Documente și comentarii

ORDIN SFS nr. 128 din 14. 03. 2018 privind actualizarea Bazei generalizate a practicii fiscale

1. (28.21.56) Se va permite deducerea TVA aferentă procurărilor în cadrul realizării unui proiect de asistenta tehnică sau investițional (grant), derulat pe teritoriul Republicii Moldova, care parțial este finanțat din contul împrumutului (grantului), iar parțial din alte mijloace financiare? 2. (28.21.55) În ce perioadă fiscală cumpărătorul are dreptul la deducerea sumelor TVA pentru energie electrică, energie termică, gaz natural, servicii de telefonie, servicii comunale? 3. (28.21.54) Când are loc ajustarea sumelor TVA pentru valorile materiale procurate raportată anterior la costuri sau la cheltuieli, pentru stocurile de mărfuri ramase în cazul în care conform legislației a fost modificat regimul fiscal din scutit de TVA fără drept de deducere în impozabil? 4. (28.21.53) Când are loc ajustarea sumelor TVA pentru valorile materiale procurate atribuite anterior la deducerea, pentru stocurile de mărfuri ramase în cazul în care conform legislației a fost modificat regimul fiscal din scutit de TVA fără drept de deducere în impozabil? 5. (28.21.51) Se permite deducerea sumei TVA achitată sau care urmează a fi achitată, pe valorile materiale, serviciile procurate care sunt folosite pentru efectuarea livrărilor ce nu constituie obiecte impozabile cu TVA? 6. (28.21.50) Se atribuie la deduceri sumele TVA aferente pieselor de schimb pentru utilajul funcțional al întreprinderii, în cazul în care, prin Ordinul întreprinderii, pentru piesele de schimb au fost stabilite norme de ieșire din uz (pierdere a calității de consum)? 7. (28.21.49) Are oare importatorul dreptul la deducerea TVA aferentă activelor materiale importate cu scutire în scopul introducerii acestora în capitalul statutar(social) al acestuia, în cazul în care pentru activele materiale respective au fost stabilite drepturi de import și achitat TVA din motivul comercializării acestora până la expirarea termenului de 3 ani? 8. (28.21.48) Are oare cumpărătorul dreptul la deducerea TVA aferentă importului de marfă pentru care termenul de prescripție a datoriei față de furnizor a expirat? 9. (28.21.47) Are dreptul agentul economic la deducerea TVA în lipsa facturii fiscale, în baza raportului de evaluare a bunurilor de către instituția abilitată cu acest drept, care include suma TVA, la procurarea (în urma licitației) a mărfii sechestrate și urmează a fi primită de către agentul economic în contul stingerii datoriei al unuia din debitorii săi? 10. (28.21.46) În baza cărui document se realizează de către cumpărător dreptul la deducerea TVA la procurarea bunurilor gajate? 11. (28.21.45) Dacă perioada fiscală a semnării facturii fiscale electronice pe suport de hârtie diferă de perioada fiscală în care aceasta a fost semnată în formă electronică în ce perioadă survine dreptul la deducerea TVA la cumpărător? 12. (28.21.44) .Agentul economic, subiect al impunerii cu TVA, este în drept să prezintă anexa nr.1 la Declarația privind TVA corectată pentru perioadele precedente pentru care nu a fost emisă o Decizie a organului fiscal de micșorare a sumei TVA destinată trecerii în cont? 13. (28.21.6) Se permite la deducere suma TVA achitate pentru valorile materiale și serviciile procurate, care urmează a fi utilizate pentru efectuarea livrărilor scutite de TVA fără drept de deducere? 14. (28.21.41) Se permite oare deducerea sumei TVA aferentă valorii hranei acordate angajaților, menționate în art. 24 alin. (19) din Codul fiscal? 15. (28.21.25) Se permite oare deducerea sumei TVA aferente serviciilor și materialelor folosite la întreținerea/reparația curentă a mijlocului fix primit în locațiune? 16. (28.21.41) Cum se va perfecta Declarația privind TVA pentru ultima perioadă fiscală a anului în cazul în care în diferite perioade fiscale agentul economic înregistrează: - doar livrări impozabile cu TVA? - doar livrări scutite de TVA fără drept de deducere? - livrări atât impozabile cât și scutite de TVA fără drept de deducere? 17. (28.21.40) Cum se vor reflecta în evidență, sumele TVA aferente procurărilor destinate efectuării livrărilor impozabile, care au avut loc în perioada fiscală în care se înregistrează doar livrări scutite de TVA fără drept de deducere? 18. (28.21.38) Când apare dreptul la deducerea TVA aferentă plății prealabile (avansului) achitat pentru import de servicii ? 19. (28.21.37) Se permite deducerea TVA aferentă procurărilor destinate efectuării livrărilor scutite de TVA cu drept de deducere? 20. (28.21.36) Se permite deducerea sumelor TVA, calculate suplimentar de organul vamal, pentru importurile de mărfuri realizate într-o perioadă fiscală precedentă? 21. (28.21.35) Are oare dreptul la deducerea TVA, agentul economic nou înregistrat în baza reorganizării? 22. (28.21.33) Are dreptul plătitorul TVA la deducerea TVA în baza facturii fiscale primite de la furnizorul care a procurat-o în modul stabilit de la organul autorizat, dar a fost înregistrată în Registrul general electronic al facturilor fiscale mai târziu de termenul stabilit de art.1181 al Codului fiscal? 23. (28.21.31) Se păstrează oare dreptul la deducerea TVA aferentă mijloacelor fixe casate care nu au fost uzate la valoarea integră? 24. (28.21.26) Se iau oare în consideraţie la aprecierea proratei valoarea livrărilor ce nu constituie obiect al impunerii cu TVA ? 25. (28.21.30) Se permite oare deducerea TVA aferente procurărilor de mărfuri de la persoanele juridice și fizice rezidente care se află pe teritoriul țării, dar nu au relații cu sistemul ei bugetar? 26. (28.21.28) Are oare dreptul agentul economic la deducerea sumei TVA achitate sau care urmează a fi achitată furnizorilor plătitori ai TVA pe valorile materiale, serviciile procurate pentru efectuarea livrărilor impozabile și scutite de TVA cu drept de deducerea în procesul desfășurării activității de întreprinzător? 27. (28.21.27) Se permite oare deducerea TVA calculate de autoritățile vamale aferent taxelor pentru proceduri vamale la importul de mărfuri? 28. (28.21.23) Urmează a fi determinată prorata la momentul efectuării livrărilor scutite de TVA fără drept de deducere, pentru procurările care au fost efectuate în anul precedent, sau de până la înregistrarea în calitate de plătitor al TVA? 29. (28.21.22) Se permite oare achitarea sumei obligațiilor fiscale la alte impozite și taxe din contul sumei soldului deductibil a TVA? 30. (28.21.21) Care urmează a fi acţiunile agentului economic în cazul casării datoriei creditoare cu termenul expirat? 31. (28.21.20) Se păstrează oare dreptul la deducerea TVA aferentă bunurilor materiale destinate efectuării livrărilor impozabile, însă care au fost distruse în urma unui incident (sau au fost sustrase)? 32. (28.21.19) Are dreptul agentul economic la deducerea sumei TVA achitate pentru procurarea mărfurilor, mijloacelor fixe, etc, din contul resurselor bugetare sub formă de subvenții, și transferuri (inclusiv capitale)? 33. (28.21.18) Care este modalitatea de deducere a TVA în baza facturii fiscale primite într-o altă perioadă fiscală, decât data eliberării acesteia? 34. (28.21.17) Principalul gen de activitate este producerea activelor materiale scutite de TVA fără drept de deducere, care ulterior sunt exportate. În acest context, se va permite deducerea TVA de la materia primă procurată? 35. (28.21.16) Cum se va determina data dreptului la deducerea TVA la plătitorul TVA? 36. (28.21.15) Când apare dreptul la deducerea TVA la cumpărător , în baza contractelor de lungă durată? 37. (28.21.14) Are dreptul contribuabilul la deducerea sumei TVA în baza bonurilor fiscale? 38. (28.21.13) Se permite deducerea sumei TVA achitate pentru valorile materiale procurate în scop de publicitate (pixuri, calendare cu logotip) pentru transmiterea acestora la expoziție? 39. (28.21.12) În ce moment are dreptul la deducerea TVA agentul economic care importă mărfuri? 40. (28.21.11) Are dreptul agentul economic de a deduce suma TVA achitată pentru arenda automobilului? 41. (28.21.10) Are dreptul contribuabilul TVA la deducerea TVA pentru procurarea abonamentelor la clubul sportiv pentru angajații săi? 42. (28.21.9) În lipsa documentelor confirmative se permite deducerea sumei TVA? 43. (28.21.8) Se permite la deducere TVA achitată pentru valorile materiale și serviciile procurate care nu sunt folosite pentru desfășurarea activității de întreprinzători? 44. (28.21.5) Care este modalitatea deducerii sumei TVA, în cazul în care valoarea în vamă la valorile materiale importate prevalează asupra celei din factura eliberată de furnizorul nerezident? 45. (28.21.4) Se permite la deducere suma TVA pentru serviciile de comunicație fără a dispune de factura fiscală? 46. (28.21.3) Are dreptul contribuabilul la deducerea sumei TVA în cazul realizării angro a activelor materiale și va influența la deducerea producția care nu a fost comercializată? 47. (28.21.2) Care sunt documentele ce permit deducerea sumei TVA, altele decât factura fiscală? 48. (28.21.1) Cum se apreciază suma deducerii TVA, dacă valorile materiale, serviciile procurate sunt folosite pentru efectuare livrărilor atât impozabile, cât și scutite de TVA fără drept de deducere?

Instituții:

Serviciul Fiscal de Stat | Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon