29
07 2022
1041

Noi modalități de vânzare-cumpărare a terenurilor

În Parlament este înregistrată inițiativa legislativă ce conține modificări la Legea nr. 1308/1997 privind modul normativ și modul de vânzare-cumpărare a pământului și la Legea nr. 121/2007 privind administrarea și deetatizarea proprietății publice, având ca scop crearea unui cadru normativ coerent prin excluderea oricăror neconcordanțe dintre normele ce reglementează relațiile de dare în arendă/locațiune și vânzare-cumpărare a terenurilor proprietate publică.
 

Legea nr. 1308/1997 poate fi completată cu norme ce vor stabili modalități clare de vânzare a terenurilor. Potrivit proiectului, terenurile proprietate publică aferente construcțiilor din cadrul parcurilor industriale se vor vinde la prețul normativ al pământului stabilit la momentul dării acestora în folosință întreprinderii administrator sau în arendă rezidenților parcului industrial exclusiv după procurarea şi/sau darea în exploatare a construcțiilor cu destinație industrială şi conexe, cu respectarea prevederilor Legii nr.182/2010 cu privire la parcurile industriale.

 

Totodată, terenul care nu poate fi format ca bun imobil de sine stătător (după parametri și amplasare), fără înregistrarea acestuia, se va vinde la licitație publică proprietarilor de terenuri adiacente. În cazul în care există un singur proprietar de teren adiacent, terenul menționat poate fi vândut prin negocieri directe proprietarului unic al acestui teren la un preț nu mai mic decât prețul normativ calculat. Această prevedere se aplică și relațiilor de arendă a unor astfel de terenuri, iar plata anuală de arendă/locațiune nu poate fi mai mică decât limita stabilită.

 

Terenurile din cadrul unui câmp sau al unei porțiuni din acesta, ocupate de drumurile existente care servesc activitățile agricole și/sau de drumurile proiectate, dar netranspuse în natură, precum și de fâșiile forestiere proiectate, dar neplantate, se vând la prețul normativ al pământului, conform tarifului stabilit. Vânzarea-cumpărarea se efectuează la cererea proprietarului terenurilor supuse consolidării, în condițiile în care proprietar al acestor terenuri este una și aceeași persoană, iar procesele tehnologice de prelucrare (întreținere) a terenurilor adiacente nu vor fi afectate și nu vor fi îngrădite căile de acces către alte terenuri.

 

În scopul impozitării cu impozitul funciar, noul deținător al terenului și autoritatea administrației publice locale/Agenția Proprietății Publice, în termen de 10 zile, informează organul fiscal teritorial despre schimbarea deținătorului de teren.

 

Vânzarea-cumpărarea terenurilor proprietate publică supuse privatizării, inclusiv a terenurilor aferente bunurilor amplasate pe aceste terenuri, se efectuează la un preț egal cu cel puțin valoarea de piață a terenului determinată de un evaluator, dar nu mai mic decât prețul normativ calculat în conformitate cu Legea nr. 1308/1997.Terenurile proprietate publică pe care sunt amplasate bunurile proprietate privată se vând persoanelor fizice sau persoanelor juridice care dețin dreptul de proprietate asupra acestor bunuri.

 

Terenurile proprietate publică, cu excepția celor aferente bunurilor proprietate privată, se dau în locațiune/arendă/superficie prin licitații publice, dacă legea nu prevede un alt mod, desfășurate în modul stabilit de Guvern sau conform Regulamentului privind gestionarea resurselor funciare, aprobat prin decizia consiliului local corespunzător.

 

În cazul arendării terenurilor prin licitație publică, plata anuală de arendă se stabilește la licitație și constituie nu mai puțin de 2% din valoarea de piață a terenului determinată de un evaluator. În cazul în care valoarea de piață a terenului determinată de evaluator este mai mică decât cea a prețului normativ calculat în conformitate cu legislația, drept referință va servi prețul normativ al terenului dat în arendă.  Plata pentru folosirea terenurilor proprietate publică a statului sau a unității administrativ-teritoriale aferente construcțiilor proprietate privată se stabilește în baza unui raport de evaluare întocmit de un evaluator.

 

În același timp, terenul de pe lângă casă atribuit în folosință temporară și terenul cu care lotul de pământ de pe lângă casă depășește norma prevăzută de legislație se vând la prețul normativ conform tarifului stabilit sau se dau în arendă persoanelor în a căror folosință se află. În cazul în care aceste terenuri pot fi formate ca bunuri imobile de sine stătătoare, se vor transmite în proprietate persoanelor în drept sau se înstrăinează în alt mod conform legislației.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.