10
06 2022
2101

Completarea formularului tipizat „Factura fiscală”: au fost publicate noi modificări

În Monitorul Oficial de astăzi, 10 iunie, Ministerul Finanțelor a publicat Ordinul nr. 66 din 1 iunie 2022 cu privire la modificarea Ordinului Ministerului Finanţelor nr.118/2017 cu privire la aprobarea formularului tipizat de document primar cu regim special „Factura fiscală” şi a Instrucţiunii privind completarea acestuia.

În continuare publicăm versiunea integrală a documentului. 

Întru executarea prevederilor Legii contabilității şi raportării financiare nr. 287 din 15.12.2017 (publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr. 1-6, art. 22) şi ale pct. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 294 din 17.03.1998 cu privire la executarea Decretului Președintelui Republicii Moldova nr. 406-II din 23 decembrie 1997 (publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr. 30-33, art. 288), precum și ale Legii privind semnătura electronică şi documentul electronic nr. 91 din 29.05.2014 (publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 174-177, art. 397) şi în conformitate cu pct.6 subpct. 2) din Regulamentul cu privire la organizarea şi funcționarea Ministerului Finanţelor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 696 din 30.08.2017 (publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 329, art. 801),


ORDON:


1. Se modifică Ordinul Ministrului Finanţelor nr. 118 din 28.08.2017 cu privire la aprobarea formularului tipizat de document primar cu regim special „Factura fiscală” şi a Instrucţiunii privind completarea acestuia (publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 340–351, art. 1750), după cum urmează:


1) În Ordin:
a) Pct. 2 se expune în următoarea redacție:

„Formularul facturii fiscale, tipărită centralizat, ca grad de protecţie conține cod cu bare.”.
b) Pct. 3 se exclude.
c) În pct.4 cuvintele „executate tipografic” se modifică în cuvintele „tipărite centralizat”.
d) Pct. 5 se expune în următoarea redacție:

„Entitățile, ce corespund cerințelor pct.3 din Hotărârea Guvernului nr. 294 din 17.03.1998:
- imprimă de sine stătător facturile fiscale pe hârtie prevăzută cu însemne de protecţie pentru documentarea faptelor economice. Semnele de protecţie conform necesităților şi posibilităților proprii (ca exemplu: emblema întreprinderii, logotipul, antetul etc.) se stabilesc de către entitate prin ordin intern;
- în urma depunerii unei solicitări prin intermediul sistemului informațional automatizat „Comanda on-line a formularelor tipizate”, exercită opțiunea de imprimare de sine stătătoare a facturilor fiscale în baza recipisei emise în formă electronică;
- imprimă de sine stătător facturi fiscale cu atribuirea seriei şi diapazonului de numere pe toată perioada activităţii de întreprinzător, cu excepţia perioadei în care entitatea a
fost inclusă în lista privind utilizarea obligatorie a facturii fiscale electronice (e-factura) conform prevederilor art.117 alin. (11) din Codul fiscal, fără necesitatea reconfirmării acestei opțiuni pe parcursul perioadei menţionate. Se permite imprimarea de sine stătător a formularului facturii fiscale într-o singură limbă, dar obligatoriu în limba de stat.”.
e) La pct. 6:
- cuvintele „executate tipografic” se substituie cu cuvintele „tipărite centralizat” în toate cazurile;
- în final se completează cu următorul text: „Pentru formularele facturii fiscale tipărite centralizat sau imprimate de sine stătător lizibilitatea conținutului imprimat urmează să
fie asigurată pe o perioadă nu mai mică decât cea prevăzută de legislația în vigoare pentru păstrarea și nimicirea lor (conform Ordinului Serviciului de Stat de Arhivă nr.57 din 27 iulie 2016 „Cu privire la aprobarea Indicatorului documentelor-tip şi al termenelor lor de păstrare pentru organele administrației publice, pentru instituţiile, organizaţiile şi întreprinderile Republicii Moldova şi a Instrucţiunii privind aplicarea Indicatorului” pentru facturile fiscale termenul de păstrare constituie 6 ani).”.

2) În Instrucțiune:
a) În pct. 4 cuvintele „executate tipografic” se substituie cu cuvintele „tipărite centralizat”.
b) În pct. 5 cuvintele „executată tipografic” se substituie cu cuvintele „tipărită centralizat”.
c) În pct. 6 prima propoziție se expune în următoarea redacție:
„Cu condiţia respectării prevederilor Legii contabilității şi raportării financiare nr.287/2017, Legii privind semnătura electronică şi documentul electronic nr. 91 din 29.05.2014, precum și a Instrucţiunii privind evidenţa, eliberarea, păstrarea şi utilizarea formularelor tipizate de documente primare cu regim special, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 294 din 17.03.1998 cu privire la executarea Decretului Preşedintelui Republicii Moldova nr.406-II din 23 decembrie 1997, cu modificările şi completările ulterioare, entităţilor li se permite utilizarea facturilor fiscale:”.
d) În subpct. 1) al pct. 6 cuvintele „imprimate tipografic” se substituie cu cuvintele „tipărite centralizat”.
e) Subpct. 3) al pct. 6 se expune în următoarea redacție:

„3) generate, expediate şi recepționate electronic de către beneficiar, cu utilizarea seriei şi diapazonului de numere, atribuit de Serviciul Fiscal de Stat, şi semnate electronic, cu respectarea prevederilor Legii privind semnătura electronică şi documentul electronic nr. 91 29.05.2014 (publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 174-177, art. 397), precum și create și puse în circulație prin intermediul SIA „e-Factura””.
f) Din pct. 11 subpct. 25) sintagma „şi, după caz, se aplică ștampila furnizorului” se exclude, şi în final subpunctul se completează cu fraza cu următorul conținut „Aplicarea ştampilei nu este obligatorie, cu excepţia cazurilor prevăzute de legislaţie.”.
g) Din pct. 11 subpct. 28) sintagma „şi, după caz, se aplică ştampilă” se exclude şi în final subpunctul se completează cu fraza cu următorul conținut „Aplicarea ştampilei nu este obligatorie, cu excepţia cazurilor prevăzute de legislaţie.”.
h) Din pct. 12 subpct. 1) sintagmele „şi, după caz, ştampila furnizorului” şi „şi, după caz, ştampila cumpărătorului.” se exclud şi în final subpunctul se completează cu
fraza cu următorul conținut „Aplicarea ştampilei nu este obligatorie, cu excepţia cazurilor prevăzute de legislaţie.”.
i) Din pct. 13 subpct. 13) sintagma „şi, după caz, se aplică ştampila entităţii care prestează servicii.” se exclude şi în final subpunctul se completează cu fraza cu următorul conținut „Aplicarea ştampilei nu este obligatorie, cu excepţia cazurilor prevăzute de legislaţie.”.
j) Din pct. 13 subpct. 14) sintagmele „şi, după caz, prin aplicarea ştampilei faptul beneficierii serviciilor.”, „şi aplicarea ştampilei” şi „şi, după caz, aplicarea ştampilei acestuia este obligatorie.” se exclud şi în final subpunctul se completează cu fraza cu următorul conținut „Aplicarea ştampilei nu este obligatorie, cu excepţia cazurilor prevăzute de legislaţie.”.


2. Se permite utilizarea de către entitățile ce corespund cerințelor pct. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 294 din 17.03.1998 a formularelor tipizate de document primar cu regim special „Factura fiscală” tipărite centralizat, până la epuizarea la entități și la Serviciul Fiscal de Stat a stocurilor, gama coloristică și gradele de protecție a cărora erau în vigoare până la intrarea în vigoare a prezentului ordin.


3. Prezentul ordin se pune în aplicare din data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.


MINISTRU                                                                                Dumitru BUDIANSCHI


Nr. 66. Chişinău, 1 iunie 2022.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.