Știri

Cu privire la modificarea ordinului Ministerului Finanțelor nr.115 din 06.09.2010

ORDIN nr. 199 ”Cu privire la modificarea ordinului Ministerului Finanțelor nr.115 din 06.09.2010” din 10 decembrie 2015

Întru executarea prevederilor Legii contabilităţii nr.113-XVI din 27 aprilie 2007 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr.27-34, art.61 cu modificările şi completările ulterioare) şi punctului 3 alineatul 3 din Hotărîrea Guvernului nr.294 din 17.03.1998 ,,Cu privire la executarea Decretului Preşedintelui Republicii Moldova nr.406-II din 23 decembrie 1997” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr.30-33, art.288 cu modificările şi completările ulterioare),

ORDON:

1. Punctul 1 subpct.3) al Odinului Ministerului Finanțelor nr.115 din 06.09.2010 se exclude; 2. Punctul 5 al Odinului Ministerului Finanțelor nr.115 din 06.09.2010 se expune în următoarea redacție: ,, 5. Agenţii economici care dispun de un sistem computerizat de evidenţă primară beneficiază de dreptul imprimării de sine stătător a facturilor fiscale și anexelor la acestea pe hîrtie specială cu însemne de protecţie pentru documentarea livrărilor sale. Semnele de protecție se stabilesc de către agentul economic conform necesităților și posibilităților proprii. Acordarea dreptului la tipărirea de sine stătător a facturilor fiscale și anexelor la acestea se efectuează în baza recipisei emise în formă electronică, în urma depunerii de către agentul economic a unei solicitări prin intermediul sistemului informatic „Comandă on-line”. Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, pîna la intrarea în vigoare a prezentului ordin, va asigura implementarea unui serviciu electronic de comandă şi acordarea automatizată a seriei şi diapazonului de numere pentru facturile fiscale subiecţilor ce dispun de dreptul imprimării de sine stătător a acestora. Agenții economici cărora li s-a acordat dreptul la imprimarea de sine stătătoare a facturilor fiscale cu atribuirea seriei și diapazonului de numere beneficiază de acest drept pe toată perioada deținerii statutului de plătitor a TVA, fără necesitatea reconfirmării acestui drept pe parcursul perioadei menționate. Se permite utilizarea atît a formularelor de facturi fiscale executate tipografic cât și a celor perfectate în baza dreptului acordat de imprimare de sine stătător. ” 3. Punctul 51 se exclude; 4. Anexa nr.3 se exclude; 5. Instrucțiunea privind completarea formularului tipizat de document primar cu regim special „Factura fiscală”, anexa 4 la Ordinul Ministerului Finanțelor nr.115 din 06.09.2010, se modifică după cum urmează:
  • în punctul 3) textul „sau în formă electronică” se exclude;
  • prima propoziție din p.4 se expune în următoarea redacție: „În dependență de numărul exemplarelor de facturi fiscale executate tipografic utilizate la documentarea livrării și specificul livrării, destinația acestora se stabilește după cum urmează:”;
  • p.4 se completează în final cu o propoziție nouă cu următorul conținut: „La imprimarea facturilor fiscale generate în SIA „e-Factura”, precum și la imprimarea de sine stătătoare a facturilor fiscale de către subiecții ce dispun de acest drept, indicarea numărului de ordine a exemplarului nu este obligatorie.”;
  • la punctul 6 subpunctul 2) textul „conform certificatului specificat în anexa nr.3 la prezentul ordin”, se exclude;
  • punctul 6 se completează cu un subpunct nou 3) cu următorul conținut: „3) generate în SIA „e-Factura”.”
  • punctul 8, după textul „fiecare cumpărător în parte,” se completează cu textul „ cu excepția cazurilor stabilite de Codul fiscal,”;
  • punctul 8, se completează cu o propoziție nouă cu următorul conținut „În anexele la facturile fiscale imprimate de sine stătător de către subiecții ce dispun de acest drept, indicarea seriei și numărului anexei nu se efectuează.”
  • punctul 9 se exclude;
  • punctul 12 se expune în următoarea redacție: „Pentru livrările de servicii factura fiscală se completează în modul următor:”.
6. Numerotarea punctelor din Instrucțiune se expune în următoare redacție :
  • punctele de la 10-12 devin punctele 9-11
7. Prezentul ordin intră în vigoare începînd cu 01.01.2016.

Ministrul Finanțelor Anatol Arapu

via | www.fisc.md

Instituții:

Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova

1922 vizualizări

Data publicării:

11 Decembrie /2015 09:00

Catalogul tematic

Factura fiscală | Ordine MF | Contabilitate

Etichete:

Modificare | Ordin MF | legea | Contabilitate | factura fiscală

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon