Poziția oficială

  •  

Materialele Serviciului Fiscal de Stat

26
04 2013
539

Specifcațiile impozitului pe venit pentru persoane fzice

În cazul în care persoana întreținută îşi face studiile la o instituție ce se afă peste hotarele Republicii Moldova, va avea dreptul părintele copilului să benefcieze de scutirea pentru persoanele întreținute la întreprinderea unde este angajat, la determinarea de către angajator a impozitului pe venit din plățile salariale efectuate?

În anul 2011, conform art. 35 din Codul fscal, contribuabilul (persoană fzică rezidentă) are dreptul la o scutire în sumă de 1800 lei anual pentru fecare persoană întreţinută, cu excepţia invalizilor din copilărie pentru care scutirea constituie 8100 lei anual.Persoană întreţinută este persoana care întruneşte toate cerinţele de mai jos:
Detalii
26
04 2013
479

Pe data de 12 februarie 2011, salariatul întreprinderii „X” a fost concediat. În urma examinării cererii depuse de către acesta în instanţa de judecată, pe data de 17 iunie 2011 a fost emisă o hotarîre, prin care s-a decis că salariatul a fost concediat nelegitim, iar angajatorul este obligat să-l restabilească la serviciu şi să-i achite salariul pentru perioada în care s-a aflat în concediu forţat.

În ce mod se vor impozita plăţile date? Va avea dreptul angajatul să beneficieze de scutiri suplimentare, dat fiind faptul că în timpul cît a fost concediat a obţinut dreptul la scutirea pentru persoana întreţinută?

Potrivit art. 88 alin. (1) din Codul fiscal, fiecare patron care plăteşte lucrătorului salariu (inclusiv primele şi facilităţile acordate) este obligat să calculeze, ţinînd cont de scutirile solicitate de angajat, şi să reţină din aceste plăţi un impozit, determinat conform modului stabilit de Hotărîrea Guvernului „Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la reţinerea impozitului pe venit din salariu şi din alte plăţi efectuate de către patron în folosul angajatului şi a formularelor ce atestă reţinerea impozitului pe venit la sursa de plată” nr. 10 din 19.01.2010.
Detalii
26
04 2013
463

O persoană fizică, cetăţean al Republicii Franceze, este fondatorul şi conducătorul întreprinderii „Z”. Totodată, întreprinderea dată în baza contractului de locaţiune cu o persoană fizică, cetăţean al Republicii Moldova, începînd din luna iunie 2011, ia în locaţiune un apartament în care locuieşte conducătorul întreprinderii. Conform condiţiilor contractuale, întreprinderea „Z” nu achită persoanei fizice plata pentru locaţiune, dar efectuează reparaţie în apartamentul dat.

Care sînt obligaţiile fiscale privind impozitul pe venit al persoanelor implicate şi se deduc sau nu în scopuri fiscale cheltuielile de reparaţie a apartamentului vizat?

Conform art. 19 lit. a) din Codul fiscal, facilităţile impozabile acordate de patron includ plăţile acordate salariatului de către patron pentru recuperarea cheltuielilor personale, precum şi plăţile în favoarea lucrătorului, efectuate altor persoane, cu excepţia plăţilor în bugetul asigurărilor sociale de stat şi a primelor de asigurare obligatorie de stat.
Detalii
26
04 2013
431

În cazul în care persoana întreţinută îşi face studiile la o instituţie ce se află peste hotarele Republicii Moldova, va avea dreptul părintele copilului să beneficieze de scutirea pentru persoanele întreţinute la întreprinderea unde este angajat, la determinarea de către angajator a impozitului pe venit din plăţile salariale efectuate?

În anul 2011, conform art. 35 din Codul fiscal, contribuabilul (persoană fizică rezidentă) are dreptul la o scutire în sumă de 1800 lei anual pentru fiecare persoană întreţinută, cu excepţia invalizilor din copilărie pentru care scutirea constituie 8100 lei anual.
Detalii
26
04 2013
2322

Carta Contribuabilului

Inspectoratul fiscal principal de stat de pe lîngă Ministerul Finanţelor

CARTA CONTRIBUABILULUI

DREPTURI ŞI OBLIGAŢII

Stimate contribuabil!
Conform Constituţiei Republicii Moldova, achitarea impozitelor, taxelor şi altor plăţi obligatorii stabilite de lege constituie datoria şi obligaţia fiecărui cetăţean.
Nimeni nu poate fi obligat să achite la buget impozite şi alte plăţi obligatorii, care nu sînt prevăzute de legislaţia Republicii Moldova.

Sarcina organelor fiscale constă în asigurarea încasării în volum deplin la bugetul de stat şi bugetele locale a impozitelor şi altor plăţi obligatorii, transferării la timp şi în volum deplin a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii, contribuţiilor de asigurări medicale, îndreptate spre dezvoltarea statului şi asigurarea socială a populaţiei.
Detalii
24
04 2013
3059

Se permite deducerea, în scopuri fiscale, a cheltuielilor pentru asigurarea sănătății angajatului detașat peste hotare?

În conformitate cu prevederile art. 24 alin. (1) din Codul fiscal, se permite deducerea cheltuielilor ordinare si necesare, achitate sau suportate de contribuabil pe parcursul anului fiscal, exclusiv în cadrul activității de întreprinzător.

Potrivit art. 24 alin. (3) din Codul fiscal, deducerea cheltuielilor de delegații şi de asigurare a agenților economici se permite în limitele stabilite de Guvern.

Limitele cheltuielilor de asigurare ale agenților economici şi persoanelor fizice care practică activitatea de întreprinzător, permise la deducere ca cheltuieli aferente activității de întreprinzător în scopuri fiscale, sunt specificate în Hotarîrea Guvernului nr. 484 din 4 mai 1998.

Astfel, dat fiind faptul că cheltuielile pentru asigurarea angajaților sunt atribuite la pct. 1 subpunct. 2) lit. b) din Hotărîrea menționată, în corelare cu pct. 3 al aceleiaşi Hotărîri, aceste cheltuieli vor fi permise la deducere în suma integrală.
24
04 2013
930

Возникает ли обязанность по маркировке импортируемых алкогольных напитков в бутылках емкостью до 0,05 литра?

В соответствии с ч. (2) ст. 25 Закона о производстве и обороте этилового спирта № 1100 от 30.06.2000, не подлежит маркировке акцизной маркой алкогольная продукция в бутылках емкостью до 0,25 литра.

Также в соответствии с лит. а) ст. 123 (6) Налогового кодекса, не подлежат обязательной маркировке «Акцизными марками. Государственными торговыми марками» вина игристые и шипучие, дивины в сувенирных бутылках емкостью до 0,25 литра.

Следовательно, маркировка импортируемых алкогольных напитков в емкостях до 0,05 литра не осуществляется.
24
04 2013
622

Apare necesitatea de marcare cu timbru de acciz băutura alcoolică importată în sticle cu o capacitate de 0,05 litri?

În conformitate cu art. 25 alin. (2) din Legea nr. 1100-XIV din 30.06.2000 cu privire la fabricarea şi circulaţia alcoolului etilic şi a producţiei alcoolice, este exceptată de la marcarea cu „timbru de acciz, marca comercială de stat” producţia alcoolică în sticle cu capacitatea de pînă la 0,25 litri.

Pe lîngă aceasta, conform art 123 alin. (6) litera a) din Codul fiscal, nu sînt marcate obligatoriu cu „timbru de acciz, marca comercială de stat” vinurile spumoase şi spumante, divinurile în sticle de suvenire cu capacitatea de pînă la 0,25 litri.

Prin urmare, marcarea producţiei alcoolice, importate în sticle cu capacitatea de 0,05 litri, nu este obligatorie.
24
04 2013
1150

Care adresă urmează a fi indicată în factura fiscală la prestarea serviciilor, în cazul în care adresa subdiviziunii structurale diferă de cea juridică?

Modalitatea de completare a facturii fiscale este stabită prin Instrucţiunea privind completarea formularului tipizat de document primar cu regim special „Factura fiscală”, anexa nr. 4 la Ordinul Ministerului Finanţelor nr.15 din 06.09.2010.

În cazul prestării de servicii, potrivit prevederilor pct. 2 subpct. 2) şi 3) din capitolul III al Instrucţiunii, în factura fiscală în rîndurile în care urmează să se indice informaţii despre furnizor şi cumpărător se înscrie informaţia cu caracter general şi anume denumirea acestuia, adresa, contul bancar, codul băncii, codul fiscal şi numărul de înregistrare ca plătitor al T.V.A.

Prin urmare, la livrarea serviciilor, în factura fiscală urmează să fie indicată adresa juridică a entităţii.
22
04 2013
511

Care este suma TVA trecută în cont în cazul în care valorile materiale produse sau procurate sunt utilizate pentru efectuarea livrărilor atît impozabile cât şi neimpozabile?

Modalitatea de trecere în cont a sumei TVA este reglementată de prevederile art. 102 (3) din Codul fiscal. Suma TVA, achitată sau care urmează a fi achitată pe valorile materiale, serviciile procurate care sînt folosite pentru efectuarea livrărilor atît impozabile, cît şi scutite de TVA, se trece în cont dacă se referă la livrările impozabile.

Mărimea trecerii în cont a TVA se determină lunar prin aplicarea proratei faţă de suma TVA, achitată sau care urmează a f achitată pe valorile materiale, serviciile procurate ,care sînt utilizate pentru efectuarea livrărilor atît impozabile, cît şi scutite de TVA. Prorata se determi-
nă prin aplicarea următorului raport:
  • la numărător se indică valoarea livrărilor impozabile (fără TVA), cu excepţia avansurilor primite, pentru a căror efectuare se utilizează valorile materiale, serviciile în cauză;
  • la numitor se indică valoarea totală a livrărilor impozabile (fără TVA) şi a livrărilor scutite, cu excepţia avansurilor primite, pentru efectuarea cărora se utilizează valorile materiale, serviciile în cauză.

Prorata definitivă se determină în modul descris mai sus la completarea declaraţiei privind TVA pentru ultima perioadă fiscală a anului şi se bazează pe indicatorii anuali ai livrărilor. Diferenţa dintre suma TVA trecută în cont în perioadele fiscale precedente şi suma TVA determinată drept urmare a aplicării proratei definitive se refectă în declaraţia pentru ultima perioadă fiscală a anului.