Poziția oficială

  •  

Materialele Serviciului Fiscal de Stat

09
12 2021
57

Reorganizarea GȚ în SRL: declararea obligațiilor privind impozitul pe venit

În anul 2021, gospodăria țărănească „X”, plătitoare a TVA, deoarece nu respecta condițiile din art. 3 alin. (2) din CF a fost lichidată, iar drept consecință a fost creată o SRL, astfel având loc reorganizarea GȚ în SRL. În cazul examinat, care este modalitatea de declarare a obligațiilor privind impozitul pe venit pentru anul 2021?


Pentru început e necesar de menționat că, în baza art. 3 alin. (2) din Legea privind gospodăriile ţărănești (de fermier) nr. 1353-XIV din 03.11.2000 (Legea nr. 1353/2000), suprafaţa terenurilor și mărimea altor bunuri, inclusiv arendate, ale GȚ trebuie să asigure utilizarea preponderentă în cadrul acesteia (mai mult de 50% anual) a muncii personale a membrilor ei.


Detalii

09
12 2021
50

Datoria persoanei aflate în proces de insolvabilitate

Este considerată compromisă suma datoriei persoanei în privința căreia există hotărârea judecătorească privind intentarea procedurii de faliment simplificat?
 
Opinia instanțelor de judecată
 
 În conformitate cu art.31 alin.(1) din Codul fiscal, se permite deducerea oricărei datorii compromise, conform legislaţiei, dacă această datorie s-a format în cadrul desfăşurării activităţii de întreprinzător. Totodată, noțiunea de datorie compromisă este prevăzută la art.5 pct.32 din CF1, aceasta reprezentând o creanță care este nerambursabilă în cazul în care este întrunită una dintre situațiile indicate, printre acestea fiind și cazul în care persoana juridică sau fizică care desfăşoară activitate de întreprinzător, declarată insolvabilă, nu are bunuri.


Detalii

08
12 2021
104

Reducerea amenzilor aplicate conform Codului fiscal, Codului contravențional și Codului penal

Condițiile de beneficiere de reducerea amenzii aplicate în funcție de tipul acesteia Legislația Republicii Moldova prevede diferite tipuri de sancțiuni, printre care și sancțiunea cu amendă.


Amenda este acel tip de sancțiune care poartă caracter economic, pecuniar și, pe lângă scopul de corectare și reeducare a persoanei care a săvârșit încălcarea, are și impact financiar asupra acesteia. În acest sens, legislația prevede și dreptul persoanei care este amendată de a beneficia de reducerea acesteia dacă întrunește condițiile impuse.


Detalii

08
12 2021
254

Întreprinderea practică mai multe genuri de activitate comercială. Cum se va calcula taxa pentru unitățile comerciale?

Conform CAEM activitatea întreprinderii corespunde mai multor genuri de activitate, și anume: 47.19 „Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare”; 47.61 „Comerţ cu amănuntul al cărţilor, în magazine specializate”; 47.61 „Comerţ cu amănuntul al jocurilor şi jucăriilor, în magazine specializate”; 47.65. „Comerţ cu amănuntul al jocurilor şi jucăriilor, în magazine specializate” și 47.71„Comerţ cu amănuntul al îmbrăcămintei, în magazine specializate”. În cazul respectiv, cum urmează a fi calculată taxa pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii- pentru un magazin, în care se vând mărfuri pentru copii, haine, jucării, cărți sau pentru fiecare gen de activitateîn parte?


Detalii

08
12 2021
300

Reflectarea în VEN12 a subvențiilor primite din fondurile de subvenţionare a producătorilor agricoli

În anul 2021 agentul economic „AgrolimS” SRL a primit mijloace financiare în sumă de 150 000 lei din Fondul Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural, în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 455 din 21.06.2017. Care este modalitatea de reflectare în Declarația cu privire la impozitul pe venit pentru anul 2021 a sumei menționate? Urmează sau nu a fi ajustată aceasta?


Detalii

08
12 2021
402

Datoria neachitată întreprinderii lichidate: datorie compromisă sau nu?

În evidența financiară a întreprinderii „X” este reflectată o datorie față de alt agent economic „Y”, care este formată în martie 2018 însă care nu va fi achitată față de acesta deoarece agentul economic „Y” a fost lichidat în noiembrie 2021 în baza hotărârii instanței judecătorești. Se consideră în cazul de față că termenul de prescripție pentru datoria respectivă a expirat și dacă da care sunt acțiunile agentului economic „X” în situația dată?


Detalii

08
12 2021
1450

Reducerea amenzii cu 50% și darea de seamă corectată

Studiu de caz: În anul 2019, agentul economic „X” a fost supus unui control fiscal pentru perioada anilor 2015-2018. Ca urmare a controlului desfășurat au fost identificate unele încălcări în activitatea sa și acesta a fost sancționat, fiind emisă decizia asupra cazului de încălcare fiscală și decizia privind beneficierea de o reducere cu 50% a amenzilor aplicate în luna iunie 2019. În luna octombrie 2021, agentul economic „X” a identificat erori în dările de seamă (Forma IPC18) prezentate în luna iunie 2019, care pot afecta obligația fiscală pentru luna respectivă.
Astfel, este în drept agentul economic să depună dările de seamă menționate în mod corectat și va fi anulată decizia privind beneficierea de o reducere cu 50% a amenzilor aplicate în luna iunie 2019?


Detalii

07
12 2021
632

Taxa pentru unitățile comerciale în cazul a două unități de comerț amplasate la aceeași adresă

Agentul economic are înregistrată la adresa „Z” o unitate comercială – un magazin cu suprafața de 560m2. Pe parcurs, la aceeași adresă a fost construit și dat în exploatare un alt magazin, cu suprafaţa de 430 m2. În cazul respectiv, de câte obiecte ale impunerii la taxa pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii dispune agentul economic, având în vedere că la una și aceeași adresă, sub acelaşi acoperiș, sunt amplasate două unităţi de comerţ?


Detalii

07
12 2021
783

Ставка налога на дивиденды, соответствующие прибыли, полученной в периоды применения ставки подоходного налога на дивиденды в 15%

Предприятие осуществляет выплату дивидендов за счет нераспределенной прибыли предыдущих периодов, среди которых периоды, относящиеся к 2008-2011 гг. Учитывая, что выплата осуществляется в адрес физических лиц, в отношении которых применяется кассовый метод учета доходов в целях определения обязательства по подоходному налогу, просим разъяснить, в праве ли мы удерживать с дивидендов, выплачиваемых в адрес физических лиц с применением ставки подоходного налога 6%, так как данная ставка соответствует году, в котором будет иметь место фактическая выплата указанных дивидендов?


Detalii
06
12 2021
152

Сбор за предоставление услуг по автомобильной перевозке пассажиров. Некоторые аспекты

Фирма, оказывающая услуги перевозки пассажиров посредством такси, зарегистрирована на территории административно-территориальной единицы (АТЕ), входящей в состав мун. Кишишинэу. В условиях, когда на территории местности по месту регистрации фирмы органами местного публичного управления сбор за предоставление услуг по автомобильной перевозке пассажиров на территории муниципиев, городов и сел (коммун) не установлен, возникают ли обязательства по его исчислению и уплате? И, если да, то в какой из бюджетов и исходя из каких ставок, если услуги перевозки пассажиров осуществляются непосредственно на территории мун. (города) Кишинэу?


Detalii