Poziția oficială

  •  

Materialele Serviciului Fiscal de Stat

20
01 2015
1403

Cum urmează a fi utilizată scutirea personală la impozitul pe venit în cazul în care angajatorul, din lipsa mijloacelor financiare, nu a achitat salariul în luna decembrie?

Conform prevederilor pct. 27 din Regulamentul, aprobat prin HG nr. 697 din 22.08.2014, scutirile stipulate la art. 33, 34 şi 35 din CF care nu au fost folosite de către angajat în anul fiscal precedent, ca rezultat al neachitării de către patron a salariului, se acordă la data achitării restanțelor la salariu.
Detalii
20
01 2015
1826

Каков порядок исчисления подоходного налога из выплат, произведенных в пользу физического лица, на основании гражданского договора, который предусматривает уплату дохода в рассрочку в течение месяца или в разные периоды?

В соответствии с предписаниями п. 50 Положения, утвержденного ПП № 697 от 22.08.2014 г., в случаях, когда услуги предоставлены физическим лицом на основании гражданского договора без заключения с ним индивидуального трудового договора, произведенные ему выплаты считаются выплатами по заработной плате, из которых удерживается подоходный налог на основании ст. 88 НК согласно ставкам, предусмотренным в лит. а) ст. 15 НК, без распределения на количество месяцев, в которых производится оплата данных услуг.
Detalii
20
01 2015
1233

Care este modalitatea de calcul a impozitului pe venit din plățile efectuate unei persoane fizice în baza unui contract civil care stabilește achitarea venitului în mai multe rate într-o lună sau în diferite perioade?

În conformitate cu prevederile pct. 50 din Regulamentul, aprobat prin HG nr. 697 din 22.08.2014, în cazul în care serviciile sînt prestate de către persoana fizică, în baza unei convenţii civile, fără a fi încheiat cu patronul un contract individual de muncă, plăţile achitate acesteia se consideră plăţi salariale, din care se reţine impozitul pe venit, conform art. 88 din CF şi a cotelor stabilite la art. 15 lit. a) din CF, fără a fi divizat la numărul de luni în care se achită venitul pentru serviciile acordate.
Detalii
20
01 2015
2148

Какие ставки применяются при определении подоходного налога в случае выплаты заработной платы за предыдущие периоды работнику, незаконно уволенному с работы и впоследствии восстановленному на службе на основании решения судебной инстанции? Следует ли предоставить освобождение от уплаты подоходного налога за предшествующие периоды, и какое количество месяцев включается в расчет подоходного налога при выплате заработной платы

(которая относится к предыдущим периодам, когда физическое лицо считается трудоустроенным лицом)?

Согласно п. 47 Положения, утвержденного ПП № 697 от 22.08.2014 г., при осуществлении выплат вследствие незаконного увольнения работника и последующего его восстановления на работе согласно решению судебной инстанции, по которому работодатель обязан выплатить работнику сумму за период такого увольнения
Detalii
20
01 2015
1208

Care cote se vor aplica la determinarea impozitului pe venit în cazul achitării plăților salariale pentru perioadele precedente angajatului eliberat nelegitim din serviciu și ulterior restabilit în baza deciziei instanței de judecată? Urmează de a acorda scutirile la impozitul pe venit pentru perioadele precedente și care va fi numărul de luni inclus în calculul impozitului pe venit la plata salariilor

(care se referă pentru perioadele precedente în care persoana fizică se consideră persoană angajată)?

Potrivit pct. 47 din Regulamentul, aprobat prin HG nr. 697 din 22.08.2014, la efectuarea achitărilor în urma eliberării nelegitime a angajatului din serviciu şi a restabilirii ulterioare a acestuia la serviciu, conform hotărîrii instanței de judecată prin care patronul este obligat să achite angajatului plăți pentru perioada unei astfel de concedieri
Detalii
19
01 2015
19535

Prorata privind T.V.A. - aspecte fiscale și contabile

Contribuabilii, subiecţi impozabili cu T.V.A., sînt obligaţi să declare şi să achite la buget, pentru fiecare perioadă fiscală, suma T.V.A., care se determină ca diferenţă dintre sumele T.V.A. achitate sau ce urmează a fi achitate de către cumpărători pentru mărfurile, serviciile livrate lor, şi sumele T.V.A. achitate sau ce urmează a fi achitate furnizorilor la momentul procurării valorilor materiale, serviciilor folosite pentru desfăşurarea activităţii de întreprinzător în perioada fiscală respectivă, ţinîndu-se cont de dreptul de trecere în cont.
Detalii
19
01 2015
1827

Procedura de insolvabilitate a întreprinderilor: Satisfacerea creanţelor creditorilor chirografari

Cadrul juridic pentru satisfacerea creanţelor creditorilor din contul patrimoniului debitorului prin aplicarea faţă de acesta a procedurii planului sau prin lichidarea patrimoniului debitorului şi distribuirea produsului obţinut este stabilit de prevederile Legii insolvabilităţii nr. 149 din 29.06.2012.

Legea menționată este aplicabilă persoanelor juridice, indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare, întreprinzătorilor individuali, inclusiv titularilor de patentă de întreprinzător, societăţilor de asigurări, fondurilor de investiţii, companiilor fiduciare, organizaţiilor necomerciale, înregistrate în Republica Moldova în modul stabilit. Prezenta lege nu se aplică băncilor.
Detalii
19
01 2015
2110

Следует ли работодателю произвести перерасчет подоходного налога за весь налоговый период в случае потери работником права использовать освобождение на иждивенца в связи с тем, что данное лицо зарегистрировало в течение года доход, превышающий сумму, установленную в ч. (2) ст. 35 НК, а именно 9 516 леев, и не соответствует более требованиям, установленным для признания в качестве иждивенца?

Право на освобождение на иждивенцев регламентируется ст. 35 НК, в соответствии с которой налогоплательщику (физическому лицу–резиденту) предоставляется освобождение на каждого иждивенца при условии соблюдения требований, перечисленных в ч. (2) данной статьи.
Detalii
19
01 2015
1273

Urmează oare angajatorul să efectueze recalculul impozitului pe venit pentru toată perioada fiscală, în cazul în care angajatul pierde dreptul de a beneficia de scutirea pentru persoana întreținută, deoarece persoana dată înregistrează pe parcursul anului un venit mai mare decît suma stabilită la art. 35 alin. (2) din CF, adică 9 516 lei, și nu corespunde cerințelor pentru a fi constatată ca persoană întreținută?

Dreptul la scutirea pentru persoanele întreținute este reglementat de art. 35 din CF, conform căruia contribuabilul (persoană fizică rezidentă) are dreptul la o scutire pentru fiecare persoană întreținută la întrunirea cerințelor enumerate în alin. (2) din articolul menționat.
Detalii
19
01 2015
1719

Физическое лицо передало свое личное освобождение супруге/супругу в начале отчетного года, а в течение года изменило свое решение в связи с трудоустройством. Имеет ли в данном случае право физическое лицо использовать личное освобождение до конца года? Какова процедура использования в дальнейшем вышеуказанного освобождения, и каким образом это документируется?

В соответствии с предписаниями ст. 34 НК, физическое лицо–резидент, состоящее в браке, имеет право на дополнительное освобождение в размере 9 516 леев в год при условии, что супруга (супруг) не пользуется личным освобождением.
Detalii