avatar
Stimată dna Olga, în conformitate cu Regulamentul privind restituirea TVA http://lex.justice.md/md/346650/, solicitarea restituirii TVA se efectuează prin depunerea la subdiviziunile structurale ale Serviciului Fiscal de Stat de la locul de deservire a cererii de modelul stabilit în anexa nr.1 la Regulament.

În cererea de restituire se indică, în mod obligatoriu, suma TVA solicitată spre restituire. Dacă nu este indicată suma solicitată spre restituire, cererea nu se examinează.

Suma TVA solicitată spre restituire trebuie să corespundă cu suma reflectată în Declarația privind TVA, cu excepția cazurilor de solicitare a restituirii TVA în baza art.101/3 și 101/4 din Codul fiscal, de către agenții economici care nu sînt înregistrați ca plătitori ai TVA.

La solicitarea spre restituire a sumei TVA în temeiul art.101/2 al Codului fiscal, concomitent cu cererea de restituire se depune şi cererea privind stingerea obligaţiei fiscale prin compensare şi/sau restituirea mijloacelor. În cazul în care suma TVA confirmată de SFS spre restituire nu corespunde cu cea solicitată, contribuabilul va depune o altă cerere privind stingerea obligaţiei fiscale prin compensare şi/sau restituirea mijloacelor.
avatar
Va multumesc!
avatar
Buna ziua! Ce masuri trebuie sa intreprinda o entitate ca sa efectuieze restituirea TVA din bugetul de stat? care sunt pasii si actele necesare pentru restituire? Va multumesc si sper la un raspuns clar pentru un tinar specialist.O zi buna!
avatar
Bună ziua! Raspunsul din link-ul Marinei Damaschin:
«Este necesar de menționat că, potrivit pct. 2 din HG nr. 543/2018, se admite utilizarea de către entități a formularelor actelor de achiziție a serviciilor de locațiune și a cheltuielilor aferente, valabile până la intrarea în vigoare a hotărâri nominalizate, până la epuizarea deplină a stocurilor aflate la entități și Serviciul Fiscal de Stat.

Astfel, în cazul în care entiatea deține stocuri de formulare a Actelor imprimate în redacția de până la modificarea HG nr. 294/1998, acestea se vor utiliza de către arendași până la epuizarea totală a formularelor pentru documentarea operațiunii aferente arendei terenului agricol.

În cazul în care entitatea deține diapazon de serie și numere eliberate ”Actelor de achiziție a serviciilor de locațiune și a cheltuielilor aferente”, acestea se vor utiliza în continuare, luând în considerare modificările operate la HG nr. 543/2018 și a Instrucțiunii privind completarea formularului tipizat cu regim special “Actul de achiziţie a serviciilor de locaţiune/arendă şi a cheltuielilor aferente”.»
avatar
Добрый день. В предоставленной информации описана правильная процедура оформления налоговой накладной. В случае соблюдения положений законодательства, штрафных санкций не последует.
avatar
В статье нет ответа на вопрос. Так правильна такая выписка, и какие санкции?
avatar
Bună ziua! Conform pct. 1.8 din Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 205 din 21.12.2018 cu privire la modul de achitare şi evidenţă a plăţilor la bugetul public naţional prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanţelor în anul 2019, obligațiile fiscale aferente subdiviziunilor se achită corespunzător sediului acestora
avatar
Buna ziua!Intreprinderea «X» este o fabrica de confectie si ofera servicii de cusut.Ea are sediul administratiei in oras si trei filiale in satele apropiate(una din care se atribuie altui raion). Prin ce metoda divizam impozitul de venit din activitatea de intreprinzator? Impozitul se divizeaza doar intre filialele care participa nemijlocit la proces de producere sau se include si sediul administratiei? Va multumesc!
avatar
Buna ziua! nu am gasit raspuns concret la intrebarea :Dar formularul vechi poate fi utilizat pana la epuizarea stocurilor sau nu??? Sarim de pe un link pe altul si raspuns tot nu este...Va rog mult raspuns concret.Avem transport arendat, pe link am gasit tema ce tine de sectorul agrar...Va multumesc!
avatar
avatar
Ce se va întâmpla cu scutirea pentru perioada 1 octombrie 2018 – 31 decembrie 2018? Se va trece în anul următor ca scutire neutilizată?
avatar
Bună ziua!

Conform prevederilor Regulamentului cu privire la reţinerea impozitului pe venit din salariu şi din alte plăţi efectuate de către angajator în folosul angajatului, precum şi din plăţile achitate în folosul persoanelor fizice care nu practică activitate de întreprinzător pentru serviciile prestate şi/ sau efectuarea de lucrări (p. 48), la efectuarea ultimei plăţi impozabile (salariu, premiu etc.) către angajata care pleacă în concediu de maternitate (ce include concediul prenatal și postnatal), reţinerea impozitului pe venit se efectuează cu acordarea scutirilor solicitate:
[Pct.48 modificat prin HG970 din 03.10.18, MO377-383/05.10.18 art.1017; în vigoare 01.10.18]
1) dacă persoana se consideră angajat de la începutul anului fiscal – pentru 12 luni;
2) dacă persoana s-a angajat pe parcursul anului fiscal – pentru numărul de luni pe perioada cărora se considera angajat, începînd cu luna următoare celei în care acesta s-a angajat şi a depus cererea privind acordarea scutirilor şi pînă la sfîrşitul anului fiscal.

În cazul în care persoana respectivă revine la serviciu în anul fiscal în care au fost achitate plăţile pentru concediul de maternitate, impozitul pe venit din plăţile achitate ulterior se reţine reieşind din suma totală a scutirilor acordate la achitarea plăţilor pentru concediul de maternitate.

În cazul în care persoana care se află în concediu de maternitate îşi retrage cererea privind acordarea scutirilor pînă la sfîrşitul anului fiscal, patronul trebuie să efectueze recalculul impozitului pe venit reţinut, acordînd persoanei respective numai suma scutirii la care ea are dreptul de facto.

Totodată, recomandam să consultați cap. 4 Scutiri și deduceri (art.33-36) din Codul fiscal.
avatar
În cazul în care angajatorul urma să efectueze recalculul impozitului pe venit pentru angajată la situația din 30 septembrie curent, cu acordarea scutirilor stabilite pentru etapa I a perioadei fiscale 2018 se va ține cont doar de scutirea pentru perioada 1 ianuarie 2018 – 30 septembrie 2018. Ce se va întâmpla cu scutirea pentru perioada 1 octombrie 2018 – 31 decembrie 2018? Se va trece în anul următor ca scutire neutilizată?

Dar în cazul în car angajatorul la achitarea ultimului salariu nu a ținut cont de reținerea scutirii pentru 12 luni și nu a făcut recalculul până în ultima zi a perioadei fiscale, care vor fi acțiunile persoanei fizice.

Vă mulțumesc anticipat.
avatar
Art. 42. – (1) Transportul rutier în cont propriu reprezintă operaţiunile de transport rutier care se efectuează fără încasarea unui tarif sau a echivalentului în natură ori în servicii şi se realizează în următoarele condiţii:
a) este o activitate secundară sau suplimentară activităţii principale a întreprinderii;
b) mărfurile transportate sunt proprietatea întreprinderii ori au fost vândute, cumpărate sau închiriate, ori au fost produse, extrase, prelucrate sau reparate de aceasta;
c) scopul operaţiunii de transport este deplasarea mărfurilor ori a persoanelor spre sau de la întreprindere ori între punctele de lucru ale acesteia;
d) persoanele transportate sunt angajaţi ai întreprinderii, scopul transportului fiind în interesul activităţilor proprii ale întreprinderii;
e) întreprinderea foloseşte vehicule rutiere deţinute în proprietate, în leasing financiar sau locaţiune sau, în cazul transportului de mărfuri, foloseşte vehicule închiriate fără şofer;
f) vehiculele rutiere utilizate pentru astfel de transporturi sunt conduse de conducători auto angajaţi ai întreprinderii.
c) pe cale electronică, cu utilizarea semnăturii electronice.
Pentru a efectua transport rutier în cont propriu, în conformitate cu alin. (1), o întreprindere trebuie să fie înregistrată, în modul stabilit, în Republica Moldova şi să depună la ANTA o notificare de efectuare a transportului rutier în cont propriu în modul prevăzut la art. 42 alin. (4) CTR.

(2) Prestarea serviciilor de transport rutier în cont propriu de mărfuri şi persoane în trafic naţional şi/sau internaţional este supusă regimului de notificare simplificată.
(21) Sunt supuse regimului de notificare simplificată întreprinderile care desfăşoară activitate de transport rutier în cont propriu cu vehicule rutiere care sunt construite şi echipate pentru transportul de persoane pe scaune şi în picioare şi care au mai mult de 9 locuri pe scaune, inclusiv locul conducătorului auto, şi cu vehicule rutiere destinate transportului de mărfuri cu masă maximă autorizată ce depăşeşte 3,5 tone
avatar
Bună ziua Doamna Damaschin, vă multimesc pentru răspunsul oferit, aşi vrea însă să mai concretizez odată:
1. Poate oare fi considerat autoturismul care se află în proprietatea întreprinderii sau autoturismul care se află în locaţiune drept transport rutier în cont propriu?
2. Pentru autoturismul cu care se deplasează Directorul întreprinderii, în traficul naţional sau internaţional în interesul activităţii întreprinderii (nu transportă alte persoane) trebuie sau nu de emis foaie de parcurs şi pe ce termen?
Vă mulţumesc anticipat pentru răspuns.
avatar
Bună ziua!

În cazul în care întreprinderea transportă persoane în cont propriu (inclusiv autoturisme), foaia de parcurs, în baza art. 49 lit. i) din CTR, este valabilă pentru 36 de ore din momentul eliberării, cu condiția că întreprinderea realizează una din următoarele acțiuni:

a) scopul operaţiunii de transport este deplasarea persoanelor spre sau de la întreprindere ori între punctele de lucru ale acesteia;
b) persoanele transportate sunt angajaţi ai întreprinderii, scopul transportului fiind în interesul activităţilor proprii ale întreprinderii;
e) întreprinderea foloseşte vehicule rutiere deţinute în proprietate, în leasing financiar sau locaţiune;
f) vehiculele rutiere utilizate pentru astfel de transporturi sunt conduse de conducători auto angajaţi ai întreprinderii.

Este de menționat că art. 78 alin. (1) CTR specifică expres că, la efectuarea transportului rutier de persoane în cont propriu în trafic naţional şi internaţional, la bordul vehiculului rutier trebuie să se afle, pe toată durata transportului, foaia de parcurs de modelul prevăzut în Regulamentul transporturilor rutiere de persoane şi bagaje, aprobat prin HG nr. 854/28.07.2006.
avatar
1. Poate oare fi considerat autoturismul în proprietatea întreprinderii sau autoturismul în locaţiune drept transport rutier în cont propriu?
2. Autoturismul, care este condus de Directorul sau persoana cu funcţie de conducere al întreprinderii, care se deplaseaza în traficul naţional sau internaţional în interesul activităţii întreprinderii, trebuie sau nu să deţină foaie de parcurs, si care este valabilitatea acesteia, având în vedere că în Codul Transporturilor Ruriere, Secţiunea a 4-a. Transportul rutier de persoane în cont propriu, Art. 78, lit.c), nu este indicat expres.
avatar
Daca ati scris cerere de concediu neplatit, atunci tot correct. Cereti concediu annual platit sa vedeti ce vi se raspunde.
avatar
Bună ziua! Cu un răspuns la întrebarea DVS vom reveni în curând! Vă mulțumim pentru că ne urmăriți
avatar
In baza situatiei descrise in inrebarea la acest articol, cind angajatul unei intreprindere are drept la 30 de tichete de masa pentru o luna ( conform art. 12 din Regulamentul cu privire la modul de operare cu tichete de masa: (24 ore :8 ore)*10 zile = 30 tichete), dar prin Regulament intern al intreprinderii angajatorul decide alta modalitate de calcul, in baza cării angajatul va primi numai 10 tichete de masa, vor aparea care-va consecinte fiscale si pentru intreprindere si pentru angajat? Si mai exact: tichete de masa acordate lunar conform deciziei intreprinderii in cantitate mai mica decit se stabileste prin Legea cu privire la tichete de masa si Regulamentul cu privire la modul de operare cu tichete de masa vor corespunde cheltuielilor deducibile pentru intreprindere in baza art 24(191), si vor fi considerate sursele de venit neimpozabile pentru angajatii conform art 20, лит. d6?