Știri

Curtea de conturi a prezentat Parlamentului Raportul activităţii pentru anul 2015

Astfel, conform misiunii sale, Curtea de conturi a exercitat auditarea finanțelor publice și de exercitare a controlului asupra formării, administrării şi utilizării resurselor financiare publice şi gestionării patrimoniului de stat. Consolidarea capacităților CC sunt sprijinite permanent de forul legislativ și de partenerii de dezvoltare. Noua componenţă a curții își asumă toate responsabilitățile pentru modernizarea instituției supreme de audit din țara noastră, a declarant Președintele Curții de Conturi, Veaceslav Untilă. În perioada raportată s-au realizat 43 misiuni de audit, inclusiv şapte ale situațiilor financiare, 23 - de conformitate, 12 - de performanță și un audit TI. În acest sens, au fost auditate 638 de entități, preponderent autorități publice centrale și locale (47%). Cele mai semnificative observații și concluzii de audit enunțate de curte țin de achizițiile publice, gestionarea patrimoniului public, managementul financiar-contabil. Conform atribuțiilor sale, CC a realizat auditul asupra executării bugetului de stat 2015. Astfel, s-a constatat că bugetul de stat pentru 2015 nu a fost aprobat până la finele anului 2014. Impredictibilitatea procesului bugetar, mai cu seamă ce ține de calendarul previziune - întocmire-aprobare, a generat multiple evaluări și ajustări rezultate cu devieri semnificative (prevederi-realizări efective) ale indicatorilor sintetici fiscal-bugetari: la venitiri – minus 1186,2 mil. lei sau minus 3,9%, la cheltuieli – minus 1590,4 mil. lei sau 4,6%, deficitul bugetar fiind majorat cu 404,2 mil. lei (+10,2%). Totodată, s-a constatat că nivelul de executare a veniturilor pe tipuri a variat de la 50,2% până la 339,0%, neâncasările constituind 1722,8 mil. lei, iar supraâncasările – 404,6 mil. lei. Curtea de conturi, conform mandatului său, a auditat și fondurile obligatorii de asistență medicală, administrate și raportate de Compania Națională de Asigurări în Medicină. Auditul a identificat unele deficiențe și neconformități. Una dintre acestea se referă la faptul că veniturile FAOAM provenite din transferurile de la bugetul de stat pentru categoriile asigurate de Guvern (2125,9 mil. lei) au fost planificate cu aplicarea cotei procentuale de 12,1% la suma cheltuielilor de la care se calculează transferurile, pe când Legea finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nu admite stabilirea unor astfel de cote prin alte acte decât prin legea bugetară anuală. De asemenea, CNAM nu a organizat un sistem funcțional de consolidare a responsabilizării și justificării gestionării optime a resurselor (50,8 mil. lei), precum și nu a asigurat colectarea probelor de audit de la 3 IMSP republicane care au contractat servicii medicale în valori semnificative, raportate de către acestea și consolidate în Raportul Guvernului privind executarea FAOAM pentru anul 2015. La capitolul auditul public al finanțelor publice, s-a stabilit că organele financiare, economice, statistice și fiscale nu și-au asumat responsabilitățile de rigoare în materie de coparticipare punctuală la exercițiul de evaluare a indicilor fiscal-bugetari, respectiv, nu dispun de datele necesare pentru întocmirea calculelor de rigoare. Deficiențele și neregulile atestate la administrarea finanțelor publice au fost cauzate de faptul că funcționalitatea controalelor efectuate de instituțiile abilitate cu drepturi de executare a facilităților fiscale și vamale este limitată de neaplicarea în deplină măsură a tuturor instrumentelor legale de care dispun. O altă cauză se referă la neasigurarea efectuării unei analize a impactului acordării facilităților fiscale și vamale de către Ministerul Finanţelor, responsabil de monitorizarea facilităților fiscale și vamale, care s-a limitat la generalizarea și sistematizarea informațiilor la nivel de costuri ale acestora, precum și la neconformarea raportării depline de către MF a facilităților fiscale și vamale, cu circa 5762,8 mil. lei mai puțin decît datele organelor vamale și fiscale. Comisia parlamentară economie, buget și finanțe recomandă CC, ca în viitoarele rapoarte să includă un capitol ce se referă la implementarea planurilor de dezvoltare strategică. Raportul Curții de Conturi pentru anul 2015, cu analiza amplă a tuturor instituțiilor audiate îl puteți găsi aici.
author icon

Marina Căldare

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

1044 vizualizări

Data publicării:

24 Decembrie /2016 10:00

Domeniu:

Noutăți

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon