28
03 2016
1349

Banca Națională a Moldovei a înregistrat lista creanţelor față de BEM S.A., BC BS S.A. și BC „Unibank” S.A.

La data de 24 martie 2016, Banca Națională a Moldovei a înregistrat lista creanţelor față de Banca de Economii S.A., BC „Banca Socială” S.A. și BC „Unibank” S.A., validate de lichidatorii acestora. Conform prevederilor art. 3810 alin.(1) din Legea instituțiilor financiare, în termen de 20 de zile de la data înregistrării listei creanţelor la Banca Naţională, orice deponent, orice alt creditor ori unul sau mai mulţi acţionari ai băncii care deţin în total cel puţin 10 la sută din acţiunile cu drept de vot pot înainta Băncii Naţionale o contestaţie împotriva măsurilor întreprinse de lichidator în scopul validării creanțelor (respingerea, stabilirea creanţelor şi a claselor de prioritate a acestora). Bani.md amintește că în luna octombrie a anului trecut Comi­te­tul Exe­cu­tiv al Băn­cii Națio­nale a Mol­do­vei a decis retra­ge­rea licen­țe­lor de des­fă­șu­rare a acti­vi­tă­ți­lor finan­ci­are ale Băn­cii de Eco­no­mii S.A., BC ,,BANCA SOCIALĂ” S.A. și B.C. ,,UNIBANK” S.A, ca urmare a insol­va­bi­li­tă­ții aces­tora și altor încăl­cări de la pre­ve­de­rile legi­sla­ției în vigoare, și ini­ți­e­rea pro­ce­su­lui de lichi­dare silită a aces­tor bănci, în con­for­mi­tate cu Legea insti­tu­ți­i­lor finan­ci­are.

via | www.bani.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.