Poziția oficială

  •  

Materialele Serviciului Fiscal de Stat

17
11 2011
850

Экономический агент, плательщик НДС, не зарегистрированный в качестве плательщика акциза, осуществляет поставку подакцизной продукции. Следует ли ему при выписке налоговой накладной указывать сумму акциза в графе 10.9 налоговой накладной при поставке подакцизных товаров?

Статья 117 ч. (2) Налогового кодекса чётко устанавливает обязательные элементы, которые должны быть отражены в налоговой накладной, а именно:
Detalii
17
11 2011
906

Agentul economic, plătitor al T.V.A., care nu este subiect al impunerii cu accize, efectuează o livrare de marfă accizată. La completarea facturii fiscale urmează oare a fi completată coloana 10.9 a facturii fiscale la livrarea mărfurilor supuse accizului?

Art. 117 alin. (2) din Codul fiscal, stabileşte expres elementele obligatorii care urmează a fi indicate în factura fiscală.
Detalii
17
11 2011
1831

În luna curentă, în adresa companiei noastre, care este subiect al impunerii cu acciz, a parvenit un retur de producție vinicolă de la cumpărător, care de asemenea este subiect al impunerii cu acciz, livrată acestuia pe parcursul anului 2011. Cine dintre subiecţii impunerii cu acciz, furnizorul ori cumpărătorul, are obligaţia de reflectare în Declaraţia privind accizele returul de marfă?

În conformitate cu art. 127 alin. (3) din Codul fiscal, persoanele juridice şi persoanele fizice care prelucrează şi/sau fabrică mărfuri supuse accizelor pe teritoriul Republicii sînt obligaţi să prezinte declaraţia privind achitarea accizelor cel tîrziu în ultima zi a lunii, care succedă luna în care a fost efectuată expedierea (transportarea) mărfurilor supuse accizelor.
Detalii
17
11 2011
844

В этом месяце в адрес нашей компании, которая является субъектом обложения акцизом, от покупателя, который также является субъектом обложения акцизом, был осуществлен возврат виноматериала, реализованного ему на протяжении 2011 года. Кто из субъектов обложения акцизом, поставщик или покупатель, имеет в этом случае обязательство по отражению в Декларации об акцизах возврата подакцизной продукции?

В соответствии со ст. 127 ч. (3) Налогового кодекса, юридические и физические лица, перерабатывающие и/или производящие подакцизные товары на территории Республики Молдова (субъекты налогообложения, предусмотренные в пункте a) статьи 120 Налогового кодекса), обязаны представлять декларацию об уплате акцизов не позднее последнего дня месяца, следующего за месяцем, в котором осуществлена отгрузка (вывоз) подакцизных товаров.
Detalii
17
11 2011
2381

Cu privire la dreptul de trecere în cont a T.V.A. în cazul suportării cheltuielilor de un administrator fiduciar

Întreprinderea „X” în baza contractului de administrare fiduciară a primit în administrare un teren pe care sunt amplasate construcţii. Conform clauzelor contractuale întreprinderea „X”, în calitate de administrator fiduciar, prestează servicii de dare în locaţiune a spaţiilor respective. Cheltuielile aferente administrării obiectului sunt suportate de administratorul fiduciar. Care dintre părţi, are dreptul de trecere în cont a T.V.A. în cazul suportării cheltuielilor de administratorul fiduciar?
Detalii
17
11 2011
896

Se ia oare în consideraţie, la aprecierea pragului de înregistrare obligatorie în calitate de plătitor T.V.A.,valoarea livrărilor ce nu constituie obiect al impunerii cu T.V.A.?

În conformitate cu art. 112 alin. (1) din Codul fiscal, subiectul care desfăşoară activitate de întreprinzător, cu excepţia autorităţilor publice, instituţiilor publice, specificate la art. 51, instituţiilor medico-sanitare publice şi private, specificate la art. 511, şi deţinătorilor patentei de întreprinzător, este obligat să se înregistreze ca contribuabil al T.V.A. dacă el, într-o oricare perioadă de 12 luni consecutive, a efectuat livrări de mărfuri, servicii în suma ce depăşeşte 600000 lei, cu excepţia livrărilor scutite de T.V.A…
Detalii
17
11 2011
813

Apare oare obligaţia de prezentare a facturii fiscale şi care sunt consecinţele privind T.V.A. la prestarea de către un rezident al Republicii Moldova a serviciilor de dare în locaţiune unui nerezident a unui bun imobil cu destinaţie de producţie (nelocativă) situat pe teritoriul republicii, precum şi în cazul în care imobilul este situat în afara teritoriului vamal? Care vor fi consecinţele privind T.V.A. în astfel de cazuri?

În vederea aprecierii obligaţiilor, ce apar la prestarea serviciilor menţionate, urmează de examinat conţinutul a mai multor norme din Codul fiscal.

Astfel, în conformitate cu art. 117 alin. (1) din Codul fiscal, subiectul impozabil, care efectuează o livrare impozabilă pe teritoriul ţării, este obligat să prezinte cumpărătorului factura fiscală pe livrarea în cauză. Prezentarea facturii fiscale se efectuează la momentul apariţiei obligaţiei fiscale, stabilit prin art. 108, cu excepţia cazurilor prevăzute de prezentul cod. Factura fiscală nu se eliberează pentru livrările impozitate conform art. 104 lit. a) din Codul fiscal.
Detalii
17
11 2011
788

Как следует применять НДС в отношении изнашиваемых основных средств при аннулировании регистрации плательщика НДС?

Согласно ст. 113 ч. (3) Налогового кодекса, в момент аннулирования регистрации плательщика НДС он рассматривается как субъект, осуществивший облагаемую поставку своих запасов товаров и основных средств, НДС по которым при их приобретении был отнесен в зачет, и должен рассчитаться по НДС за эту поставку, за исключением случаев, предусмотренных статьей 107 НК. Облагаемой стоимостью указанной поставки является её рыночная стоимость.
Detalii
17
11 2011
815

Следует ли экономическому агенту при аннулировании статуса плательщика НДС начислять НДС по активам, находящимся в собственности предприятия с 1993 года?

Согласност. 113 ч. (3) Налогового кодекса, в момент аннулирования регистрации плательщика НДС он рассматривается как субъект, осуществивший облагаемую поставку своих запасов товаров и основных средств, НДС по которым при их приобретении был отнесен в зачет, и должен рассчитаться по НДС за эту поставку, за исключением случаев, предусмотренных статьей 107 НК.
Detalii
17
11 2011
1067

SITUAŢIE DE CAZ: Un agent economic în luna curentă a fost supus controlului fiscal la faţa locului, prin metoda verificării operative de către organul fiscal.

În rezultatul controlului s-a depistat încălcarea prevederilor art. 2931 alin. (7) din Codul contravenţional, şi anume, a fost depistată lipsa la vedere a informaţiei prin care se atenţionează consumatorul despre obligativitatea de a prezenta bonul de casă la examinarea eventualelor reclamaţii.

Ca urmare acestui fapt, de către colaboratorii fiscali a fost întocmit procesul-verbal cu privire la contravenţie, prin care agentului economic i s-a aplicat amendă în mărime de 75 unităţi convenţionale. Contribuabilul, nefiind de acord cu amenda aplicată, intenţionează să conteste procesul-verbal cu privire la contravenţie întocmit în rezultatul controlului fiscal. Care sunt drepturile contribuabilului în cazul dat şi care este modalitatea de contestare a procesului-verbal cu privire la contravenţie?

Detalii