Poziția oficială

  •  

Materialele Serviciului Fiscal de Stat

17
10 2017
19

Privind înregistrarea unei asociații obștești ca plătitor de TVA

Asociația obștească „Z” a vândut un imobil nelocativ care îl dădea în locațiune unor agenți economici în scopuri de întreprinzător. Mijloacele bănești obținute din predarea în locațiune au fost utilizate în scopuri statutare. Valoarea tranzacției constituie 1 500 000 lei. Livrarea nu este scutita de TVA și nu cade sub incidența art. 103 din CF. Asociația obștească „Z” s-a adresat la Serviciul Fiscal de Stat pentru a se înregistra ca plătitor de TVA. Are dreptul și este obligat Serviciul Fiscal de Stat să înregistreze asociația în cazul dat?
Detalii
17
10 2017
47

Referitor la transmiterea băncii a unui mijloc fix gajat

Societatea cu răspundere limitată „Y” a contractat un credit, pe care nu l-a restituit. În conformitate cu hotărârea judecății, „Y” SRL este obligată să transmită băncii un mijloc fix gajat. Cum urmează a fi transmis mijlocul fix gajat?

Potrivit Legii cu privire la gaj nr. 44-XV din 30 iulie 2001, gajul este o garanție reală în al cărei temei creditorul gajist poate urmări bunul gajat având prioritate față de alți creditori, inclusiv față de stat, la satisfacerea creanței garantate.

Bunul gajat se transmite în posesiunea creditorului gajist benevol ori silit. În cazul în care transmiterea se execută silit, nu este obligatoriu ca cererea creditorului gajist privind transmiterea silită să fie adusă la cunoștința celui care trebuie să transmită bunul gajat. Este obligatorie însă aducerea la cunoștința acestuia a hotărârii judecătorești privind transmiterea silită.
Detalii
17
10 2017
151

О санкциях за недекларирование торговых складов

В результате налогового контроля методом оперативной проверки было установлено, что ООО «Y» не задекларировало три торговых склада, расположенных по трем разным адресам. Как будет санкционирован налогоплательщик в данном случае? А в случае если нарушения, состоящие в недекларировании складов, были установлены за каждый склад в отдельности в рамках проведения разных налоговых проверок, по которым было составлено три различных акта налогового контроля?

В соответствии с обязанностью налогоплательщика, предусмотренной лит. b) ч. (2) ст. 8 НК, он должен стать на учет в подразделении ГНС по месту нахождения, определенному учредительными (регистрационными) документами.
Detalii
17
10 2017
96

Cu privire la cota TVA la vânzarea produsului în curs de execuție creat din costuri aferente produselor agricole

O întreprindere intenționează să vândă un teren agricol însămânțat. Pentru însămânțarea terenului au fost efectuate lucrări agricole de pregătire și, respectiv, de însămânțare, fiind utilizate semințe de grâu. Astfel, în evidența contabilă a întreprinderii s-au creat costuri aferente produselor agricole, adică grâului, care la finalizarea procesului de producție va fi un produs agricol din fitotehnie.

Care cotă a TVA se va aplica la vânzarea produsului în curs de execuție creat din costuri aferente produselor agricole (grâului) în situația expusă mai sus?


În conformitate cu art. 93 alin. (6) din CF, livrare impozabilă reprezintă livrarea de mărfuri, livrarea (prestarea) de servicii, cu excepția celor scutite de TVA, efectuate de către subiectul impozabil în procesul activității de întreprinzător.
Detalii
17
10 2017
30

Referitor la regimul de impozitare cu TVA a unui comision

Societatea cu răspundere limitată„X” a încheiat contract de mandat cu o persoană juridică nerezidentă (rezident al Ucrainei). Conform condițiilor contractului „X” SRL (mandatar) va presta nerezidentului (mandant) servicii de procurare și vânzare a produselor agricole, fiind obligată să acționeze în numele și pe contul mandantului. SRL are subdiviziune în zona economică liberă unde s-au depozitat și de unde apoi s-au realizat produsele agricole achiziționate în numele mandantului.

Pentru serviciile de mandat societatea încasează comision. Care este regimul de impozitare cu TVA a comisionului încasat de aceasta pentru serviciile prestate nerezidentului în baza contractului de mandat?

Detalii
17
10 2017
637

O R D I N Cu privire la aprobarea formularului tipizat de document primar cu regim special „Factura fiscală” şi a Instrucțiunii privind completarea acestuia nr. 118 din 28 august 2017

În temeiul art. 11 alin. (2) din Legea contabilității nr. 113-XVI din 27 aprilie 2007 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 27-34, art. 61) și punctului 9 subpct. 11) din Regulamentul cu privire la organizarea şi funcționarea Ministerului Finanțelor, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 696 din 30 august 2017 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 329-801, art. 801) şi în conformitate cu prevederile Codului fiscal nr. 1136-XIII din 24 aprilie 1997 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediție specială din 8 februarie 2007) și punctului 3 din Hotărîrea Guvernului nr. 294 din 17 martie 1998 cu privire la executarea Decretului Preşedintelui Republicii Moldova nr. 406-II din 23 decembrie 1997 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr. 30-33, art. 288), cu modificările şi completările ulterioare,
Detalii
17
10 2017
69

Об удержании налога из выплат, осуществленных в пользу пайщика – физического лица

Предприятие намеревается построить многоквартирный жилой дом. Для этой цели оно решает заключить договор простого товарищества с физическим лицом, которое также внесет свой вклад в финансирование. По завершении строительства субъект намеревается продать квартиры жилого дома, а прибыль, полученную от их реализации, разделить между пайщиками пропорционально их долям участия в деятельности простого товарищества. Следует ли субъекту удерживать налог из выплат, осуществленных в пользу пайщика – физического лица?
Detalii
17
10 2017
43

Cu privire la obligațiile entității care procură acțiuni aferente diferenței dintre valoarea nominală a acțiunilor și prețul lor de achiziție

O entitate a hotărât să procure acțiuni ale întreprinderii „X” cu valoarea nominală de 100 lei, prețulde achiziție al acestora constituie 150 lei. Va genera careva obligații pentru entitate diferența dintre valoarea nominală a acțiunilor și prețul lor de achiziție?

Potrivit art. 44 alin. (7) din CF, în scopuri fiscale se pot folosi metode de evidență financiară bazate pe prevederile SNC şi IFRS care nu contravin prevederilor titlului II din Codul fiscal.
Detalii
17
10 2017
42

О представлении Отчета о сумме выплаченного дохода и о подоходном налоге, удержанном из этого дохода (форма IRV 14) с нулевыми показателями

Экономический агент, в целях осуществления предпринимательской деятельности и в соответствии с положениями законодательных актов, создал предприятие в партнерстве с ино странными инвесторами. Из-за продления сроков получения инвестиций у данного экономического агента в октябре отсутствовали какие-либо выплаты. Обязан ли данный налогоплательщик заполнить и представить Отчет о сумме выплаченного дохода и о подоходном налоге, удержанном из этого дохода (форма IRV 14) с нулевыми показателями?
Detalii