21
04 2016
1005

În aprilie iese din tipar ediția ordinară a P.P. „Monitorul Fiscal FISC.md”

În aprilie, eram cu toții în așteptarea unei noi redacții a Codului Fiscal și planificam ediția a doua din acest an să cuprindă Codul Fiscal actualizat. Însă, nefiind aprobată politica fiscală pentru anul curent, am elaborat pentru luna aprilie ediția ordinară care cuprinde materiale de autor. Vă propunem, în ediția nr. 2 (30) a revistei ”Monitorul Fiscal FISC.md”, un interviu realizat cu Șefului IFPS Serghei Pușcuța ”Contăm, foarte mult, pe dezvoltarea sistemului informațional al Fiscului”. Partea din revistă ce prezintă poziția oficială a Serviciului Fiscal de Stat începe cu articolul Moratoriul asupra controlului de stat, elaborat de Victor Sîrbu și Oxana Gonța, care face parte din rubrica Documente și comentarii. În compartimentul Întrebări și răspunsuri găsiți materialele elaborate de autorii revistei din cadrul SFS: Referitor la aspectele privind aplicarea normelor legislative privind impozitul pe venit Cu privire la deducerea, în scopuri fiscale, a cheltuielilor aferente asigurării facultative a angajatului; О вычете износа автомобилей, используемых лицами из групп 112 и 121 Классификатора занятий Республики Молдова; Privind necalcularea primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală din salariul angajatului în cazul achitării de către acesta a primelor stabilite in sumă fixă, autor Parascovia Cebotarenco. О вычете расходов, связанных с реализаци¬ей заложенных предметов; Privind reflectarea datelor personale ale beneficiarelor veniturilor din cîștiguri obținute în anul 2015 în Nota de Informare (Forma IALS 14); О налоговых аспектах посредничества при предоставлении дарения в пользу физиче-ского лица; О вычете расходов физического лица, разработавшего мини-программу; Despre impozitarea venitului obținut de către entitate din înstrăinarea cotelor de participație; Despre regimul fiscal la depășirea cuantumului diurnei; Cu privire la reținerea impozitului pe venit din comisionul achitat în folosul nerezidentului; Unele aspecte de impozitare a serviciilor de consultanță, prestate de către nerezidenți pentru clienții unei întreprinderi; Cu privire la deducerea, în scopuri fiscale, a cheltuielilor ce țin de pierderile aferent furtului mărfii, autor Maia Cațel. Despre reflectarea rezultatelor unor tranzacții în Calculul impozitului pe venitul persoanelor ce practică activitate profesională de notar sau de executor judecătoresc (Forma CNOTAREX15); Cu privire la reținerea impozitului pe venit, conform art. 901 alin. (3) din CF, din plățile efectuate de către un notar; Despre unele aspecte ale reținerii și virării la buget a impozitului pe venit reținut din salariul net al angajatului; О некоторых особенностях налогового режима для патентообладателей; О порядке применения ст. 42 Налогового кодекса при дарении имущества между физическими лицами; О налоговом режиме для займа, полученного физическим лицом,autor Marina Cravcenco. О налоговом режиме для контрактов, за¬ключенных с патентообладателями; Privind deductibilitate, în scopuri fiscale, a unor cheltuieli suportate de întreprindere; Об отражении хозяйcтвующим субъектом платежей, осуществленных в пользу физи¬ческого лица за приобретенный сельскохо¬зяйственный участок; Unele aspecte impozitării avansului primit în baza contractului încheiat pentru livrări de mărfuri; Despre impozitarea dobîndei aferente împrumuturilor acordate; О выборе режима налогообложения для доходов малых и средних предприятий, autor Daniela Gulea Privind reținerea impozitului pe venit la sursă în cadrul campaniei promoționale, autori Petru Griciuc, Valeriu Severin. Referitor la T.V.A. О применении коэффициента в соответствии с ч. (3) ст. 102 НК; Unele întrebări frecvente care apar la completarea Declarației privind T.V.A., autor Alla Litovcenco. О режиме по НДС для посещений работниками предприятия выставки (конференции) за рубежом; Despre înregistrarea în calitate de contribuabil al T.V.A.; Despre regimul la T.V.A. pentru servicii, în cazul în care una dintre părțile contractuale activează în Transnistria; Despre documentarea returnării mărfii primite de la un neplătitor T.V.A.; О порядке документирования получения товаров на хранение и их последующего приобретения лицом, осуществлявшим хранение; Cu privire la eliberarea facturii fiscale de către un asistent în brokeraj–intermediar; Despre calificarea unui agent economic drept subiect al prevederilor art. 103 alin. (1) pct. 12) lit. a) din CF; Cu privire la aplicarea facilității fiscale, conform art. 103 alin. (1) pct. 29) din CF, autor Andrei Nevreanschi . О режиме по НДС для услуг по аренде коммерческих площадей; Cu privire la calcularea și achitarea accizului de la alcoolul utilizat în procesul de fabricație la scoaterea producției neaccizabile din încăperea de acciz; О применении кода IBAN; Despre înregistrare în Registrul general electronic al facturilor fiscale a unor facturi fiscale; Privind aplicarea scutirii de T.V.A. pentru importul și/sau livrarea mărfurilor și serviciilor, conform HG nr. 854 din 16.12.2015 și Legii nr. 193 din 19.11.2015, autor Alexandra Culicova. Cu privire la impunerea cu T.V.A. și reflectarea de către un agent economic carnetelor de muncă, transmise angajaților cu compensarea cheltuielilor aferente; Despre aprecierea pragului de înregistrare în calitate de plătitor T.V.A. pentru turoperator/ agenția de turism; О применении условного коэффициента при осуществлении поставок, не являющихся объектом обложения НДС, Despre obligația de înregistrare în calitate de plătitor al T.V.A. pentru teatrele publice/private; Unele aspecte aferente achitării accizelor la articole giuvaiere din metale prețioase și pietre prețioase; Cu privire la scutire de T.V.A. în conformitate cu art. 103 alin. (1) pct. 12) din CF pentru unele servicii; О применении нулевой ставки НДС в отношении твердого биологического топлива; О документировании не облагаемых НДС поставок; О налоговом режиме для поставок непереработанного молока; Об особенностях зачета НДС при импорте материальных активов, autor Ion Chitoroagă. Некоторые аспекты представления исправленной отчетности; Depunerea Declarației corectate cu privire la impozitul pe venit (Forma CET 08) pînă la anunțarea unui control fiscal; Некоторые аспекты уплаты налогового обязательства без представления отчетности, autor Ala Pojoga. În rubrica Practica fiscală autorii Petru Griciuc și Valeriu Severin descriu subiectele privind efectuarea controlului fiscal contribuabilului care dispune de certificat de credibilitate; o применении санкций исходя из уровня значимости налогового правонарушения; precum și despre citarea la organul fiscal și О санкционировании в случае неудержания подоходного налога у источника выплаты. Tot aici, găsiți înformația despre Obligația privind instalarea terminalelor POS și consecințele apărute la nerespectarea ei, prezentată de către autorul Roman Vieru. Alexei Sochirca a elaborat un articol despre Cardul de plată – instrument de plată fără numerar. În rubrica Consultații juridice autorii Mihail Garmandir și Irina Cebaniuc continuă tema insolvabilității în articolul Procedura de insolvabilitate a întreprinderilor. În ediția din luna aprilie autorii revistei care scriu pentru rubrica Contabilitate practică vă propunem să citiți subiectele Particularitățile ținerii contabilității și întocmirii situațiilor financiare în organizațiile necomerciale (Lidia Foalea), Возврат товара: особенности бухгалтерского учета и налогообложения (Natalia Zlatina); Etape specifice în întocmirea situațiilor financiare pentru anul 2015 (Valentina Panuș) și Некоторые аспекты признания и оценки дохода в соответствии с МСФО 15 «Выручка по договорам с покупателями» (Liudmila Lapițcaia). Compartimentul servicii.fisc.md prezintă informația despre Centrul de Apel al Î.S. „Fiscservinform”, iar în Analize și statistici este prezentată activitatea Serviciului Fiscal de Stat în cifre: anul 2015. Ținem să vă informăm, că aproape toate materialele sunt deja publicate pe site-ul www.monitorul.fisc.md . Vă mulțumim că sunteți alături de noi – echipa P.P. „Monitorul Fiscal FISC.md” . De cinci ani suntem alături de Dumneavoastră și afacerea Dumneavoastră

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.