Poziția oficială

  •  

Materialele Serviciului Fiscal de Stat

11
07 2014
1329

Persoana fizică-cetățean este proprietar de teren cu destinație agricolă. Va fi obligată aceasta să încheie contract individual cu Casa Națională de Asigurări Sociale și să achite contribuția de asigurări sociale de stat, precum și prima de asigurare obligatorie de asistență medicală?

În conformitate cu prevederile art. 6 alin. (2) din Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2014 nr. 329 din 23.12.2013, persoanele fizice proprietari sau arendași de terenuri agricole care prelucrează terenul în mod individual – cu începere din anul 2009, pe bază de contract individual încheiat cu Casa Naţională de Asigurări Sociale, achită pentru fiecare an contribuţia de asigurări sociale de stat în mărimea de 1428 de lei pe an, dar nu mai puţin de 1/12 din sumele respective lunar, ceea ce reprezintă perioada asigurată care se include în stagiul de cotizare la stabilirea pensiei pentru limită de vîrstă şi a ajutorului de deces.
Detalii
11
07 2014
1503

Физическому лицу – гражданину была возмещена сумма индивидуальных взносов обязательного государственного социального страхования, излишне удержанных работодателем и перечисленных в бюджет государственного социального страхования. Считается ли сумма возмещения налогооблагаемым доходом, полученным физическим лицом – гражданином в течение налогового периода?

В соответствии с предписаниями ч. (1) ст. 25 Закона № 489-XIV от 08.07.1999 о государственной системе социального страхования, опубликованного в МО РМ № 1-4/2 от 06.01.2000 (далее – Закон), индивидуальные взносы социального страхования, которые должны вносить застрахованные лица, работающие по индивидуальному трудовому договору, ежемесячно удерживаются работодателем и перечисляются им в бюджет государственного социального страхования.
Detalii
11
07 2014
1401

Persoana fizică-cetățean a beneficiat de restituirea contribuției individuale de asigurări sociale, reținută de către angajator și virată în plus la bugetul asigurărilor sociale de stat. Se va considera suma primită drept venit impozabil obținut de către persoana fizică-cetățean pe parcursul perioadei fiscale sau nu?

În conformitate cu prevederile art. 25 alin (1) din Legea privind sistemul public de asigurări sociale nr. 489-XIV din 08.07.1999 (MO nr. 1-4/2 din 06.01.2000) (în continuare-Lege), contribuția individuală de asigurări sociale datorată de asigurații cu contract individual de muncă se reține și se virează lunar de către angajator la bugetul asigurărilor sociale de stat.
Detalii
11
07 2014
1234

Хозяйствующий субъект в 2013 году получил на основании акта закупки продукцию растениеводства и садоводства у физического лица – гражданина. Однако из-за отсутствия денег оплата за данную продукцию была произведена в начале 2014 года. Какой режим налогообложения применяется в отношении сумм, направленных на выплату за приобретенную продукцию растениеводства и садоводства, если закупка и оплата были произведены в течение двух разных периодов ?

(закупка – в конце 2013 г., оплата – в начале 2014 г.)

Режим исчисления, удержания и уплаты в бюджет подоходного налога у источника выплаты регулируются предписаниями Налогового кодекса № 1163-XII от 24 апреля 1997 г. (повторно опубликован в МО РМ, специальное издание от 8 февраля 2007 г.).
Detalii
11
07 2014
1080

Agentul economic, în perioada anului 2013, în baza actului de achiziție a procurat de la persoană fizică-cetățean producție din fitotehnie și horticultură, dar din lipsă de bani achitarea a fost efectuată la începutul anului 2014. Care regim de impozitare urmează a fi aplicat asupra sumelor îndreptate spre achitare pentru achiziționarea producției din fitotehnie și horticultură, dacă achiziționarea și achitarea au fost efectuate în două perioade diferite ?

Regimul privind calcularea, reţinerea şi achitarea în buget a impozitului pe venit la sursa de plată se reglementează de prevederile CF nr. 1163-XII din 24 aprilie 1997 (republicat în MO, ediţie specială, din 8 februarie 2007).
Detalii
11
07 2014
1176

Налогоплательщик содержит двух родителей-пенсионеров. Имеет ли он право на освобождение на иждивенцев, если родители получают пенсию по старости? Какие документы могут служить в качестве подтверждения того, что налогоплательщик связан узами родства по восходящей линии с иждивенцем, в случае если у них разные фамилии?

В соответствии с предписаниями ч. (1) ст. 35 НК, налогоплательщику (физическому лицу–резиденту) предоставляется освобождение на каждого иждивенца в размере 2 124 леев в 2014 году, за исключением инвалидов с детства, освобождение на которых составляет 9 516 леев в год.
Также отметим, что Законом № 64 от 11.04.2014 о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты (МО № 110-114/286 от 09.05.2014), были внесены изменения в ч. (2) ст. 35 НК, в соответствии с которыми иждивенцем признается лицо, отвечающее всем следующим
Detalii
11
07 2014
2620

Алексей Сокиркэ: Об изменении Законом № 64 от 11 апреля 2014 г. статьи 254 Налогового кодекса

Статья 254 НК № 1163-XIII от 24 апреля 1997 г. была основательно переработана Законом № 324 от 23 декабря 2013 г. о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты (МО Республики Молдова, 31 декабря 2013 г., № 320-321, ст. 871), и новая формулировка статьи введена в действие с 1 января 2014 г.
Detalii
11
07 2014
1816

Vadim Mîțu: Aplicarea sancţiunii pentru neexecutarea deciziei organului fiscal de suspendare a operaţiunilor la conturile bancare ale contribuabilului. Practica judiciară

Ce acţiuni trebuie să întreprindă contribuabilul, care are conturile bancare suspendate de organul fiscal, pentru a putea efectua operaţiuni la conturile sale bancare, în situaţia în care are o încheiere de asigurare a acţiunii, emisă de instanţa de judecată, prin care dispoziţia de suspendare a operaţiunilor la conturile bancare emisă de organul fiscal este suspendată?
Detalii
10
07 2014
1644

Contribuabilul are la întreținere doi părinți pensionari. Poate acesta să beneficieze de scutire pentru persoana întreținută, luînd în considerație faptul că părinții primesc pensie pentru bătrînețe? Care documente vor servi drept confirmare că contribuabilul este un descendent al persoanei întreținute, în condițiile în care numele de familie nu este identic?

În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1) din CF, contribuabilul (persoană fizică rezidentă) are dreptul la o scutire în anul 2014, în sumă de 2 124 lei anual pentru fiecare persoană întreținută, cu excepția invalizilor din copilărie pentru care scutirea constituie 9 516 lei anual.
Detalii
10
07 2014
2424

Физическое лицо – гражданин на основании контракта сдал в аренду юридическому лицу ООО «Macron» сельскохозяйственную землю, находящуюся в его владении. Какой режим налогообложения применяется в отношении доходов, полученных физическим лицом – гражданином от сдачи в аренду сельскохозяйственной земли?

Прежде всего, следует отметить, что в настоящее время нормативно-правовая база, консолидирующая арендные отношения в сельском хозяйстве, определяющая субъектов и объектов арендных отношений, права и обязанности арендодателя и арендатора, состоит из Гражданского кодекса, Земельного кодекса, Закона № 198 от 15.05.2003 об аренде в сельском хозяйстве (далее – Закон) и иных нормативных актов.
Detalii