Servicii

  •  

Legislație fiscală și aplicații contabile

14
01 2021
1893

Actul de achiziție a serviciilor de locațiune

Când trebuie de întocmit actul de achizitie a serviciilor de locațiune, dacă achitarea pentru acestea se face după termenul stabilit de părți?
 
Prin contractul de locaţiune, care trebuie să fie întocmit în scris, o parte (locator) se obligă să dea celeilalte părţi (locatar) un bun determinat individual în folosinţă temporară sau în folosinţă şi posesiune temporară, iar aceasta se obligă să plătească chirie (art. 1251 Cod civil CC)). Termenul locațiunii nu poate depăși 99 de ani.
 

Detalii
13
01 2021
436

Perioada în care despăgubirea este recunoscută în venit

Agentul economic SRL „ALFA”, ca urmare a aplicării clauzei penale, obține despăgubire în sumă de 8 000 lei. Constituie oare suma menționată sursă de venit impozabilă? Și, în cazul răspunsului afirmativ, în care moment se include suma dată în venit – în momentul calculării penalității și contabilizării aceseia sau atunci când debitorul și-a executat obligația de plată a sumei menționate?
 

Detalii
15
12 2020
1729

Правомерность оформления индивидуального трудового договора

(Продолжение. Начало в № 4(59) июнь 2020, № 5(60) август 2020, № 7 (62) октябрь 2020)

 

8. В каких случаях допускается приостановление действия ИТД?

 

Факт приостановления действия ИТД предполагает приостановление работы работником и выплаты ему вознаграждений (заработной платы, надбавок, других выплат) работодателем. На весь период приостановления действия ИТД права и обязанности сторон ИТД, кроме приостановления работы работником и выплаты ему вознаграждений (заработной платы, надбавок, других выплат) работодателем, продолжают действовать, если иное не предусмотрено действующими нормативными актами, коллективными соглашениями, коллективным и индивидуальным трудовыми договорами.

Detalii
15
12 2020
1948

(ru/ro) Штрафы за умышленное нарушение срока выплаты заработной платы

В соответствии с действующим законодательством, работодатели должны своевременно выплачивать заработную плату сотрудникам. Вместе с тем, некоторые руководители не учитывают, что выплата зарплаты - это их обязaнность, а не право. В некоторых случаях, по субъективным причинам, выплаты задерживаются. С последствиями таких действий можно ознакомиться ниже.


Detalii
14
12 2020
879

НСБУ «Представление консолидированных финансовых отчетов»: практические аспекты составления консолидированного отчета о прибыли и убытках

В данной статье рассматривается порядок составления консолидированного отчета о прибыли и убытках группы, состоящей из материнского предприятия, дочернего предприятия и ассоциированного субъекта.

 

Консолидированный отчет о прибыли и убытках представляет собой еще один финансовый отчет, который в обязательном порядке должен быть составлен материнским предприятием в соответствии с концепцией единого предприятия. В соответствии с п. 41 Национального стандарта бухгалтерского учета «Представление
Detalii

14
12 2020
625

Particularitățile contabilității rezervelor ca parte componentă a capitalului propriu

Rezervele reprezintă, în principiu, beneficii capitalizate în mod durabil de entitate până la aprobarea unei decizii. Rezervele reprezintă componente ale capitalului propriu sub formă de capital de rezervă (rezerve stabilite de legislație), rezerve statutare (rezerve prevăzute de statut) și alte rezerve, cu excepția rezervelor din reevaluare, care constituie surplusul de reevaluare stabilit în urma reevaluării imobilizărilor corporale efectuate conform Standardului național de contabilitate (SNC) „Imobilizări necorporale și corporale”. În funcție de conținutul economic rezervele se împart în:


Detalii
11
12 2020
1378

Комиссионная торговля в бухгалтерском и налоговом учете комиссионера

Данный способ торговли имеет ряд особенностей, свои преимущества и недостатки. Как результат, у предприятий, которые применяют систему комиссионной торговли, возникает немало вопросов относительно оформления документов, расчетов с покупателями и комитентами, отражения операций в налоговом учете, в частности НДС и подоходного налога у источника выплаты. В предлагаемом материале, первом из цикла статей о бухгалтерском и налоговом учете в рамках договора комиссии, изложены некоторые юридические, бухгалтерские аспекты учета операций комиссионной торговли у комиссионера. Комиссионная торговля является видом предпринимательской деятельности, при которой комиссионер осуществляет продажу ценностей для комитента, получая за данные услуги денежное вознаграждение. Все условия подобных сделок осуществляются на основании заключенного договора комиссии.


Detalii
10
12 2020
1133

Бухгалтерский учет дебиторской и кредиторской задолженности предприятия в схемах

Уважаемые читатели, в этом номере журнала мы публикуем продолжение материала о бухгалтерском учете дебиторской и кредиторской задолженности предприятия (в схемах).


Detalii
10
12 2020
254

Analiza financiară a activității Asociațiilor de economii și împrumut în baza indicatorilor PERLAS

(Continuare. Partea I în nr. 3 (58), partea II în nr. 4 (59), partea III în nr. 5 (60), partea IV în nr. 7 (62))

 

Indicatorii calculați în baza sistemului PERLAS sunt sistematizați în șase grupe, unde fiecare indicator omogen din grupa respectivă este evaluat pe o scară de valori (baluri și puncte) cuprinsă în intervalul 1 și 10, astfel încât valoarea finală a indicatorilor unei grupe se obține prin însumarea valorii balurilor tuturor indicatorilor mărimii absolute în grupa dată.

 

Mărimea absolută calculată pe fiecare grupă de indicatori urmează a fi însumată pentru a obține numărul total de baluri care împreună exprimă protecția, structura financiară, calitatea activelor, lichiditatea și semnele de creștere (dezvoltare) ale activității AEÎ.


Detalii
09
12 2020
274

Scoring-ul bancar al companiilor pe înțelesul tuturor

Deseori se întâmplă că o companie care a apelat anterior la un credit bancar solicită peste un timp de la același creditor alt credit analogic și primește oferta de creditare cu o rată mai ridicată a dobânzii. Știind că rata de refinanțare a Băncii Naționale a Moldovei (BNM) este în scădere, debitorul devine nedumerit, dacă nu indignat. Explicațiile băncii sunt următoarele: mărimea de scoring a companiei s-a înrăutățit față de data precedentă, banca suportă riscul mai mare și ridică rata dobânzii. În asemenea condiții debitorul se străduiește să înțeleagă ce este „scoring”-ul și de ce depinde prețul creditului de așa ceva?


Detalii