Analiza veniturilor bugetului public naţional (9 luni anul 2011)

La situaţia din 30 septembrie 2011 de către Serviciul Fiscal de Stat au fost încasate venituri la bugetul public naţional în sumă de 11 542,2 mil. lei, ceea ce reprezintă 98,3% faţă de nivelul planificat. Corespunzător componentelor bugetului public naţional sumele încasate în valoare absolută şi valoare procentuală faţă de nivelul planificat se prezintă după cum urmează:

 • la bugetul de stat – 3 558,5 mil. lei sau 94,0%;
 • la bugetele unităţilor administrativ teritoriale – 2 167,8 mil. lei sau 98,2%;
 • la bugetul asigurărilor sociale de stat – 4 686,2 mil.lei sau 99,6%;
 • la fondurile asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală – 1 129,7 mil. lei sau 108,1%.

În raport cu perioada similară a anului trecut la bugetul public naţional este înregistrată o depăşire a veniturilor încasate cu 851,1 mil.lei sau cu 8,0%. Corespunzător componentelor bugetului public naţional dinamica se prezintă după cum urmează:
Detalii