Servicii

  •  

Legislație fiscală și aplicații contabile

04
09 2017
3309

Modificarea și completarea Standardelor Naționale de Contabilitate – componentă importanta a reformei contabilității și raportării financiare în Republica Moldova

Acordul de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană, ratificat prin Legea nr.112 din 2 iulie 2014 (în vigoare din 1.09.2014) și Planurile naționale de acțiuni pentru implementarea acestuia, prin care Republica Moldova și-a asumat angajamentul de a transpune în legislația națională Directiva 2013/34/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 iunie 2013 privind situațiile financiare anuale, situațiile financiare consolidate și rapoartele conexe ale anumitor tipuri de întreprinderi, stabilesc că prevederile actelor normative europene urmează a fi încorporate în legislația națională în termen de 3 ani de la intrarea în vigoare a acordului (până la 1 septembrie 2017).
Detalii
22
08 2017
1142

Obligativitatea organizării sistemului de control intern în cadrul entității

Având în vedere prevederile art. 13 alin. (2) lit. e) din Legea contabilității nr. 113-XVI din 27 aprilie 2007 (în continuarea – Legea contabilității) prin care se stipulează că persoanele specificate la alin. (1)1 sunt obligate să organizeze sistemul de control intern inclusiv inventarierea, precum și conform prevederea art. 412 al prezentei legi care stipulează această obligativitate, în prezentul articol vom expune opinia aferent modalității de organizare a sistemului de control intern.
Detalii
21
08 2017
545

Administrarea pierderilor în procesul de producere: Procedura de gestiune a pierderilor în procesul de fabricație

În procesul de producere se obțin deșeuri, rebuturi, pierderi în urma staționărilor, alte pierderi tehnologice.

Astfel, în funcție de particularitățile procesului de producție pierderile sunt gestionate, administrate și înregistrate în contabilitate de către entități conform reglementărilor interne și prevederilor normative în vigoare.

În prezentul articol vom expune modalitatea1 de administrare a pierderilor tehnologice în procesul de producere relatată printr-un set de reguli, care pot fi utile în aplicare de către entități.

Detalii
15
08 2017
3473

Выбытие основных средств: документы, учет, налоги

Продолжаем рассматривать основные вопросы, возникающие на практике при документальном оформлении, бухгалтерском и налоговом учете выбытия основных средств.

Как было отмечено в предыдущей публикации1, согласно действующим нормативным актам, при выбытии основного средства (далее – ОС) в случае безвозмездной передачи, а также по договорам дарения, его признание прекращается2.
Detalii
11
08 2017
1285

Основные вопросы учета переоценки OC. Налоговые последствия

ВОПРОС: Субъект, который в соответствии с учетными политиками применяет метод последующей оценки зданий по переоцененной стоимости, в декабре 201N года приобрел офис в новом, только что построенном здании стоимостью 2 800 000 леев. Эксплуатация офиса, по которому установлен линейный способ начисления амортизации и срок полезного использования 40 лет, началась в январе 201N+1 года. На 31 декабря 201N+1 года, когда балансовая стоимость составила 2 730 000 леев, рыночная стоимость аналогичного офиса составляет 3 100 500 леев. В связи с существенным изменением рыночной стоимости офиса, 31 декабря 201N+1 г. субъектом проведена переоценка данного офиса. После трех лет эксплуатации, в конце 201N+4 года, когда накопленная амортизация составила 238 500 леев, а балансовая стоимость – 2 862 000 леев, оценка, проведенная независимым оценщиком, показала, что справедливая стоимость офиса равна 2 400 000 леев, и руководством было принято решение отразить в учете результаты переоценки. В январе 201N+5 года офис был продан за 2 450 000 леев (без НДС). Как следует отразить в учете операции по переоценке объекта? Что является базой для исчисления НДС по проданному офису? Какие налоговые последствия в части подоходного налога влекут за собой указанные выше операции?
Detalii
10
08 2017
1117

Unele aspecte cu privire la reținerea impozitului pe venit la sursa de plată: Declararea impozitului pe venit reținut la sursa de plată

Impozitul reținut conform art. 88–91 din CF se achită la buget de către persoana care a efectuat reținerea până la data de 25 a lunii următoare lunii în care au fost efectuate plățile.

Dările de seamă fiscale privind veniturile achitate şi impozitul pe venit reținut la sursa de plată (IRV14) se prezintă de către plătitorii veniturilor organului fiscal teritorial până la data de 25 a lunii următoare luni în care au fost efectuate plățile, cu excepția dării de seamă anuale, pentru care este prevăzut alt termen de prezentare.
Detalii