Poziția oficială

  •  

Materialele Serviciului Fiscal de Stat

08
12 2017
265

Corectarea obligației fiscale la anularea creanțelor pentru livrarea de mărfuri, în cazul expirării termenului de prescripție

În urma deciziei instanței de judecată, s-a stabilit că debitorul este în faliment și firma noastră trebuie să caseze suma datoriei de 97490,86 lei, care este creată din livrări și parțial din preluarea datoriei prin contract de cesiune. În ambele cazuri s-a calculat ți achitat TVA la buget. Firma noastră are dreptul la ajustarea /micșorarea sumei TVA de la suma sus-menționată?
Detalii
08
12 2017
239

Recunoașterea creanței drept datorie compromisă - cu sau fără decizia de judecată?

Instanța de judecată ne-a dat câștig de cauză privind încasarea datoriei de la debitor. Debitorul nu poate fi găsit, dar nici nu e declarat în faliment. Firma noastră are dreptul să caseze datoria în scop fiscal? Doar în baza deciziei de judecată avem dreptul la deducerea datoriei conform art.31 din Codul Fiscal și la ajustarea/micșorarea sumei TVA de la datoria dată?
Detalii
08
12 2017
133

1. (10.2.12) Unde poate fi eliberată patenta, pentru care perioadă şi ce este necesar pentru aceasta?

În conformitate cu prevederile art. 4 din Legea nr. 93-XIV din 15 iulie 1998 cu privire la patenta de întreprinzător, solicitantul/titularul care dorește să i se elibereze patenta, poate depune o cerere la subdiviziunea Serviciului Fiscal de Stat în a cărui rază își are domiciliul sau preconizează să își desfășoare activitatea.
Detalii
07
12 2017
473

Referitor la eliberarea facturii fiscale de către operatorul de telefonie mobilă, în cazul utilizării Pachetului PrePay

Este obligat operatotul de telefonie mobilă să ofere la solicitarea clientului, conform al.3 al art.117 din Codul fiscal, factura fiscală, dacă acesta utilizează pachetul PrePay (contul este suplinit pe măsura necesităţii)? Din p.9 lit.d) al art.117 nu este clar căror pachete se aplică prevederile articolului — abonamentelor sau PrePay.
Detalii
07
12 2017
896

Referitor la deducerea în scopuri fiscale a cheltuielilor suportate pentru premiile acordate în cadrul unui team-building

Entitatea organizează trimestrial un team-building pentru angajații săi în conformitate cu condițiile stabilite în contractul colectiv de muncă, în cadrul căruia se desfăşoară concursuri şi se acordă premii pentru învingători(angajații săi). Acest team-building este organizat în afara orelor de muncă şi nu ține nemijlocit de activitatea pe care o desfăşoară zi de zi şi de retribuirea muncii, dar este organizat cu scopul de a uni colectivul şi de a îmbunătăți relațiile colegiale între aceştia, fapt ce va favoriza ulterior rezultatul desfăşurării activității. Va putea oare întreprinderea să deducă în scopuri fiscale cheltuielile suportate pentru premiile acordate în cadrul team-building-ului desfăşurat?
Detalii
07
12 2017
607

О вычете в целях налогообложения расходов, понесенных в связи с выдачей премий в рамках мероприятий с целью сплочения коллектива

Субъект организует ежеквартально мероприятия по сплочению коллектива для своих работников в соответствии с условиями, предусмотренными в коллективном трудовом договоре, в рамках которых проводятся конкурсы и выдаются призы победителям (работникам). Мероприятие организуется в нерабочее время и не связано с каждодневной деятельностью и оплатой труда, но его цель – объединение коллектива и улучшение коллегиальных отношений между работниками, что благоприятствует результатам осуществляемой деятельности. Может ли предприятие производить вычет в целях налогообложения расходов, понесенных в связи с выдачей премий в рамках проведенных мероприятий для сплочения коллектива?
Detalii