Știri

Compensarea de către șofer a amenzii aplicate și achitate de către întreprindere în străinătate

O companie din RM s-a adresat în instanţa de judecată cu cerere privind încasarea prejudiciului de la un salariat (șofer), angajat prin contract individual de muncă și contract de răspundere materială deplină, ulterior fiind semnat și un contract pentru folosirea cardului bancar – proprietate a companiei în situații de lucru. Prin act de predare-primire, șoferul a primit de la companie, pentru îndeplinirea sarcinilor de serviciu, automobil și semiremorcă de mare tonaj. Conform ordinului și foii de parcurs pentru autocamioane, în perioada 15 februarie 2017 – 23 martie 2017 șoferul a fost delegat în deplasare pe ruta Moldova-Polonia-România, în cadrul căreia șoferul a comis două încălcări pe teritoriul Poloniei, pentru care a fost sancționat de către poliția poloneză și anume: - Pentru neachitarea taxei de drumuri pentru drumurile cu plată, fiind aplicată amendă în mărime de 1500 de zloți polonezi; și - Pentru completarea necorespunzătoare a autorizației de transportare internațională a mărfurilor pe teritoriul Poloniei, fiind aplicată amendă de 10000 zloți polonezi. Întrucât autocamionul și semiremorca au fost parcate la parcarea cu plată pe perioada până la achitarea amenzilor, compania a mai achitat prin intermediul șoferului suma de 1889 zloți polonezi pentru acest serviciu. Toate aceste amenzi au fost achitate de către șofer de pe cardul bancar oferit de către companie în interes de serviciu. Respectiv, compania a invocat că șoferul a cauzat companiei un prejudiciu material în mărime de 13389 zloți polonezi, care, la cursul valutar din acea perioadă, constituiau 62203,09 lei. Șoferul a refuzat achitarea pe cale amiabilă a prejudiciului cauzat companiei. Ulterior, pârâtului (șoferului) i-a fost înmânată personal, sub semnătură, pretenția nr. 54sj, prin care compania a solicitat achitarea prejudiciului cauzat. Conform înscrisului de pe pretenție, șoferul a promis achitarea datoriei, însă ulterior a ignorat-o. Respectiv, compania a solicitat prin cererea de chemare în judecată încasarea de la șofer în beneficiul companiei a prejudiciului material în mărime de 44584,59 lei și a cheltuielilor de judecată. Prin hotărârea Judecătoriei Chișinău cererea de chemare în judecată depusă de companie a fost admisă parțial. S-a încasat de la șofer în beneficiul companiei prejudiciul cauzat angajatorului în limita unui salariu mediu, în sumă de 2400 lei. În rest, pretențiile companiei s-au respins ca fiind neîntemeiate. Nefiind de acord cu hotărârea primei instanțe, compania a atacat-o cu apel. Instanța de apel a constatat că, conform art. 328 alin. (2) Codul muncii (CM), fiecare parte a contractului este obligată să dovedească cuantumul prejudiciului material care i-a fost cauzat. În conformitate cu art. 327 alin. (l)-(3) din CM în redacţia în vigoare la data cauzării prejudiciului, partea contractului individual de muncă (angajatorul sau salariatul) care a cauzat, în legătură cu exercitarea obligaţiilor sale de muncă, un prejudiciu material şi/sau moral celeilalte părţi repară acest prejudiciu. Contractul individual şi/sau cel colectiv de muncă pot specifica răspunderea materială a părţilor. În acest caz, răspunderea materială a angajatorului faţă de salariat nu poate fi mai mică, iar a salariatului faţă de angajator - mai mare decât cea prevăzută de CM şi de alte acte normative. Încetarea raporturilor de muncă după cauzarea prejudiciului material şi/sau a celui moral nu presupune eliberarea părţii contractului individual de muncă de repararea prejudiciului. Potrivit dispoziţiilor art. 328 alin. (1) şi (2) din CM, partea contractului individual de muncă repară prejudiciul material pe care l-a cauzat celeilalte părţi în urma acţiunii sau inacţiunii sale ilegale şi culpabile, dacă CM sau alte acte normative nu prevăd altfel. Fiecare parte a contractului este obligată să dovedească cuantumul prejudiciului material care i-a fost cauzat, salariatul fiind obligat să repare prejudiciul material cauzat angajatorului. În condițiile art. 334 alin. (1) şi (2) CM, salariatul este absolvit de răspundere materială dacă prejudiciul a fost cauzat în cazuri de forţă majoră confirmate în modul stabilit, de extremă necesitate, de legitimă apărare, de executare a unei obligaţii legale sau contractuale, precum şi în limitele riscului normal de producţie. Salariaţii nu răspund pentru pierderile inerente procesului de producţie, care se încadrează în limitele prevăzute de normele tehnologice sau de legislaţia în vigoare, pentru prejudiciile materiale provocate în circumstanţe neprevăzute care nu puteau fi înlăturate, precum şi în alte cazuri similare. Art. 337 alin. (1) şi (2) din CM statuează că răspunderea materială deplină a salariatului constă în obligaţia lui de a repara integral prejudiciul material cauzat. Salariatul poate fi tras la răspundere materială deplină pentru prejudiciul material cauzat doar în cazurile1 prevăzute la art.338. Dispoziţiile art. 341 alin. (1) CM prevăd că mărimea prejudiciului material cauzat angajatorului se determină conform pierderilor reale, calculate în baza datelor de evidenţă contabilă. Potrivit art. 1415 din Codul Civil (CC) în redacția legii până la data de 1 martie 2019, persoana care a reparat prejudiciul cauzat de o altă persoană are dreptul la o acţiune de regres împotriva acesteia în mărimea despăgubirii plătite persoanei vătămate dacă legea sau contractul nu prevede altfel. Șoferul (pârâtul/intimat) a comis o faptă ilicită în raport cu apelanta (compania), ce constă în inacţiunea acestuia privind neasigurarea şi neachitarea taxei de folosire a drumurilor cu plată din Republica Polonă în timpul deplasării sale prin această țară cu autovehiculul companiei în calitate de şofer, respectiv, în perioada în care acesta era angajat al companiei. Or, din actele prezentate de către companie, șoferul cunoştea despre necesitatea asigurării condiţiilor pentru efectuarea plăţii taxelor de folosire a drumurilor şi să îndeplinească autorizaţia, însă a neglijat realizarea acestei sarcini. Fapta ilicită nominalizată a șoferului a avut drept consecinţă sancţionarea companiei cu 13389 zloţi polonezi, echivalentul a 62203,09 lei, achitaţi de către companie în beneficiul statului Polonia, șoferul fiind într-o legătură cauzală directă cu prejudiciul cauzat companiei, deoarece aceasta a fost comisă în perioada când intimatul era angajat al apelantei şi în timpul exercitării de către acesta a atribuţiilor de serviciu. În consecinţă, Curtea de Apel a constatat că pretențiile companiei sunt fondate şi a dispus admiterea parțială a cererii, încasând de la șofer în beneficiul companiei prejudiciul material în mărime de 44 584,59 lei, cheltuielile de judecată suportate cu titlu de taxă de stat în instanța de fond în mărime de 1956 lei și în instanța de apel în mărime de 1003,38 lei (Dosarul nr. 2a-710/19). Decizia instanței de apel a fost menținută de Curtea Supremă de Justiție. _______________________ a) între salariat şi angajator a fost încheiat un contract de răspundere materială deplină pentru neasigurarea integrităţii bunurilor şi altor valori care i-au fost transmise pentru păstrare sau în alte scopuri (art.339); b) salariatul a primit bunurile şi alte valori spre decontare în baza unei procuri unice sau în baza altor documente unice; c) prejudiciul a fost cauzat în urma acţiunilor sale culpabile intenţionate, stabilite prin hotărâre judecătorească; d) prejudiciul a fost cauzat de un salariat aflat în stare de ebrietate alcoolică, narcotică sau toxică, stabilită în modul prevăzut la art.76lit.k); e) prejudiciul a fost cauzat prin lipsă, distrugere sau deteriorare intenţionată a materialelor, semifabricatelor, produselor (producţiei), inclusiv în timpul fabricării lor, precum şi a instrumentelor, aparatelor de măsurat, tehnicii de calcul, echipamentului de protecţie şi a altor obiecte pe care unitatea le-a eliberat salariatului în folosinţă; f) în conformitate cu legislaţia în vigoare, salariatului îi revine răspunderea materială deplină pentru prejudiciul cauzat angajatorului în timpul îndeplinirii obligaţiilor de muncă; g) prejudiciul a fost cauzat în afara exerciţiului funcţiunii.
author icon

Victoria Belous

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

1071 vizualizări

Data publicării:

12 Decembrie /2019 09:10

Domeniu:

Noutăți

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon