23
06 2022
295

Contribuțiile la BASS: clasificația economică pentru plătitori

Termenul-limită de declarare şi de plată a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii la bugetul asigurărilor sociale de stat în luna curentă este data de 27 iunie, amintește Casa Naţională de Asigurări Sociale.  CNAS reiterează că, în conformitate cu anexa nr. 1 la Legea nr. 489/1999 privind sistemul public de asigurări sociale:
  • Categoriile de angajatori specificaţi la pct. 1.1, 1.2, 1.3, 1.5 din anexă au obligaţia să declare, cu utilizarea Dării de seamă privind reţinerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală şi a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate (Forma IPC21), şi să  achite contribuţiile de asigurări sociale de stat obligatorii (CAS) calculate pentru luna mai 2022 până la data de 27 iunie 2022 inclusiv. Angajatorii menţionaţi achită CAS la bugetul asigurărilor sociale de stat la clasificaţia economică „121100 - Contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii virate de angajatori".
 
  • Rezidenţii parcurilor pentru tehnologia informaţiei specificaţi la pct. 1.4 din anexă, au obligaţia să declare, cu utilizarea Declaraţiei cu privire la impozitul unic (forma IU17) impozitul unic în componenţa căruia se încadrează şi CAS, şi Dării de seamă IPC21, prin care se declară venitul lunar asigurat al persoanelor angajate cu contract individual de muncă, precum şi declararea pe principii generale a CAS în raport cu veniturile realizate de angajaţi şi/sau de alte persoane fizice în baza contractelor civile încheiate în vederea executării de lucrări sau prestării de servicii. Declararea şi achitarea impozitului unic şi contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate pentru luna mai 2022 se efectuează până la data de 27 iunie 2022 inclusiv. Angajatorii menţionaţi achită impozitul unic la clasificaţia economică „145161 - Impozit unic perceput de la rezidenții parcurilor pentru tehnologia informației" şi CAS declarate şi calculate pe principii generale la clasificaţia economică „121100 - Contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii virate de angajatori".
 
  • Persoanele fizice specificate la pct. 1.6 din anexă, care se regăsesc în una dintre situațiile: fondatori ai întreprinderilor individuale; persoane fizice care desfășoară activități independente în domeniul comerțului cu amănuntul, cu excepția comerțului cu mărfuri supuse accizelor, persoanele fizice care exercită activităţi în domeniul achizițiilor de produse din fitotehnie și/sau horticultură și/sau de obiecte ale regnului vegetal au obligaţia să achite CAS calculate pentru luna mai  2022 în mărime de 1/12 din taxa fixă anuală stabilita la art. 3 alin. (1) din Legea nr. 206/2021 bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2022, ce constituie suma de 1069,83 lei, până la data de 27 iunie 2022 inclusiv. Persoanele prenotate achită CAS la bugetul asigurărilor sociale de stat la clasificaţia economică „121310 - Contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii, virate de persoanele fizice ce îşi desfăşoară activitate pe cont propriu".
 
  • Liber-profesioniştii ce practică activitate în sectorul justiţiei, specificaţi la pct. 1.61 din anexă, au obligaţia să declare cu utilizarea Dării de seamă IPC21 şi să achite CAS calculate pentru luna mai 2022 în mărime de 1/12 din taxa fixă anuală stabilita la art. 3 alin. (2) din Legea nr. 206/2021 bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2022, ce constituie suma de 2021,25 lei, până la data de 27 iunie 2022 inclusiv. Virarea CAS pentru persoanele specificate la pct. 3.1 al Deciziei CSE nr. 7 din 04.03.2022, inclusiv cu modificările operate prin Decizia CSE nr. 11 din 17.03.2022, poate fi extins până la data stabilită. Liber-profesioniştii achită CAS la bugetul asigurărilor sociale de stat la clasificaţia economică „121310 - Contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii, virate de persoanele fizice ce îşi desfăşoară activitate pe cont propriu".
 
  • Angajatorii din domeniul transportului rutier de persoane în regim de taxi specificaţi la pct. 1.8  din anexă, - pentru persoanele angajate prin contract individual de muncă care efectuează transport rutier de persoane în regim de taxi au obligaţia să declare cu utilizarea Dării de seamă privind calculul impozitului pe venit, primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală şi contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii pentru angajații conducători auto ce efectuează transport rutier de persoane în regim de taxi (Forma TAXI18) şi să achite CAS calculate pentru luna iulie 2022 în mărime de 1/12 din taxa fixă anuală stabilita la art. 3 alin. (1) din Legea nr. 206/2021 bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2022 până la data de 27 iunie 2022 inclusiv. Angajatorii menţionaţi achită CAS la bugetul asigurărilor sociale de stat la clasificaţia economică „121100 - Contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii virate de angajatori".
 
  • Persoanele fizice care exercită activități în calitate de zilieri în temeiul Legii nr. 22/2018 privind exercitarea unei activități necalificate cu caracter ocazional desfășurate de zilieri, specificate la pct. 1.9 din anexă, au obligaţia să achite CAS calculate pentru luna mai 2022 în mărime de 1/12 din taxa fixă anuală stabilita la art. 3 alin. (3) din Legea nr. 206/2021 bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2022, ce constituie 272,5 lei, până la data de 27 iunie 2022 inclusiv în cazul în care în luna mai 2022 au exercitat activitate necalificată cu caracter ocazional. Persoanele fizice prenotate achită CAS la bugetul asigurărilor sociale de stat la clasificaţia economică „121320 - Contribuţii de asigurări sociale de stat virate de persoanele fizice care au încheiat contract individual". 
 
Potrivit art. 28 din Legea nr. 489/1999 privind sistemul public de asigurări sociale şi art. 4 din Legea nr. 206/2021 bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2022, neplata în termen a CAS atrage după sine calcularea majorărilor de întârziere de 0,1% din suma datoriei pentru fiecare zi de întârziere, inclusiv pentru ziua de transfer al sumei datorate. Calcularea majorărilor de întârziere se efectuează de către CNAS lunar, fără emiterea unei decizii speciale.
 
Respectiv, autoritatea recomandă plătitorilor de contribuţii la bugetul asigurărilor de stat să se conformeze prevederilor legislaţiei, respectiv, să declare şi să achite CAS în termenii stabiliţi de lege.

via | cnas.gov.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.