Poziția oficială

  •  

Materialele Serviciului Fiscal de Stat

19
06 2018
15

О продаже отходов производства

Наше предприятие для производства посуды литой закупает у другого экономического субъекта, ведущего деятельность на территории Молдовы, тигель (емкость, в которой плавится металл). Отслуживший свой срок и списанный тигель, уже оприходованный как отходы производства, мы хотим продать. Имеем ли мы право претендовать, согласно ст. 103 ч. 94 Налогового кодекса (НК), на освобождение от НДС на вышеуказанные отходы?
Detalii
19
06 2018
21

Obligațiile fiscale la donarea cotei în capitalul social

Întreprinderea X are doi fondatori cu cote părți egale. Unul dintre ei decide să doneze o parte din cota sa de participare în capitalul social în folosul celuilalt fondator al entității. Ce obligații fiscale revin fondatorilor în rezultatul donării? Se aplică în cazul dat prevederile art. 901 alin. (31) din CF?
Detalii
19
06 2018
66

Декларация НДС при осуществлении поставок с правом и без права вычета

Должен ли налогоплательщик, осуществляющий поставки, облагаемые НДС на общих основаниях и поставки, освобожденные от НДС с правом вычета (ст. 104 лит. с1) НК), декларировать их, предоставляя две декларации или все-таки одну?

В соответствии с положениями п. 6 Порядка заполнения декларации по НДС, утвержденного приказом Главной государственной налоговой инспекции №1164 от 25.10.2012 г., поставки, по которым в соответствии с законодательством предусмотрено освобождение от уплаты в бюджет НДС
Detalii
19
06 2018
34

Despre recunoaşterea veniturilor rezidentului PM obţinute în străinătate

Entitatea X (rezident al RM) încheie contract de prestatie artistica cu entitatea Y (nerezident al RM), locul prestarii serviciilor fiind România. În contract este prevazută achitarea de către entitatea Y a unei sume ce reprezintă cheltuielile de transport şi onorarii, suportate efectiv de catre entitatea X. Urmează entitatea X să înregistreze în evidenţa contabilă cheltuielile de deplasare şi veniturile obţinute din prestarea serviciilor în conditiile date?

Detalii
19
06 2018
192

Учет пробега автошин

Какой пробег шин легковых и грузовых автомобилей разрешается учитывать в целях налогообложения?

Порядок бухгалтерского учета пробега автошин, а также учета в целях налогообложения осуществляется согласно Приказу Министерства Финансов о порядке учета расходов по замене автошин и аккумуляторных батарей транспортных средств № 87 от 23 декабря 2004 г.
Detalii
19
06 2018
27

4. (29.1.3.8.1) Este oare necesar eliberarea documentului primar cu regim special pentru prestarea serviciilor de asigurare, dacă există polița de asigurare respectivă?

În conformitate cu prevederile art. 20 alin. (1) lit. b) din Legea contabilităţii nr. 113-XVI din 27 aprilie 2007, formularele tipizate cu regim special se utilizează la prestarea serviciilor, cu excepţia serviciilor financiare prestate de către instituţiile financiare, organizaţiile de microfinanţare, asociaţiile de economii şi împrumut.

Conform prevederilor pct. 7 din anexa nr. 1 la Hotarîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 294 din 17 martie 1998, la compartimentul „Formulare de documente primare cu regim special ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare” sunt incluse urmatoarele: Poliţa de asigurare RCA, Certificat de asigurare „Carte Verde”, Factura de prestare a serviciilor de asigurare, şi Factura de prestare a serviciilor de intermediere în asigurari.
Detalii
19
06 2018
22

3. (29.1.3.8.2) În baza căror documente se va permite deducerea în scopuri fiscale a cheltuielilor aferente primirii serviciilor de locaţiune şi refacturare a cheltuielilor aferente acestor servicii, obţinute de la persoanele fizice (cetăţeni), neînregistrate în calitate de subiecţi ai activităţii de antreprenoriat?

Potrivit art. 24 alin. (1) din Codul fiscal, se permite deducerea cheltuielilor ordinare şi necesare, achitate sau suportate de contribuabil pe parcursul anului fiscal, exclusiv în cadrul activităţii de întreprinzător.

Potrivit art. 19 alin. (1) din Legea contabilităţii nr. 113-XVI din 27 aprilie 2007, faptele economice se contabilizează în baza documentelor primare şi centralizatoare.
Detalii
19
06 2018
33

2. (29.1.3.5.23) Are oare dreptul entitatea să calculeze în scopuri fiscale amortizarea aferent imobilului care nu este dat în exploatare?

În conformitate cu prevederile art. 26 și 261 din Codul fiscal, mijloacele fixe pe care se calculează amortizarea este proprietatea materială reflectată în bilanţul contribuabilului în conformitate cu legislaţia şi folosită în activitatea de întreprinzător, a căror valoare scade prezumtiv ca urmare a uzurii fizice şi morale şi a cărei perioadă de exploatare este mai mare de un an, iar valoarea ei depăşeşte suma de 6000 de lei.
Detalii
19
06 2018
29

1. (29.1.7.1.32) Va fi obligată entitatea să aplice impozitul pe venit pe suma depășirii limitei stabilite pentru diurna achitată salariatului?

Prevederile Regulamentului cu privire la delegarea salariaților entităților din Republica Moldova, aprobat prin Hotărârea de Guvern nr. 10 din 5 ianuarie 2012, determină modul de delegare și se aplică tuturor persoanelor fizice și juridice, atât de drept public, cât și de drept privat, care desfășoară activitate de întreprinzător, organizațiilor necomerciale, inclusiv instituțiilor publice (denumite în continuare entități), indiferent de domeniul de activitate, tipul de proprietate și forma juridică de organizare.
Detalii