01
08 2022
111

Investițiile de importanță pentru securitatea statului necesită aprobare prealabilă

Orice potențial investitor, anterior efectuării activităților investiționale în domeniile de importanță pentru securitatea statului (investiții) prevăzute1 la art. 4 din Legea nr.174/2021 privind mecanismul de examinare a investițiilor de importanță pentru securitatea statului sau a activităților al căror obiect constituie bunuri de importanță pentru securitatea statului prevăzute2 la art. 5 din legea menționată, va fi obligat să obțină de la Consiliu pentru promovarea proiectelor investiționale de importanță națională (Consiliu) o aprobare prealabilă a investițiilor preconizate.

 
În „MO” din 29 iulie curent a fost publicată și a intrat în vigoare Hotărârea Guvernului nr.553 din 27 iulie 2022, care prevede completarea HG nr.585/2016 cu anexa nr.3 – Regulamentul cu privire la modul de examinare și aprobare prealabilă a investițiilor de importanță pentru securitatea statului (Regulament). Actul normativ a fost elaborat cu scopul de a stabili modul de examinare și de aprobare a investițiilor, inclusiv aflate în curs de realizare, de către Consiliu.
 
Conform Regulamentului, obligativitatea obținerii aprobării prealabile de la Consiliu se va răsfrânge și asupra proprietății publice, parteneriatului public-privat, concesiunilor, care derulează potrivit legilor speciale în domeniu, precum și asupra contractelor/tranzacțiilor de concesiune, de deetatizare a proprietății publice, parteneriatelor public-private aflate în curs de realizare, indiferent de data încheierii lor.
 
Pentru solicitarea aprobării prealabile a investițiilor, inclusiv aflate în curs de realizare, investitorul potențial (după caz, investitorul) urmează să prezinte secretarului Consiliului un șir de documente şi informații cu privire la aportul fiecărui asociat/acționar în formarea capitalului social, inclusiv al beneficiarului efectiv; valoarea maximă a investiției; activitatea de bază, produsele şi serviciile comerciale; țara sau țările în care își desfășoară activitatea şi principalii parteneri de afaceri din ţară sau de peste hotare; situațiile financiare pentru ultimii 3 ani însoțite de Raportul auditorului independent.
 
Totodată, investitorul va fi obligat să dezvăluie informația ce ține de valoarea activelor nete la data solicitării, confirmate de către un auditor independent; sursa mijloacelor financiare pentru finanțarea investiției; data la care investiția este planificată să fie realizată sau la care a fost realizată; beneficiarul efectiv sau beneficiarii efectivi; declarația privind intenția de realizare a investiției în mod individual sau în mod concertat, precum şi documentele justificative care confirmă acțiunea în mod concertat.
 
Se prevede că Consiliul va fi în drept să solicite, la necesitate, și alte documente şi informații decât cele enumerate supra, necesare pentru examinarea solicitării de aprobare prealabilă. Investitorul va purta răspundere deplină pentru corectitudinea datelor și informaților prezentate, conform legislației. Consiliul, după cum stabilește Regulamentul intrat în vigoare, va examina solicitarea în termen de până la 45 de zile calendaristice de la data primirii acesteia. În caz că solicitarea nu va fi însoțită de toate documentele şi informațiile necesare, termenul de examinare va începe să curgă de la data primirii tuturor datelor respective.
___________________________________________________
Legea Nr. 174/2021 privind mecanismul de examinare a investițiilor de importanță pentru securitatea statului
 
1Articolul 4. Domeniile de importanță pentru securitatea statului
Domeniile de importanță pentru securitatea statului sunt următoarele:
 1. a) activitatea în domeniul hidrometeorologic și geofizic;
 2. b) gestionarea deșeurilor radioactive;
 3. c) exploatarea infrastructurii din domeniile energiei, transporturilor, apei și canalizării, din domeniul aerospațial, al apărării, electoral;
 4. d) exploatarea tehnologiilor inteligenței artificiale, ale roboticii, semiconductorilor, securității cibernetice, a tehnologiilor aerospațiale, a tehnologiilor din domeniul apărării, a tehnologiilor cuantice și nucleare, a nanotehnologiilor și a biotehnologiilor;
 5. e) producerea mijloacelor de protecție criptografică a informației;
 6. f) producerea și achiziționarea în scop de comercializare a mijloacelor de protejare a informațiilor atribuite la secret de stat;
 7. g) producerea de materiale explozive pentru uz industrial și activitățile pentru distribuirea acestora;
 8. h) activitățile destinate securității aeronautice;
 9. i) proiectarea, producția, întreținerea și operarea aeronavelor, inclusiv a aeronavelor fără pilot la bord, precum și a componentelor pentru acestea;
 10. j) proiectarea, producția, întreținerea și operarea sistemelor și componentelor utilizate în managementul traficului aerian și furnizarea serviciilor de navigație aeriană;
 11. k) proiectarea, întreținerea și operarea aerodromurilor și a heliporturilor, inclusiv a echipamentelor cu impact asupra siguranței utilizate pe acestea;
 12. l) gestionarea aeroporturilor, a autogărilor, a traficului feroviar, a căilor navigabile interne, a porturilor și cheiurilor pentru traficul navigabil;
 13. m) emisiile de televiziune/serviciile audiovizuale; 
 14. n) furnizarea de reţele şi/sau servicii de comunicații electronice mobile sau fixe;
 15. o) furnizarea de servicii în porturile naționale;
 16. p) studiul geologic al resurselor subsolului și/sau explorarea zăcămintelor de substanțe naturale utile;
 17. q) producerea, exportul, reexportul, importul armamentelor, al munițiilor și al echipamentelor militare; produsele, tehnologiile şi serviciile care pot fi utilizate la fabricarea şi folosirea de arme nucleare, chimice, biologice şi de rachete;
 18. r) administrarea registrelor publice ale statului, securitatea informațională.
 
2Articolul 5. Bunurile de importanță pentru securitatea statului
(1) Prin bunuri de importanță pentru securitatea statului se înțeleg bunurile nepasibile privatizării incluse în anexa la Legea nr. 121/2007 privind administrarea și deetatizarea proprietății publice, precum și bunurile pasibile privatizării a căror listă este aprobată de Guvern, inclusiv cele ce urmează a fi concesionate, transmise în administrare fiduciară sau în raport cu care urmează a fi atrase investiţii private pentru dezvoltarea societăţilor comerciale cu capital public sau public-privat, dacă acestea se referă la domeniile de importanță  pentru securitatea statului stabilite la art. 4 din prezenta lege.
(2) Lista bunurilor de importanță pentru securitatea statului se aprobă prin hotărâre de Guvern.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.