Știri

Formarea profesională continuă a lucrătorilor, oportunitate pentru o viaţă decentă

Preocuparea de bază a Institutu­lui Muncii, acum, la debutul anului de studii, este de a informa cât mai mulţi lucrători şi angajatori asupra profitabilităţii investiţiilor în edu­caţie şi de a oferi o gamă largă de oportunităţi de învăţare pentru per­soane şi organizaţii. În anul de studii 2015-2016, vom dezvolta o strategie a produselor educaţionale de o funcţionalitate sporită:
  1. Sănătatea şi securitatea în muncă. Curs autorizat de 8 şi 40 de ore. În urma audierii acestui curs, lucrătorii cu responsabilităţi în domeniul sănătății și securității în muncă, dar si unităţile econo­mice, vor fi capabili/e să îmbună­tăţească sistemele de securitate la locul de muncă, să prevină riscurile pentru viaţa şi securitatea la locul de muncă, să susţină cu succes ori­ce verificare în domeniu;
  2. Evaluarea riscurilor de accidentare şi îmbolnăvire. Curs nou, elaborat în conformi­tate cu abordările de prevenire a riscurilor. Cursul este adresat con­ducătorilor locurilor de muncă şi persoanelor cu responsabilităţi în domeniul sănătății și securității în muncă, dar şi persoanelor care vor să obţină o calificare suplimentară la studiile superioare pentru a acti­va in domeniul serviciilor de evalu­are a riscurilor ;
  3. Automanagementul veni­tului salarial. Curs de educaţie economică pentru lucrători. Cursul va dezvolta competenţe de sporire a veniturilor salariale prin poziţie activă la locul de muncă;
  4. Revitalizare sindicală. Curs sindical de evaluare, planifica­re şi organizare sindicală.
În ultimul timp, piaţa serviciilor educaţionale de formare profesio­nală înregistrează o creştere con­stantă. A sporit nu doar oferta edu­caţională a centrelor de formare, dar si solicitările de educaţie venite dinspre piaţa muncii. Sindicatele au menirea de a informa lucrătorii asu­pra oportunităţilor educaţionale şi a beneficiilor de pe urma investiţiilor în educaţie, de a dezvolta politici sindicale de abordare a calificări­lor pe piaţa muncii, de a consulta şi negocia cu partenerii sociali orice problemă legată de politicile educa­ţionale. Practica durabilă a Institutului Muncii în domeniul educaţiei sindi­cale, exprimată în cei 50 de ani de funcţionare a instituţiei, în calitate de centru de educaţie şi cercetări sindicale, ne conferă certitudinea necesară pentru a continua să dez­voltăm serviciile educaţionale pen­tru membrii de sindicat.

via | vocea.md

1262 vizualizări

Data publicării:

17 Septembrie /2015 10:45

Domeniu:

Noutăți

Etichete:

lucratori | oportunitatea | studii | organizatii

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon